(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Neįgaliųjų teisių konvencija

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos stebėsenos rodikliai už 2021 metus

JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJOS IR JOS FAKULTATYVAUS PROTOKOLO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ SUVESTINĖ

Žmonių su negalia socialinės integracijos veiklos rezultatų bei Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo 2020 m. stebėsenos ataskaita  (Tyrimo vykdytojai: Ugnė Grigaitė, Goda Jurevičiūtė ir Ieva Laugalytė, Žmogaus teisių stebėjimo institutas)

Neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos rezultatų bei Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo metinės stebėsenos ataskaita už 2019 m. (atliko VšĮ Žmogaus teisių stebėjimo institutas)

Neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos rezultatų ir JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2018 m

Neįgaliųjų socialinės integracijos veiklos rezultatų ir JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2017 m

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijos Lietuvai (2016 m.)

Lietuvos Respublikos pirminė Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaita

Neįgaliųjų teisių konvencija

Neįgaliųjų teisių konvencija pritaikytas tekstas (2015 m.)

Vaikams apie Neįgaliųjų teisių konvenciją (2015 m.)

Veiksmų planas neįgaliesiems 2016–2018 metams pritaikytas tekstas (2015 m.)

Konvencijos komentarai:

2017-2023 m. Europos Tarybos strategija dėl negalios

Jungtinių Tautų Organizacija Neįgaliųjų teisių konvencijos stebėsena. Rekomendacijos žmogaus teisių stebėtojams. Profesinių mokymų serija Nr. 17

Neįgaliųjų teisių komitetas Bendroji pastaba Nr. 7 (2018) dėl neįgaliųjų, įskaitant neįgalius vaikus, dalyvavimo Konvencijos įgyvendinimo ir kontrolės procese per jiems atstovaujančias organizacijas

Jungtinės Tautos Neįgaliųjų teisių komitetas Aštuonioliktoji sesija 2017 m. rugpjūčio 14-31 d. Preliminarios darbotvarkės 8 klausimas Bendrosios pastabos Bendroji pastaba dėl 19 straipsnio: gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę

Jungtinės Tautos Neįgaliųjų teisių komitetas Bendroji pastaba Nr. 4 (2016) dėl teisės į įtraukų švietimą

Neįgaliųjų teisių komitetas Komiteto bendroji pastaba Nr. 6 (2018) dėl lygybės ir nediskriminavimo

Neįgaliųjų teisių komitetas Komiteto bendroji pastaba Nr. 3 (2016) dėl neįgalių moterų ir mergaičių

Neįgaliųjų teisių komitetas Vienuoliktoji sesija 2014 m. kovo 31 m. – balandžio 11 d. Bendroji pastaba Nr. 2 (2014 m.) 9 straipsnis. Prieinamumas

Neįgaliųjų teisių komitetas Vienuoliktoji sesija 2014 m. kovo 31 m. – balandžio 11 d. Bendroji pastaba Nr. 1 (2014 m.) 12 straipsnis. Lygybė prieš įstatymą

