(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų paraiškų teikimas

ATRANKOS KONKURSUI PATEIKTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS

Informuojame, kad Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamam Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 m. konkursui (toliau – konkursas) yra pateiktos 26 paraiškos. Konkursui pateiktų registrą galite rasti čia: Untitled Spreadsheet (lrv.lt).

 

2022-09-09
 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), atsižvelgdamas į  Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais konkurso (toliau – Konkursas) pareiškėjų lūkesčius, kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuoja viešą Konkurso paraiškų pildymo konsultaciją.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-69,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2022 m. rugsėjo 8 d. iki 2022 m. spalio 7 d. 23.59 val.

Konsultacija vyks šių metų rugsėjo 20 d., antradienį, 10 val., naudojantis „Teams“ nuotoline prieiga. Prisijungti prie mokymų bus galima paspaudus šią nuorodą.

 

Konsultacija vyks klausimų-atsakymų formatu, tad kviečiame pasiruošti ir užduoti iškilusius klausimus dėl paraiškos pildymo ar Nuostatų.

 

2022-09-07

 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais konkursą (toliau – Konkursas) ir priima projektų paraiškas.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus skatinti neįgaliųjų teises ginančių asociacijų veiklą, atstovauti neįgaliesiems, ginant jų teises, telkiant neįgaliuosius bendroms veikloms, skatinant neįgaliuosius dalyvauti visuomeniniame gyvenime, didinant neįgaliųjų, jų šeimos narių ir visuomenės informuotumą negalios klausimais.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-69 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2022 m. rugsėjo 8 d. iki 2022 m. spalio 7 d. 23.59 val.

Paraiška pildoma pareiškėjo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinėje sistemoje (toliau – informacinė sistema) suformuotą informacijos apie projektą pateikimo formą. Informacinė sistema veikia adresu https://sopas.sppd.lt:8099.

Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Departamento ir SPPD interneto svetainėse, atitinkamai www.ndt.lt ir https://sppd.lrv.lt/. Konkursas laikomas įvykusiu, jei pateikiama bent viena paraiška.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma (iš viso A, B, C ir D pareiškėjų grupėms) – 1 678 000 (vienas milijonas šeši šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai) eurų.

Mažiausia vienam (visų pareiškėjų grupių) projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

A pareiškėjų grupė (informacinėje sistemoje pildoma atskira A paraiška) – projektai kurių pareiškėjai vienija nuo 30 iki 300 (imtinai) fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų;

B pareiškėjų grupė (informacinėje sistemoje pildoma atskira B paraiška) – projektai, kurių pareiškėjai vienija daugiau kaip 300 fizinių asmenų ir (ar) apima iki 6 (imtinai) neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų, turinčių nevyriausybinės organizacijos žymą, filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios iš viso vienija ne mažiau nei 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų;

C pareiškėjų grupė (informacinėje sistemoje pildoma atskira C paraiška) – projektai, kurių pareiškėjai vienija ar apima nuo 7 iki 14 (imtinai) neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų, turinčių nevyriausybinės organizacijos žymą, filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios iš viso vienija ne mažiau nei 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 120 000 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) eurų;

D pareiškėjų grupė (informacinėje sistemoje pildoma atskira D paraiška) – projektai, kurių pareiškėjai vienija ar apima 15 ir daugiau neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų, turinčių nevyriausybinės organizacijos žymą, filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios iš viso vienija ne mažiau nei 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 160 000 (vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių) eurų.

Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką ir tik į jai skirtą pareiškėjų grupę.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Jolita Karvelienė, tel. +370 659 73543, el. p. jolita.karveliene@ndt.lt, jos laikinai nesant – Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, tel. +370 658 88407, el. p. jolanta.mikuleniene@ndt.lt.

