(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras (toliau – Centras) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimą. Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Centrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos. Centro savininkė yra Valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Centras veikia pagal Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr.V-39 „Dėl Lietuvos gestų kalbos vertimo centro nuostatų patvirtinimo“, patvirtintus nuostatus.

Pagrindiniai Centro tikslai:

  • užtikrinti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimą siekiant gerinti informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims;
  • sudaryti sąlygas visuomenei ir klausos negalią turintiems asmenims bendrauti lietuvių gestų kalba ir lietuvių kalba, plėtoti abipusį informacinės aplinkos prieinamumą visuomenei ir klausos negalią turintiems asmenims.

2020 m. Centre buvo patvirtinti 108,75 gestų kalbos vertėjų etatai.

Gestų kalbos vertėjų paslaugos yra teikiamos socialinėje, teisinėje, švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, informacinėje, kultūrinėje, verslo ir kitose srityse.

Gestų vertimo paslaugas teikia penki Centro teritoriniai skyriai: Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus ir Kauno teritorinio skyriaus nuotolinio vertimo poskyris.

Kauno teritorinis skyrius teikia gestų kalbos vertimo paslaugas Kauno ir Marijampolės apskrityse;

Klaipėdos teritorinis skyrius teikia gestų kalbos vertimo paslaugas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse;

Panevėžio teritorinis skyrius  teikia gestų kalbos vertimo paslaugas Panevėžio ir Utenos apskrityse;

Šiaulių teritorinis skyrius teikia gestų kalbos vertimo paslaugas Šiaulių ir Telšių apskrityse;

Vilniaus teritorinis skyrius teikia gestų kalbos vertimo paslaugas Vilniaus ir Alytaus;

Lietuvių gestų kalbos metodinis skyrius rengia gestų kalbos mokymo programas, organizuoja mokymus bei vykdo visuomenės švietimą gestų kalbos vartojimo klausimais;

Nuotolinio vertimo poskyris paslaugas teikia visą parą (24/7).

Lietuvių gestų kalbos vertimo centro administracijos struktūra nuo 2021 m. sausio mėn. 1 d.:

Spausdinti