(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų finansavimo tvarka

2014-12-22

Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-651 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Tvarkos aprašas keičiamas dėl euro įvedimo. Visos nuorodos į „litus“ keičiamos nuorodomis į „eurus“.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašas ir jo priedai, kurie keičiasi 2015-01-01 (aktuali redakcija):

Finansavimo tvarkos aprašas

Projekto paraiškos forma (1 priedas) (pildo projekto paraiškos teikėjas)

Paraiškos dėl lėšų projektams finansuoti skyrimo forma (4 priedas) (pildo savivaldybės administracija)

Sutarties tarp savivaldybės administracijos ir projektą vykdančios organizacijos dėl lėšų pervedimo ir naudojimo forma (5 priedas) (pasirašo savivaldybės administracija ir projektą vykdanti organizacija)

Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinė (1 sutarties priedas)

Projekto vykdymo ataskaita (pasiekti rezultatai ir lėšų panaudojimas pagal veiklas) (2 sutarties priedas)

Projekto aprašomojo pobūdžio ataskaita (3 sutarties priedas)

Norime atkreipti dėmesį, kad metinės ataskaitos už 2014 metais įgyvendintus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektus teikiamos litais (tūkst. litų), pagal 2014 m. ataskaitų formas.

2014-09-19

Informacija dėl 2015 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų teikimo

Informuojame, kad 2015 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų teikimo tvarka nėra pakeista, išlieka tokia pati kaip ir teikiant projektų paraiškas 2014 metams. Pareiškėjai projektų paraiškas 2015 metams rengia ir savivaldybės administracijai teikia vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 (su 2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 533 pakeitimais) patvirtintu Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu, jame nustatyta tvarka ir terminais.
Pareiškėjai, teikdami savivaldybės administracijai Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas šių metų spalio 15 d., lėšas turi nurodyti tūkstančiais litų.
Projektų paraiškų vertinimo ir atrankos komisija projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo projektą rengs dviem valiutom – litais ir eurais (projektams finansuoti skirtos sumos litais bus perskaičiuojamos į eurus vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 str. 1 ir 2 d. nustatytomis apvalinimo taisyklėmis).
Projektus administruojantys savivaldybės administracijos darbuotojai iki š. m. gruodžio 20 d. lėšų paskirstymo projektą teiks pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriui, kuris  iki gruodžio 30 d. tvirtins lėšų paskirstymą projektams finansuoti litais ir eurais.
Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinus projektams skirtų lėšų paskirstymą, savivaldybės administracija raštu per 15 darbo dienų informuos organizacijas dėl projektų finansavimo ir sutarčių sudarymo. Projektams finansuoti skirtos lėšos bus nurodytos eurais.
Organizacijos, gavusios informaciją dėl projektui skirto finansavimo, teiks savivaldybės administracijai patikslintą projektą pagal skirtas lėšas jau po euro įvedimo dienos, todėl visos projektui finansuoti reikalingos lėšos turės būti perskaičiuojamos ir nurodomos eurais vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 28 str. 3 d. (teisiniuose dokumentuose (patvirtintoje paraiškos formoje) nuorodos į litą keičiasi į nuorodas į eurą).
Savivaldybių administracijos iki 2015 m. sausio 15 d. Neįgaliųjų reikalų departamentui turės pateikti nustatytos formos paraiškas, kuriose lėšų paskirstymą pagal projektus, planuojamą savivaldybių administracijų indėlį nurodys eurais.
Šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga (toliau – MMA) yra 1 tūkst. litų. Lietuvos Respublikos Vyriausybė svarsto galimybę nuo šių metų spalio mėn. MMA didinti 35 litais – iki 1035 litų (300 eurų). Patvirtintų teisės aktų pakeitimų šiuo metu dar nėra. Jeigu iki projektų paraiškų pateikimo dienos būtų oficialiai pakeistas MMA dydis, tai pareiškėjai, planuodami darbo užmokestį 2015 metams, turėtų vadovautis galiojančiais teisės aktais ir darbo užmokestį skaičiuoti pagal nustatytą naują MMA dydį.
Dėl kilusių neaiškumų, susijusių su lėšų planavimu, pareiškėjai ir projektų vykdytojai gali kreiptis į savivaldybės, kurioje teikia paraiškas ar įgyvendina projektus, administracijos paskirtus atsakingus darbuotojus arba į Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyrių.