Konsultacijas pareiškėjams su paraiškos pildymu susijusiais klausimais teikia SPPD Projektų atrankos skyriaus vyr. specialistė Aistė Švažaitė, tel. +370 658 82154. Sekite informaciją dėl planuojamų mokymų paraiškos pildymo klausimais www.ndt.lt

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Finansuojamų veiklų sąrašas

Prisijungimo instrukcija

Pareiškėjo deklaracija

2021-10-14

ATRANKOS KONKURSUI PATEIKTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS

Informuojame, kad Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamam Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 m. konkursui (toliau – konkursas) yra pateiktos 29 paraiškos. Skelbiame konkursui pateiktų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. Pareiškėjas Projekto kodas Projekto pavadinimas
1 Lietuvos kurčiųjų draugija NAVC02701 Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2022 metais
2 Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija NAVD02738 Asmenų, turinčių psichikos negalią, įgalinimas bendruomenėje, užtikrinant žmogaus teisių apsaugą, didinant visuomenės informuotumą ir gerinant gyvenimo kokybę
3 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis” NAVD02642 Sutrikusio intelekto asmenų socialinės atskirties mažinimas, didinant jų įtrauktį ir galimybes veikti bendruomenėse
4 Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija NAVD02740 Neįgaliųjų integracija į visuomenę per fizinio aktyvumo, kultūrines ir rekreacines veiklas.
5 LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGA NAVD02707 Lietuvos žmonių su negalia sąjungos 2022 m. veiklų rėmimo projektas „ Būkime kartu“
6 Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija (LŽNOSTA) NAVA02742 Lietuvos žmonių su fizine negalia aktyvaus poilsio galimybių bei kultūrinių patirčių gerinimas.
7 Lietuvos triračių sporto asociacija NAVC02635 MOBILUMO, AKTYVAUS LAISVALAIKIO IR ĮTRAUKTIES Į VISUOMENINIUS RENGINIUS GALIMYBĖS PANAUDOJANT BĖGIMO TRIRAČIUS
8 Lietuvos paraplegikų asociacija NAVB02630 Lietuvos paraplegikų asociacijos 2022 m. veiklų projektas „Prieinamumas: judėti ir gyventi”
9 Lietuvos artrito asociacija NAVC02743 Artritu sergančių neįgaliųjų teisių atstovavimas
10 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga NAVD02728 Kompetencijomis grįstas neregių ir silpnaregių teisių gynimas ir atstovavimas
11 Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA NAVC02745 Kurčio vaiko šeima
12 Lietuvos paralimpinis komitetas NAVD02739 Paralimpinio judėjimo stiprinimas, plėtra ir teisių gynimas
13 Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ NAVC02641 Žmonių su negalia socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimas, teisių gynimas
14 LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA APLINKOS PRITAIKYMO ASOCIACIJA NAVC02646 NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA – GYVENIMO KOKYBĖS GARANTAS
15 LIETUVOS AKLŲJŲ SPORTO FEDERACIJA NAVC02721 Aktyvaus laisvalaikio renginiai ir  žmonių su regos negalia švietėjiška veikla
16 Lietuvos diabeto asociacija NAVD02698 2022 M. LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJOS  NEĮGALIŲJŲ  VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTAS
17 Asociacija „Kitoks vaikas” NAVA02749 Autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų ir jų šeimų teisių atstovavimas
18 Dirbančių neįgaliųjų asociacija NAVB02677 „Stiprybių perspektyvos”
19 LIETUVOS IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS SĄJUNGA NAVB02732 Vienos ligos kelias
20 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis” NAVA02731 IR AŠ GALIU! Meninė terapinė socialinių įgūdžių ugdymo stovykla, nukreipta prieš smurtą ir patyčias.
21 LIETUVOS AKTYVIOS REABILITACIJOS ASOCIACIJA NAVA02735 Aktyvi reabilitacija –  įtraukties kelias neįgaliesiems (vaikams ir suaugusiems), su judėjimo negalia
22 Lietuvos neįgaliųjų draugija NAVD02647 Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektas
23 Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai” NAVD02741 Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir suaugusių bei jų šeimos narių, teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas
24 Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono asociacija NAVA02748 Neįgaliųjų teisių gynimas, gyvenimo bei poreikių pristatymas ir gerinimas, smurto prevencija, tai mūsų tikslas
25 Lietuvos negalios organizacijų forumas NAVD02706 LNF asociacijos veikla kaip garantas užtikrinant žmonių su negalia teises ir lygias galimybes visuomenėje
26 Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas NAVB02757 Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 2022 metų veiklų rėmimas
27 Lietuvos asociacija „Gyvastis” NAVC02705 Dializuojamų, laukiančių organų transplantacijos ir gyvenančių po transplantacijos neįgaliųjų atstovavimas, užtikrinant jų geresnę gyvenimo kokybę bei visuomenės švietimas organų donorystės tema
28 Kauno miesto neįgaliųjų draugija NAVB02751 „neGalia šiandien”
29 Klubas „Diabeto IQ“ NAVB02744 Nauju keliu su Diabeto IQ
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), atsižvelgdamas į Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso (toliau – Konkursas) pareiškėjų lūkesčius, organizuoja Konkurso paraiškų pildymo mokymus.
2021-09-17
Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2020 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-74 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).
Paraiškos teikiamos nuo 2021 m. rugsėjo 14 d. iki 2021 m. spalio 13 d. 23.59 val.
Siekdamas pareiškėjams padėti tinkamai jas užpildyti, Departamentas rengia paraiškų pildymo mokymus, kurių metu taip pat bus pristatyti esminiai Nuostatų pakeitimai.
Mokymai vyks šių metų rugsėjo 27 d., pirmadienį, 10 val., naudojantis „Teams“ nuotoline prieiga. Prisijungti prie mokymų bus galima paspaudus nuorodą.

