(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Institucinės globos pertvarka

Vaikams – šeima, neįgaliesiems – bendruomeninės paslaugos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva nuo 2014 m. vykdoma Institucinės globos pertvarka – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas.
Petvarkos tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose.
Strateginis tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.

1 tikslas – siekti užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui (ir neįgaliam vaikui) augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėje;
2 tikslas – siekti sudaryti sąlygas neįgaliems suaugusiems asmenims, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas;
3 tikslas – skatinti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į sistemos pertvarką, ir užtikrinti vykdomų procesų viešumą.
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas  Matavimo vienetas  Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse
1 Parengti asmeniui taikomi individualūs perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planai Skaičius 2700
2 Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo veiklose Skaičius 4236
3 Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) Skaičius 901
4 Įgyvendintų asmeniui taikomų individualių perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planų dalis nuo parengtų planų Procentai 1.00
5 Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją Procentai 190.00
6 Įveiklinti globos centrai  Skaičius 60
7 Kokybiškai veikiantys ESF finansavimą gavę globos centrai Procentai 80.00

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-11-03 – 2019-12-31 m.
Projekto biudžetas: 10.336.028,19 Eur
Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas

Daugiau informacijos apie Institucinės globos pertvarką galite rasti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės skiltyje „Institucinės globos pertvarka“ bei http://www.pertvarka.lt/.

„Duok penkis! Sukurkime ir pereikime tiltą kartu!“ (apie pertvarką – vaikams)

Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ ekspertų kontaktiniai duomenys

Spausdinti