(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Vykdoma veikla

2018 metų metodinių centrų veikla:

Įvyko 7 mokymai: 1. „Darbas su negalią turinčiais asmenimis sergančiais epilepsija“. Mokymuose dalyvavo 20 specialistų iš skirtingų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų; 2. „Pagalbos įsidarbinant ir palaikymo darbo vietoje paslaugų tenkinimas“ (dalyvavo 25 specialistai iš skirtingų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų); 3-4. Dveji mokymai tema ,,Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ypatumai, dirbant su proto ir psichikos negalią turinčiais asmenimis“ (abiejuose mokymuose dalyvavo po 25 specialistus iš skirtingų profesinės rebilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų); 5-6. Dveji mokymai tema ,,Efektyvus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų bendravimas ir bendradarbiavimas, konfliktinių situacijų sprendimo būdai ir prevencija. Motyvavimo ir skatinimo priemonių būdai dirbant su profesinės reabilitacijos dalyviais“ (abiejuose mokymuose dalyvavo po 25 specialistus iš skirtingų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų); 7. ,,Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ypatumai, dirbant su asmenimis, turinčiais jutimo (regos, klausos) negalią“ (dalyvavo 25 specialistai iš skirtingų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų).

Teiktos  svetainės www.meskuriame.lt administravimo ir sklaidos paslaugos.

Suderintos ir įvyko 20 supervizijų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems specialistams: 1. Įvyko 4 supervizijos (po 8 ak. val.) „Kaip apsisaugoti nuo perdegimo ir pasirūpinti savimi? Streso įveikos strategijos“; 2. Įvyko 4 supervizijos (po 8 ak. val.) tema ,,Atvejų su klientais analizė bei sprendimų galimybės“; 3. Įvyko 4 supervizijos (po 8 ak. val.) ,,Kaip išlaikyti savo efektyvumą ir profesionalumą pokyčiuose? Buvimas ir veikimas neapibrėžtose situacijose“; 4. Įvyko 4 supervizijos (po 8 ak. val.) ,,Klientų konsultavimas. Patarimų nauda ir žala konsultavime“; 5. Įvyko 4 supervizijos (po 8 ak. val.) ,,Profesinės reabilitacijos specialisto vaidmuo ir laikysena santykyje su klientu – tarp pagalbos ir kontrolės“. Supervizijose iš viso dalyvavo 40 specialistų (4 grupės po 10 asm.) iš skirtingų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, kiekviena grupė dalyvavo kiekvienoje supervizijų temų.

Teiktos konsultacijos telefonu, el. paštu ir susitikimų su specialistais, teikiančiais profesinės reabilitacijos palsaugas, metu. Atlikta profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų apklausa dėl konkrečių mokymų temų ir/ar mokymų poreikio.

Parengtas Individualių poreikių vertinimo klausimynas ir jo naudojimo metodika.

Suorganizuota bendradarbiavimo su partneriais veikla, kurios metu įvyko vizitas į Estiją, Astangu reabilitacijos centrą, siekiant susipažinti su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistema Estijoje. Į vizitą vyko 20 specialistų iš skirtingų įstaigų (profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių centrų, Užimtumo tarnybos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).

Suorganizuotos ir įvykdytos 2 apskrito stalo diskusijos: 1. ,,Profesinės reabilitacijos paslaugų sistemos tobulinimas: problemos ir perspektyvos“; 2. ,,Nauji iššūkiai profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimo sistemoje“.

Vykdytas informacijos apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės gerinimą ir sistemos tobulinimą viešinimas internetu bei spaudoje: parengti ir pavirešinti 3 informaciniai pranešimai (,,Nauji iššūkiai profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimo sistemoje“, ,,Pateikti siūlymai dėl profesinės reabilitacijos paslaugų sistemos tobulinimo“) bei 1 straipsnis (,,Profesinė reabilitacija – galimybė išlikti aktyviais darbo rinkoje“).

