(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

Kompleksinės paslaugos akliesiems

Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr.  A1-446 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“,  1.1.3 priemonę „teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems“, finansuojamos kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems asmenims (toliau – kompleksinės SRPA).

Kompleksinės SRPA teikiamos vadovaujantis Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-249 „Dėl Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kompleksinių SRPA tikslas – atsižvelgiant į individualius aklojo asmens poreikius, kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos teikiamomis specialiosiomis priemonėmis (paslaugomis) atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius jo savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

 Teisę į kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas turi bet kurioje savivaldybėje gyvenantys aklieji asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ir (ar) specialiųjų poreikių lygis. Prioritetas gauti kompleksines SRPA teikiamas dėl kompleksinių SRPA teikimo besikreipiantiems darbingo amžiaus akliesiems asmenims.

Su akluoju asmeniu viso kompleksinių SRPA teikimo metu dirba kvalifikuotų specialistų komanda (socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, specialusis pedagogas (tiflopedagogas), kompiuterinio raštingumo specialistas). Pagal specialistų komandos sudarytą individualų planą aklajam asmeniui teikiamos (individualiai ar grupėse 4–10 aklųjų asmenų) šios paslaugos:

 • orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo;
 • kasdienių įgūdžių ugdymo;
 • komunikacinių įgūdžių ugdymo;
 • medicinos psichologo pagalbos;
 • profesinio konsultavimo ir orientavimo.

Visos kompleksinės SRPA, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos teikiamos nemokamai. Maksimali kompleksinių SRPA teikimo trukmė – 30 kalendorinių dienų. Kompleksinės SRPA teikiamos akliesiems asmenims pritaikytose patalpose. Paslaugų teikimo laikotarpiu užtikrinamas aklojo asmens saugumas bei nepertraukiama priežiūra (pagalba).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą bei Neįgaliųjų reikalų departamento administruojamą paslaugą iki 2020 m. gruodžio 15 d. teikia Viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka atrinktas VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“, Vilniuje, adresu Vaidilutės g. 69 arba Kaune, adresu A. Juozapavičiaus pr. 34.

Dėl išsamesnės informacijos, apie kompleksines SRPA, jų teikimo tvarką bei sąlygas ir kaip galima registruotis, prašome kreiptis į  VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“ tel. (8 5) 247 75 40,  (8 37) 24 18 81 arba el. paštu info@reabilitacija.lt

Lankstinukas

2019 m. kompleksines SRPA teikė VšĮ „Vilties žiedas“, adresu A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas. Šioms paslaugoms teikti buvo skirta 21 tūkst. Eur. Kompleksines SRPA gavo 15 aklųjų asmenų. Viso suteikta 3554 val. kompleksinių SRPA, iš jų:

 • 1350 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo paslaugų;
 • 900 val. kasdienių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 900 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 360 val. medicinos psichologo pagalbos paslaugų;
 • 44 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugų.

 2018 m. kompleksines SRPA teikė VšĮ „Vilties žiedas“, adresu A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas. Šioms paslaugoms teikti buvo skirta 21 tūkst. Eur. Kompleksines SRPA gavo 16 aklųjų asmenų. Viso suteikta 3564 val. kompleksinių SRPA, iš jų:

 • 1352 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo paslaugų;
 • 900 val. kasdienių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 904 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 356 val. medicinos psichologo pagalbos paslaugų;
 • 52 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugų.

 2017 m. kompleksines SRPA teikė VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Kauno skyrius, adresu A. Juozapavičiaus pr. 34, Kaunas. Šioms paslaugoms teikti buvo skirta 21 tūkst. Eur.

Kompleksines SRPA gavo 18 aklųjų asmenų. Viso suteikta 2361 val. kompleksinių SRPA, iš jų:

 • 749 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo;
 • 778 val. kasdienių įgūdžių ugdymo;
 • 455 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo;
 • 324 val. medicinos psichologo pagalbos;
 • 55 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo.

Spausdinti