(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Atsiskaitymo tvarka

Savivaldybių administracijos, finansuojančios 2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šiuos dokumentus:

 DOKUMENTŲ FORMOS

Programos sąmata (Forma B-1, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų) (teikiami 2 egzemplioriai).

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų paraiška lėšų poreikiui (1 priedas) teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį iki pirmojo mėnesio 25 d.

Informacija apie Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų laukiamų rezultatų ir lėšų paskirstymą pagal teikiamas paslaugas (2 priedas) (teikiami 2 egzemplioriai iki einamųjų metų kovo 1 d.).

Savivaldybių administracijos, finansuojančios Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektus, pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šias vykdymo ir finansines ataskaitas:

 VYKDYMO ATASKAITŲ FORMOS

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų I – III ketvirčių pasiektų rezultatų ataskaita(4 priedas) teikiama ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios).

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų vykdymo ataskaita(5 priedas) teikiama finansiniams 2020 metams pasibaigus iki 2021 m. sausio 8 dJeigu projektų vykdytojas (vykdytojai) nepasiekė planuoto rezultato (pateikto 2 priede), kartu su šia ataskaita Savivaldybės administracija pateikia paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodo mažesnio nei planuoto rezultato pasiekimo priežastis ir prideda projektų vykdytojų raštiškų paaiškinimų kopijas.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ FORMOS

 Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita Forma Nr. 2 (patvirtinta Finansų ministro 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1K-407 redakcija) teikiama ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios).

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ketvirčio ataskaita (3 priedas) teikiama ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos.

Banko sąskaitos išrašo kopija ataskaitinių metų gruodžio 31-ai dienai teikiama iki 2021 m. sausio 8 d.

Spausdinti