(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų įgyvendinimas

2022 metais projektus įgyvendina, neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, kurios ne mažiau nei vienus metus, nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje.

Projektų įgyvendinimo metu teikiamos paslaugos:

– neįgaliųjų dienos užimtumas (teikiama ne neįgaliojo namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų planuojamo šios paslaugos metinio paslaugų gavėjų skaičiaus). Šią paslaugą sudaro:

· kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (pvz., savitvarkos, asmens higienos, namų ruošos, aktyvios ir sveikos gyvensenos, mokymo spręsti dėl negalios buityje kylančias problemas, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią ir pan.);

· socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse (pvz., gebėjimo ieškoti pagalbos, įsitraukimo į bendruomenės veiklas, ryšio su artima aplinka užmezgimo ir pan. Skatinant neįgaliuosius aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime, mažinant socialinę jų atskirtį, jiems gali būti organizuojami renginiai, kurie yra priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas);

· pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas (pvz., rašymo, skaitymo, skaičiavimo, kompiuterinio raštingumo, orientavimosi laike ir aplinkoje, dėmesio valdymo mokymas ar lavinimas, atminties lavinimas ir pan.);

· saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas (pvz., meninės raiškos, estetinio skonio, kūrybiškumo, meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose ir pan. Kultūros ir meno renginių bei renginių, skirtų būrelių, kolektyvų ir (ar) klubų veiklai pristatyti, organizavimas toje pačioje ar kitoje savivaldybėje gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas);

· užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu;

– individuali paslauga neįgaliajam (teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį). Šią paslaugą sudaro:

· palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas;

· pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas);

· informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje,

naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas)

– pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius (teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį). Šią paslaugą sudaro:

· profesinis konsultavimas ir orientavimas (profesinių interesų, polinkių, lūkesčių, individualių savybių bei privalumų įvertinimas, informacijos apie darbo rinką suteikimas, supažindinimas su mokymosi, užimtumo ar įsidarbinimo galimybėmis, informavimas darbo paieškos bei motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo klausimais ir pan.);

· bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas (bendradarbiavimas, darbas komandoje, darbo saugos instrukcijų laikymasis, gebėjimas planuoti savo darbo krūvį ir organizuoti darbo laiką, darbo užduoties atlikimas iki pabaigos, planavimas, problemų sprendimas ir pan.);

· pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus;

– pagalba neįgaliųjų šeimos nariams (teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu planuojama teikti bent vieną aukščiau nurodytą paslaugą). Šią paslaugą sudaro:

· individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams;

· pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas (mokymas pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgaliųjų ligą ir (ar) negalią, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas).

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2019 m.

2019 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2018 m.

2018 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2017 m.

2017 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2016 m.

2016 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2015 m.

2015 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2014 m.

2014 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Spausdinti