2010 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XI-854 dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo, kuriuo ratifikavo 2006 m. gruodžio 13 d. Niujorke priimtus Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų protokolą (toliau – Konvencija).Ratifikuotos Konvencijos tikslas – skatinti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui. Konvencijoje įtvirtinti neįgalių asmenų lygybės prieš įstatymą, laisvės bei saugumo, asmens neliečiamumo reikalavimai, laisvo judėjimo, pilietybės ir savarankiško gyvenimo teisės, teisė į sveikatą, darbą, užimtumą ir išsilavinimą, galimybė dalyvauti politiniame bei kultūriniame gyvenime.
Ratifikavus Konvenciją ir siekiant tinkamai įgyvendinti Konvencijos nuostatas, kad neįgalieji jaustųsi pilnaverčiais ir lygiateisiais visuomenės nariais, buvo papildytas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2010-2012 metų programos įgyvendinimo priemonių planas naujomis priemonėmis, kurias pasiūlė suinteresuotos institucijos kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis pagal kompetenciją ir atitinkamus Konvencijos straipsnius. Šis dokumentas buvo patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.Siekiant užtikrinti Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos tęstinumą, 2012 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1408 patvirtino Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programą (Žin., 2012, Nr. 137-7021) (toliau – Programa), kuria siekiama sukurti darnią aplinką ir sąlygas veiksmingai plėtoti neįgaliųjų socialinės integracijos procesus Lietuvoje ir užtikrinti nacionalinių teisės aktų, nustatančių neįgaliųjų socialinę integraciją bei lygias galimybes, ir Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimą. Strateginis Programos tikslas – sukurti palankią aplinką ir sąlygas oriam ir visaverčiam neįgaliųjų gyvenimui Lietuvoje, užtikrinti lygias galimybes ir neįgaliųjų gyvenimo kokybę.
Siekiant išspręsti įvairias neįgaliųjų problemas nacionaliniu mastu, Programa rengta kartu su darbo grupe, sudaryta iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų.
Programai įgyvendinti bus rengiami 3 socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinami priemonių planai (2013–2015 metų, 2016–2018 metų ir 2019 metų). 2013 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-43 patvirtintas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metais priemonių planas.
Problemas bus siekiama spręsti įtraukiant visas suinteresuotas institucijas į Programos priemonių plano įgyvendinimą. Programos priemonės įgyvendinamos pasitelkiant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias organizacijas (asociacijas, labdaros fondus, religines bendruomenes, viešąsias įstaigas).
Kasmet atsakingos institucijos pateiks Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programos priemonių įgyvendinimo praėjusių metų ataskaitas.

Siekiant tinkamai įgyvendinti Konvencijos nuostatas, 2010 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“ (2010, Žin., 145-7455), kuriame numatytas Konvencijos įgyvendinimo institucinis mechanizmas, atsižvelgiant į Konvencijos 33 straipsnio nuostatas. Minėtu Vyriausybės nutarimu koordinuojančios institucijos funkcijos Lietuvoje priskirtos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Kitos valstybės institucijos (Švietimo ir mokslo ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Kultūros ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Statistikos departamentas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, taip pat ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) pagal kompetenciją paskirtos atsakingomis už nuostatų, susijusių su atitinkama veiklos sritimi, įgyvendinimą.
Neįgaliųjų reikalų tarybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavesta vykdyti Konvencijos įgyvendinimo stebėseną ir teikti socialinės apsaugos ir darbo ministrui pasiūlymus dėl Konvencijos įgyvendinimo. Siekiant tinkamai įgyvendinti Konvencijos 33 straipsnio 3 punkto nuostatą, numatančią, kad pilietinė visuomenė, visų pirma neįgalieji ir jiems atstovaujančios organizacijos, visapusiškai įtraukiami ir dalyvauja kontrolės procese, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. gruodžio 8 d. priėmė nutarimą Nr. 1740 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1426 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 145-7456) (toliau vadinama – Tarybos nuostatai).
Tarybos nuostatai papildyti punktu, numatančiu, kad Neįgaliųjų reikalų taryba teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui pasiūlymus ir rekomendacijas dėl Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo. Įtvirtinta, kad Neįgaliųjų reikalų taryboje valstybės institucijoms atstovauja viceministrai bei kad Tarybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis dalyvauja lygių galimybių kontrolierius arba jo įgaliotas asmuo. Tokiu būdu Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Neįgaliųjų reikalų taryba gali dalintis informacija dėl Konvencijos nuostatų įgyvendinimo, įvardinti problemas ir siekti, kad kliūtys, trukdančios tinkamai įgyvendinti Konvenciją, būtų pašalintos.

Neįgaliųjų teisių konvencijos pristatymas (skaidrės)

Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo ratifikavimas – 2010 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo įstatymas Nr. XI-854

Konvencijos įgyvendinimo mechanizmo patvirtinimas – 2010 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“

Neįgaliųjų reikalų tarybos nuostatų pakeitimas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1740 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1426 „Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programa

Spausdinti