 

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM (toliau – Departamentas) skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkursą ir priima projektų paraiškas.

 

Konkurso tikslas – skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų asociacijų veiklą, konkurso būdu finansuojant neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus, skirtus atstovauti neįgaliesiems, ginant jų teises, telkiant neįgaliuosius bendroms veikloms, skatinant neįgaliuosius dalyvauti visuomeniniame gyvenime, didinant neįgaliųjų, jų šeimos narių ir visuomenės informuotumą.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2020 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-74 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2021 m. rugsėjo 14 d. iki 2021 m. spalio 13 d. 23.59 val.

Paraiška pildoma pareiškėjo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinėje sistemoje (toliau – informacinė sistema) suformuotą informacijos apie projektą pateikimo formą užpildyta ir pateikta paraiškos forma. Informacinė sistema veikia adresu https://sopas.sppd.lt:8099.

Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Departamento ir SPPD interneto svetainėse, atitinkamai www.ndt.lt ir https://sppd.lrv.lt/. Konkursas laikomas įvykusiu, jei pateikiama bent viena paraiška.

Konkursui numatyta skirta valstybės biudžeto lėšų suma (iš viso A, B, C ir D pareiškėjų grupėms) – 1 582 600 (vienas milijonas penki šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai) eurų.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

 1. A pareiškėjų grupei (informacinėje sistemoje pildoma atskira A paraiška) – projektams, kurių pareiškėjai vienija nuo 30 iki 300 (imtinai) fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne daugiau nei 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų;
 2. B pareiškėjų grupei (informacinėje sistemoje pildoma atskira B paraiška) – projektams, kurių pareiškėjai vienija daugiau kaip 300 fizinių asmenų ir (ar) turi iki 6 (imtinai) neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų (išskyrus tas, kurių steigėjai yra valstybė ar savivaldybė), filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios vienija ne mažiau nei 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne daugiau nei 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų;
 3. C pareiškėjų grupei (informacinėje sistemoje pildoma atskira C paraiška) – projektams, kurių pareiškėjai vienija ar turi nuo 7 iki 14 (imtinai) neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų (išskyrus tas, kurių steigėjai yra valstybė ar savivaldybė), filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios vienija daugiau kaip 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne daugiau nei 120 000 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) eurų;
 4. D pareiškėjų grupei (informacinėje sistemoje pildoma atskira D paraiška) – projektams, kurių pareiškėjai vienija ar turi 15 ir daugiau neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų (išskyrus tas, kurių steigėjai yra valstybė ar savivaldybė), filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios vienija daugiau kaip 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne daugiau nei 160 000 (vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių) eurų.

