(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Įgyvendinimas

Reikalavimai įstaigoms, siekiančioms akredituoti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje:

PATALPOMS PERSONALUI

1. Turi būti įrengta bent viena atskira patalpa socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje teikti.

2. Patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį.

3. Įstaigoje turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.

1. Socialiniai darbuotojai, įgiję Socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą. 2. Individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus.

3. Kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje:

3.1. psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan., turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą;

3.2. įvairių terapijų (užimtumo, meno ir pan.) specialistai turi būti įgiję atitinkamą išsilavinimą (kvalifikaciją) ir / arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo su neįgaliaisiais patirtį.

Prašymų ir dokumentų pateikimas

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, turi pateikti nustatytos formos prašymą savivaldybei, kurios teritorijoje vykdys (vykdo) veiklą. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. 

Su prašymu privaloma pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

  1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
  2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (2 priedas);
  4. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės  Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);
  5. dokumentus, patvirtinančius, kad pateikimas į patalpas prieinamas asmenims su negalia pagal negalios pobūdį (gali būti pateikiamos nuotraukos, ar tai patvirtinantis įstaigos vadovo raštas);
  6. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų patirtį, nurodytą Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: darbdavio patvirtintą darbo sutarties kopiją, pareigybės aprašymo kopiją, darbdavio išduotą pažymą).

Prašymo forma

Deklaracija

Spausdinti