2013-09-26

Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 99-4921). 2014 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atranka turi būti vykdoma atsižvelgiant į minėtame įsakyme patvirtintus pakeitimus.
Iki 2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A1-533 įsigaliojimo pradėti finansuoti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai baigiami finansuoti pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 (Žin., 2012, Nr. 89-4661), redakciją, galiojusią iki šio įsakymo įsigaliojimo.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašas 2014 metų atrankai vykdyti (aktuali redakcija):

Finansavimo tvarkos aprašas

Projekto paraiškos forma (1 priedas) (pildo projekto paraiškos teikėjas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas) (pildo projektų vertinimo ir atrankos komisijos nariai)

Projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo aprašas (3 priedas)

Komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimas ir nešališkumo deklaracija (pildo projektų vertinimo ir atrankos komisijos nariai)

Savivaldybės administracijos darbuotojo konfidencialumo pasižadėjimas (pildo savivaldybės administracijos darbuotojai)

Deleguoto neįgaliųjų skėtinės asociacijos atstovo stebėsenai konfidencialumo pasižadėjimas (pildo deleguotas neįgaliųjų skėtinės asociacijos atstovas stebėsenai)

Paraiškos dėl lėšų projektams finansuoti skyrimo forma (4 priedas) (pildo savivaldybės administracija)

Sutarties tarp savivaldybės administracijos ir projektą vykdančios organizacijos dėl lėšų pervedimo ir naudojimo forma (5 priedas) (pasirašo savivaldybės administracija ir projektą vykdanti organizacija)

Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinė (1 sutarties priedas)

Projekto vykdymo ataskaita (pasiekti rezultatai ir lėšų panaudojimas pagal veiklas) (2 sutarties priedas)

Projekto aprašomojo pobūdžio ataskaita (3 sutarties priedas)

2012-07-30

Informuojame, kad nuo 2012 m. liepos 27 d. įsigaliojo naujas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) (Žin., 2012, Nr. 89-4661), patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345.

Naujasis tvarkos aprašas reglamentuoja 2013 metų projektų finansavimo tvarką per savivaldybes, reikalavimus pareiškėjams, projektų paraiškoms, projektų finansavimo sąlygas. Vadovaujantis naujuoju tvarkos aprašu savivaldybių administracijos 2012 m. rugsėjo mėnesį skelbs 2013 m. projektų finansavimo atrankos konkursus, atrinks projektus, kurie bus pradėti įgyvendinti nuo 2013 m. sausio 1 d.

Atkreipiame dėmesį, kad naujajame tvarkos apraše įtvirtintus pakeitimus:
1. Tvarkos aprašas papildytas nauju punktu, kuriame numatyta galimybė savivaldybių administracijoms paskirstyti dėl įvairių priežasčių nepanaudotas projektams skirtas lėšas kitiems dalinį finansavimą gavusiems projektą bei reglamentuota lėšų paskirstymo procedūra (39 punktas).
2. Tvarkos apraše numatyta galimybė savivaldybių administracijų skiriamą papildomą lėšų sumą paskirstyti dalimis atskiriems projektams arba pilnai finansuoti konkrečius projektus tik iš savivaldybės biudžeto lėšų (projektai galės būti finansuojami tik iš valstybės arba savivaldybės biudžeto, nebereikės kiekvienam projektui rengti dviejų skirtingų (pagal finansavimo šaltinius) programos sąmatų bei ataskaitų, supaprastės projektų administravimas) (56 punktas).
3. Sukonkretintas projektams administruoti skiriamų lėšų biudžeto lėšų panaudojimas (numatyta galimybė apmokėti ryšių paslaugų išlaidas, taip pat įrašyta nuostata, neleidžianti valstybės biudžeto lėšų naudoti taksi paslaugoms apmokėti ir ilgalaikiam turtui pirkti) (63 punktas).

Kitos šiuo metu galiojančio tvarkos aprašo nuostatos bei patvirtintos dokumentų formos nėra pakeistos.
2012 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašas

Finansavimo tvarkos aprašas

Projekto paraiškos forma (1 priedas)
(pildo projekto paraiškos teikėjas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)
(pildo projektų vertinimo ir atrankos komisijos nariai)

Projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo aprašas (3 priedas)

Komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimas ir nešališkumo deklaracija
(pildo projektų vertinimo ir atrankos komisijos nariai)

Savivaldybės administracijos darbuotojo konfidencialumo pasižadėjimas
(pildo savivaldybės administracijos darbuotojai) 

Deleguoto neįgaliųjų skėtinės asociacijos atstovo stebėsenai konfidencialumo pasižadėjimas
(pildo deleguotas neįgaliųjų skėtinės asociacijos atstovas stebėsenai)

Paraiškos dėl lėšų projektams finansuoti skyrimo forma (4 priedas)
(pildo savivaldybės administracija)

Sutarties tarp savivaldybės administracijos ir projektą vykdančios organizacijos dėl lėšų pervedimo ir naudojimo forma (5 priedas)
(pasirašo savivaldybės administracija ir projektą vykdanti organizacija)

Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinė (sutarties 1 priedas)

Projekto vykdymo ataskaita (pasiekti rezultatai ir lėšų panaudojimas pagal veiklas) (sutarties 2 priedas)

Projekto aprašomojo pobūdžio ataskaita (sutarties 3 priedas)

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (Forma Nr. 2 patvirtinta Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Žin., 2008, Nr. 3-60; 2011, Nr. 40-1930)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaita

 

 

 

Spausdinti