 

Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką ir tik į jai skirtą pareiškėjų grupę.

 

Mažiausia vienam (visų pareiškėjų grupių) projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų.

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, nurodant vardą, pavardę ir pareigas) elektronines kopijas:

 1. projekto vadovo ir vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymus;
 2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 3. pareiškėjo parengto dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjas yra neįgaliųjų asociacija, dirbanti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, ir atitinka Nuostatų 15.1 papunktyje ir Nuostatų 6.2, 6.3, 6.4 ar 6.5 papunkčiuose nustatytus reikalavimus (pareiškėjo savivaldybėse arba apskrityse vienijamų ir (ar) turimų neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų (išskyrus, kurių steigėjai yra valstybė ar savivaldybė), filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, atstovų sąrašas, jame nurodant kiekvieno juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą (jei yra), teisinę formą, viešosios įstaigos steigėją, adresą, savivaldybę arba apskritį, kurioje veikia, vadovo, atstovo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą, vienijamų fizinių narių skaičių, iš jų neįgaliųjų ir (ar) neįgaliuosius atstovaujančių įstatyminių atstovų skaičių);
 4. dokumento (-ų), patvirtinančio (-čių) pareiškėjo iš kitų finansavimo šaltinių skiriamas lėšas, jeigu pareiškėjas sąmatoje planuoja išlaidas, nurodytas Nuostatų 28.1.4, 28.2.2.3, 2.2.5, 28.2.2.9.3.5 ir 28.2.2.9.3.6 papunkčiuose arba leidžiamame leidinyje planuoja išlaidas, nurodytas Nuostatų 9.3 papunktyje (banko išrašas, pareiškėjo ir rėmėjų garantiniai raštai dėl projekto veiklų finansavimo iš kitų finansavimo šaltinių);
 5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos likus ne daugiau kaip 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo Konkursui dienos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad pareiškėjas neturi skolų valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams (dokumentą pateikti privaloma, jei prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra 30 tūkst. eurų ar didesnė).
 6. dokumento (-ų) (sutartis, susitarimus), įrodančio (-ių) pareiškėjo bendradarbiavimą su partneriu (-iais) (jeigu projekto veiklos vykdomos kartu su partneriu);
 7. dokumento (-ų), įrodančio (-ių) pareiškėjo teisę naudoti suremontuotas patalpas ne trumpiau kaip 3 metus projektui pasibaigus, jeigu planuojamos išlaidos patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, paprastojo remonto darbams (teisę naudotis nekilnojamuoju turtu patvirtinantis dokumentas ir pan.);
 8. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos, užpildytos pagal Nuostatų priedą.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Jolita Karvelienė, tel. (8 5) 239 4421, +370 659 73543, el. p. jolita.karveliene@ndt.lt, jos laikinai nesant – Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, tel. 239 4427, el. p. jolanta.mikuleniene@ndt.lt.

Konsultacijas pareiškėjams su paraiškos pildymu susijusiais klausimais teikia SPPD Projektų atrankos skyriaus vyr. specialistė Aistė Švažaitė, tel. +370 658 82154.

Sekite informaciją dėl planuojamų mokymų paraiškos pildymo klausimais www.ndt.lt

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Finansuojamų veiklų sąrašas

Prisijungimo instrukcija

2021-07-27

Informuojame, kad  įgyvendindamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. birželio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1060-822/2021, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ (toliau Asociacija) 2019 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto „Vaikų, turinčių įvairiapusius raidos sutrikimus, bei jų šeimos narių teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas“ (toliau –  Projektas) pakartotinio vertinimo procedūras.

Patikrinus Projekto atitiktį formaliesiems kriterijams, informuojame, kad Asociacijos Projektas formaliuosius kriterijus atitiko ir bus perduotas ekspertiniam vertinimui.

