(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

ES parama

zenkliukas

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – departamentas) siekdamas sukurti vieningą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistemą, užtikrinančią kokybiškas profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimą 2009 -2013 m. vykdė projektą “Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų metodikų kūrimas ir diegimas, kvalifikacinių reikalavimų profesinės reabilitacijos specialistams nustatymas, pasirengimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų kūrimas, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimas”.

Projektas įgyvendintas siekiant parengti vieningas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodikas, standartus, reikalavimus specialistams, sukurti kokybės vadybos sistemą ir užtikrinti vienodą paslaugų kokybę profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančiose įstaigose.

Negalios pobūdis apibrėžia profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo turinį ir įgūdžių atstatymo metodikų skirtumus, todėl projekto veiklose buvo siekiama sukurti ir įdiegti skirtingas negalias turintiems asmenims profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikas. Rengiant ir diegiant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikas, standartus, reikalavimus specialistams bei kokybės vadybos sistemą, buvo siekiama reglamentuoti ir užtikrinti vienodą paslaugų teikimo kokybę šalyje, o tuo pačiu sudaryti galimybę suvienodinti paslaugų įkainius.

Projekto įgyvendinimo metu buvo:
• parengtos 4 profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikos regėjimo negalią turintiems asmenims ir psichikos ligomis sergantiems asmenims, sutrikusio intelekto asmenims ir asmenims su klausos negalia;
• parengti pilotiniai profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų įgyvendinimo projektai pagal tikslines neįgaliųjų grupes ir sukurtos 4 profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodikos, kurios buvo išbandytos. Išbandymui ir įdiegimui pasirinktos profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos;
• parengti reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems specialistams;
• parengti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartai;
• sukurta profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės įvertinimo sistema.
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis – 2009 sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d.

Projektas įgyvendintas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-02 priemonę „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“. Projekto bendra vertė – 2.128.000 litų.

Projekto pristatymas “Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų metodikų kūrimas ir diegimas, kvalifikacinių reikalavimų profesinės reabilitacijos specialistams nustatymas, pasirengimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų kūrimas, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimas”.

Spausdinti