(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

VYKS VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDIS

Informuojame, kad š. m. liepos 26 d. (pirmadienį) 14.00 val. nuotoliniu būdu vyks 2019 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto pakartotinio vertinimo komisijos (toliau – Komisija) posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ 2019 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto atitikties formaliesiems kriterijams svarstymas ir sprendimo dėl projekto perdavimo tolimesniam projekto vertinimui priėmimas.

Pareiškėjas, norintis dalyvauti posėdyje, turi apie tai informuoti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę Jolitą Karvelienę, el. paštu jolita.karveliene@ndt.lt ir ne vėliau kaip likus 1 valandai iki posėdžio pradžios atsiųsti informaciją apie posėdyje ketinantį dalyvauti pareiškėjo atstovą (nurodyti vardą, pavardę, informaciją, ar asmuo yra pareiškėjo vadovas ar įgaliotas atstovas, el. pašto adresą, kuriuo turi būti išsiųsta prisijungimo prie posėdžio nuoroda, telefono numerį) ir pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą (konfidencialumo pasižadėjimo formą galite rasti čia). Jeigu posėdyje dalyvaus ne pareiškėjo vadovas, kartu turi būti atsiųstas dokumentas, patvirtinantis, kad posėdyje dalyvaus asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

Primename, kad vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-33 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“, 48 punktu, pareiškėjo atstovas gali dalyvauti tik posėdžio dalyje, kurioje svarstomas jo projekto klausimas.

Pareiškėjui pareiškus norą dalyvauti posėdyje, prisijungimo prie posėdžio nuoroda bus išsiųsta nurodytu el. paštu posėdžio dieną ne vėliau kaip likus 30 min. iki posėdžio pradžios. Pareiškėjas į posėdį bus įleidžiamas tik jo projekto svarstymo metu.

Iškilus neaiškumams, prašome skambinti Jolitai Karvelienei, telefonu: 8 659 73 543.

Spausdinti