2020-11-17

Informuojame, kad buvo patikrinta Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkursui pateiktų 29 paraiškų atitiktis formaliesiems kriterijams.

Formaliuosius kriterijus atitinka ir ekspertų vertinimui bus perduotos šios paraiškos:

Formaliuosius kriterijus atitinka ir ekspertų vertinimui bus perduotos šios paraiškos:

Eil. Nr. Registracijos numeris Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas
1. PR-VR-1 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Sutrikusio intelekto asmenų ir jų šeimos narių socialinės atskirties ir skurdo mažinimo prevencija 2021 metais
2. PR-VR-2 Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ UŽ TEISĘ KURTI IR BŪTI SAVIMI
3. PR-VR-3 Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija (LŽNOSTA) Lietuvos žmonių su negalia teisių į aktyvų poilsį, kultūrinį gyvenimą, turizmą bei rekreacines

 

veiklas, skatinimas, bendruomenės didinimas.

4. PR-VR-4 Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija Fizinį aktyvumą propaguojančių neįgaliųjų bendruomenės didinimas.
5. PR-VR-5 Lietuvos artrito asociacija Artritu sergančių neįgaliųjų teisių atstovavimas
6. PR-VR-7 Lietuvos paraplegikų asociacija 2021 m. Lietuvos paraplegikų asociacijos veiklų projektas
7. PR-VR-8 Lietuvos triračių sporto asociacija MOBILUMO, AKTYVAUS LAISVALAIKIO IR ĮTRAUKTIES Į VISUOMENINIUS RENGINIUS GALIMYBĖS PANAUDOJANT TRIRAČIUS
8. PR-VR-9 Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir suaugusių bei jų šeimos narių, teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas
9. PR-VR-10 Lietuvos žmonių su negalia sąjunga Lietuvos žmonių su negalia sąjungos 2021 m. veiklos projektas „Už laisvę ir lygiateisį dalyvavimą“
10. PR-VR-11 Asociacija „Kitoks vaikas“ Autizmo spektro sutrikimą, turinčių vaikų šeimų teisių atstovavimas ir gynimas
11. PR-VR-12 Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija Aktyvi reabilitacija – socialinės įtraukties kelias neįgaliesiems (vaikams ir suaugusiems), su judėjimo negalia
12. PR-VR-13 Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija Asmenų, turinčių psichikos negalią ir jų artimųjų įgalinimas bendruomenėje, įgyvendinant žmogaus teisių apsaugą ir mažinant stigmatizacijos reiškinius visuomenėje
13. PR-VR-14 Lietuvos kurčiųjų draugija Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2021 metais
14. PR-VR-15 Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 2021 metų veiklų rėmimas
15. PR-VR-16 Lietuvos paralimpinis komitetas Paralimpinio judėjimo stiprinimas ir plėtra
16. PR-VR-17 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga Regėjimo neįgaliųjų teisių gynimas siekiant kokybiškų paslaugų
17. PR-VR-18 Lietuvos neįgaliųjų draugija Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektas
18. PR-VR-19 Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija Neįgaliųjų socialinė integracija – gyvenimo kokybės garantas
19. PR-VR-20 Lietuvos negalios organizacijų forumas Skėtinės asociacijos “Lietuvos negalios organizacijų forumas” vaidmens ir įtakos stiprinimas

 

atstovaujant ir užtikrinant žmonių su negalia teises Lietuvoje.

