(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Programų kontrolės planai

2023 m. patikrinimų planas

2022 m. metinis patikrinimų planas

2021 m. metinis patikrinimų planas

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonių įgyvendinimo patikrinimo tvarkos aprašas.

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM vykdomos iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų programų (priemonių) įgyvendinimo kontrolės tikslas – patikrinti, ar programų (priemonių) vykdytojai laikosi tvarkos aprašų reikalavimų ir tikslingai naudoja valstybės biudžeto lėšas įgyvendinami programas, priemones ir projektus.
Programų (priemonių) įgyvendinimo kontrolės uždaviniai:
– patikrinti ir įvertinti valstybės biudžeto lėšų naudojimo tikslingumą;
– įvertinti patvirtintų sąmatų, planuotų veiklų ir terminų laikymąsi;
– patikrinti teikiamų ataskaitų teisingumą;
– užtikrinti finansavimo sutartyse nustatytų įsipareigojimų, teisės norminių aktų ir vidaus tvarkų laikymąsi;
– įvertinti materialiųjų, nematerialiųjų ir finansinių išteklių naudojimo teisėtumą ir tikslingumą;
– įvertinti planuotų rezultatų pasiekimą;
– įvertinti programų ir priemonių vykdytojų gautų valstybės biudžeto lėšų naudojimo ekonomiškumą (ar ištekliai naudojami taupiai, nepakenkiant veiklos rezultatų kokybei) ir efektyvumą (ar sunaudotais ištekliais pasiekiamas planuotas rezultatas);
– nustatyti pažeidimus, vykdyti pažeidimų prevenciją, teikti pastabas ir rekomendacijas, vykdyti rekomendacijų įvykdymo priežiūrą;
– įvertinti viešųjų pirkimų būdu įgyvendinamų priemonių sutarčių įvykdymą (pasiektą rezultatą/produktą).

Spausdinti