(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Privačių interesų deklaravimas

Privačių interesų deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos aprašas

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Neįgaliųjų reikalų departamento gautų dovanų registras 2023 m.

Kaip elgtis gavus dovaną (lankstinukas)

ATMINTINĖ

Deklaruojantiesiems:

 • Neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojame ne anksčiau kaip nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.
 • Privačių interesų deklaracijų teikimo terminai ir tvarka nesikeičia: deklaruojama nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo. Deklaruojama per PINREG sistemą.

Deklaruojantiesiems pirkimuose:

 • Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turės ir:
  • perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – perkantysis subjektas) vadovai,
  • perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai;
  • asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus,
  • ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose,
  • viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.
 • Nepateikę deklaracijos, perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai bei pirkimo iniciatoriai, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

Viešojo sektoriaus įstaigų ir institucijų vadovams:

 • Atkreipkite dėmesį, kad Jūsų vadovaujamoje įstaigoje ar institucijoje turi būti patvirtintas sąrašas pareigų, kurias einant asmenims privalu deklaruoti privačius interesus (VPIDĮ 22 straipsnio 2 dalis).
 • Privalote informuoti į pareigas renkamus, priimamus ir skiriamus asmenis bei asmenis, kuriems privačius interesus privalu deklaruoti kitais pagrindais (deklaruojančio asmens statusą turinčius asmenis) apie pareigą pateikti deklaraciją priėmimo, skyrimo į pareigas ar deklaruojančio asmens statuso įgijimo metu (VPIDĮ 4 straipsnio 2 dalis).
 • Jūsų arba Jūsų įgalioti asmenys privalo kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip deklaruojantys asmenys Jūsų vadovaujamoje įstaigoje ar institucijoje laikosi VPIDĮ nuostatų (VPIDĮ 22 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
 • Siekdami efektyvios VPIDĮ nuostatų įgyvendinimo kontrolės, susipažinkite su VTEK rekomendacija dėl VPIDĮ nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo.

Spausdinti