(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Programų kontrolės planai

2022 m. metinis patikrinimų planas

2021 m. metinis patikrinimų planas

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonių įgyvendinimo patikrinimo tvarkos aprašas.

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM vykdomos iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų programų (priemonių) įgyvendinimo kontrolės tikslas – patikrinti, ar programų (priemonių) vykdytojai laikosi tvarkos aprašų reikalavimų ir tikslingai naudoja valstybės biudžeto lėšas įgyvendinami programas, priemones ir projektus.
Programų (priemonių) įgyvendinimo kontrolės uždaviniai:
– patikrinti ir įvertinti valstybės biudžeto lėšų naudojimo tikslingumą;
– įvertinti patvirtintų sąmatų, planuotų veiklų ir terminų laikymąsi;
– patikrinti teikiamų ataskaitų teisingumą;
– užtikrinti finansavimo sutartyse nustatytų įsipareigojimų, teisės norminių aktų ir vidaus tvarkų laikymąsi;
– tikrinti faktinių išlaidų tinkamumą ir atitikimą planuotoms;
– įvertinti materialiųjų, nematerialiųjų ir finansinių išteklių naudojimo teisėtumą ir tikslingumą;
– tikrinti ūkinių ir kitų operacijų, susijusių su projektų vykdymu, fiksavimo teisingumą;
– įvertinti planuotų rezultatų pasiekimą;
– įvertinti programų ir priemonių vykdytojų gautų valstybės biudžeto lėšų naudojimo ekonomiškumą (ar ištekliai naudojami taupiai, nepakenkiant veiklos rezultatų kokybei) ir efektyvumą (ar sunaudotais ištekliais pasiekiamas planuotas rezultatas);
– nustatyti pažeidimus, vykdyti pažeidimų prevenciją, teikti pastabas ir rekomendacijas, vykdyti rekomendacijų įvykdymo priežiūrą;
– įvertinti viešųjų pirkimų būdu įgyvendinamų priemonių sutarčių įvykdymą (pasiektą rezultatą/produktą).

Spausdinti