 

2017 metais įgyvendinant Profesinės reabilitacijos metodinio centrų veiklos projektus, metodiniai centrai vykdė užduotis, suderintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija:

– Atliktas patvirtintų paslaugų teikimo metodikų ir reikalavimų specialistams taikymo Profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančiose įstaigose analizė ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų licencijavimo/ akreditavimo sistemos sukūrimo poreikio tikslingumo vertinimas. Vertinimą atlikto VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

– 2017-11-09 Organizuoti įvadiniai mokymai neseniai dirbantiems specialistams „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas skirtingas negalias turintiems asmenims ir paslaugų kokybės užtikrinimas“. Įvadinius mokymus organizavo ir vykdė VšĮ Vilties žiedas.

–  Specialistams, teikiantiems profesinės reabilitacijos paslaugas, teiktos konsultavimo profesinės reabilitacijos ir kitais susijusiais klausimais paslaugos. Konsultacijas vykdė VšĮ Valakupių reabilitacijos centras. Taip pat atlikta profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų apklausa dėl konkrečių mokymų temų ir/ar mokymų poreikio.

– Organizuoti mokymai specialistams, dirbantiems profesinės reabilitacijos srityje tema  „Darbas su negalią turinčias asmenimis sergančiais epilepsija“. Mokymus organizavo VšĮ „Vilties žiedas“ 2017-11-24.

– Organizuota bendradarbiavimo su partneriais veikla ir vykdyta gerosios patirties sklaida. Veiklą vykdė VšĮ „Vilties žiedas“ – suorganizuotos apskrito stalo diskusijos 2017-10-25 Utenoje ir 2017-12-11 Palangoje.

– Organizuotos gerosios patirties sklaidos paslaugos. Veiklą vykdė VšĮ Valakupių reabilitacijos centras – 2017-11-30 buvo suorganizuota apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvavo LRS, LRV, SADM, LDB, Vilniaus teritorinės darbo biržos, NRD, socialinių įmonių, darbdavių konfederacijos atstovas ir kt., taip pat buvo parengtas informacinis pranešimas, kuris buvo publikuotas 2017-12-05 Lietuvos nacionalinėje spaudoje, bei sukurtas vaizdo reportažas ir transliuotas nacionalinėje televizijoje.

– Viešinta informacija apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės gerinimą ir sistemos tobulinimą internete bei spaudoje. Veiklą vykdė „VšĮ Vilties žiedas“. Buvo parengti ir publikuoti 5 informaciniai pranešimai ir 10 Lietuvos regioniniuose laikraščiuose išspausdintas straipsnis.

– Atnaujintas ir išleistas lankstinukas, skirtas pristatyti visas šalyje veikiančias profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, jose teikiamas paslaugas, taikomas profesijų mokymo programas. Veiklą vykdė VšĮ „Vilties žiedas“, atnaujintas ir 5000 egz. tiražu išleistas ir padalintas suinteresuotoms įstaigoms ir neįgaliųjų visuomeninėms organizacijoms.

– Papildyta, atnaujinta, palaikyta interneto svetainė meskuriame.lt. Atlikta interneto svetainės meskuriame.lt, skirtos informacijos ir gaminių nuotraukų viešinimui, veiklos, plėtros alternatyvų ir kaštų analizė analizė. Veiklą vykdė VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

2015 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovaudamasis Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurso ir veiklos projektų finansavimo tvarkos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurso ir veiklos projektų finansavimo tvarkos nuostatų patvirtinimo“, 21 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perka Profesinės reabilitacijos metodinių centrų paslaugas iš metodinių centrų statusą turinčių centrų pagal užduotis, suderintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, vykdydamas profesinės reabilitacijos metodinio centro numatytus tikslus, uždavinius bei funkcijas, 2014-2015 m. pagrindinį dėmesį skiria profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodinės bazės tobulinimui, specialistų kvalifikacijos tobulinimui, profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančių organizacijų bendradarbiavimo skatinimui. Taip pat didelis dėmesys skiriamas įgyvendintų veiklų rezultatų, informacijos sklaidai ir viešinimui. Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos projektui 2014 – 2015 m. skirta viso 101367,01 eurų suma. 2015 m. Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos projektui skirta 50683,51 eurų suma. 2014 m. buvo skirta ir panaudota 50683,50 eurų suma.

2014 – 2015 m. užduotys

Apibendrinti 2014 – 2015 m. Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos laukiami rezultatai

Apibendrinta 2015 m. Profesinės reabilitacijos metodinio centro vykdoma veikla

Profesinės reabilitacijos metodinio centro 2014 m. vykdyta veikla

Spausdinti