20. PR-VR-21 Lietuvos, šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA Kurčio vaiko šeima
21. PR-VR-22 Vaikų, sergančių cukriniu diabetu, klubas „Smalsučiai“ „Diabeto IQ“
22. PR-VR-24 Lietuvos asociacija „Gyvastis“ „Dializuojamų, laukiančių organų transplantacijos ir gyvenančių po transplantacijos neįgaliųjų atstovavimas, užtikrinant jų geresnę gyvenimo kokybę bei visuomenės švietimas organų donorystės tema“
23. PR-VR-25 Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga Vienos ligos kelias
24. PR-VR-26 Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono asociacija Neįgaliųjų teisių gynimas, gyvenimo bei poreikių pristatymas ir gerinimas, smurto prevencija, tai mūsų tikslas
25. PR-VR-27 Lietuvos diabeto asociacija Lietuvos diabeto asociacijos 2021 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas
26. PR-VR-28 Dirbančių neįgaliųjų asociacija „Ypatingų darbų dienoraštis“ – neįgaliųjų, darbdavių, visuomenės informuotumo didinimas Vilniaus, Panevėžio, Marijampolės, Druskininkų, Šiaulių rajonų savivaldybėse
27. PR-VR-29 Bechterevo liga sergančiųjų draugija „Judesys“ Bechterevo liga sergančiųjų neįgaliųjų teisių atstovavimas, socialinės integracijos skatinimas.

Formaliųjų kriterijų neatitiko ir buvo atmestos šios paraiškos:

Eil. Nr. Registracijos numeris Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas
1. PR-VR-6 Lietuvos paraplegikų asociacija 2021 m. Lietuvos paraplegikų asociacijos veiklų projektas
2. PR-VR-23 Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas Žmonių turinčių intelekto sutrikimą, rekreacijos ir aktyvios fizinės veiklos skatinimas

2020-10-20

ATRANKOS KONKURSUI PATEIKTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS

Informuojame, kad Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkursui (toliau – konkursas) yra pateiktos 29 paraiškos. Skelbiame konkursui pateiktų paraiškų sąrašą:

Eil.

 

Nr.

Registracijos Nr. Pareiškėjo pavadinimas
1. PR-VR-1 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
2. PR-VR-2 Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“
3. PR-VR-3 Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija (LŽNOSTA)
4. PR-VR-4 Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija
5. PR-VR-5 Lietuvos artrito asociacija
6. PR-VR-6 Lietuvos paraplegikų asociacija
7. PR-VR-7 Lietuvos paraplegikų asociacija
8. PR-VR-8 Lietuvos triračių sporto asociacija
9. PR-VR-9 Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“
10. PR-VR-10 Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
11. PR-VR-11 Asociacija „Kitoks vaikas“
12. PR-VR-12 Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija
13. PR-VR-13 Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
14. PR-VR-14 Lietuvos kurčiųjų draugija
15. PR-VR-15 Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas
16. PR-VR-16 Lietuvos paralimpinis komitetas
17. PR-VR-17 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
18. PR-VR-18 Lietuvos neįgaliųjų draugija
19. PR-VR-19 Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija
20. PR-VR-20 Lietuvos negalios organizacijų forumas
21. PR-VR-21 Lietuvos, šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
22. PR-VR-22 Vaikų, sergančių cukriniu diabetu, klubas „Smalsučiai“
23. PR-VR-23 Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas
24. PR-VR-24 Lietuvos asociacija „Gyvastis“
25. PR-VR-25 Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga
26. PR-VR-26 Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono asociacija
27. PR-VR-27 Lietuvos diabeto asociacija
28. PR-VR-28 Dirbančių neįgaliųjų asociacija
29. PR-VR-29 Bechterevo liga sergančiųjų draugija „Judesys“

2020-09-16
DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-60 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2020 m. rugsėjo 16 d. iki 2020 m. spalio 19 d. 23.59 val.

Paraiška kartu su Nuostatų 16 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, adresu konkursai@ndt.lt, elektroninio laiško temoje nurodant konkurso pavadinimą „Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkursui“.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 1 582 600 (vienas milijonas penki šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai) eurų.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

 1. projektams, kurių pareiškėjai vienija fizinius asmenis ir (ar) turi iki 9 (imtinai) neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų (išskyrus, kurių steigėjai yra valstybė ar savivaldybė), filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne daugiau nei 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų;
 2. projektams, kurių pareiškėjai vienija (ar) turi nuo 10 iki 14 (imtinai) neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų (išskyrus, kurių steigėjai yra valstybė ar savivaldybė), filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne daugiau nei 120 000 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) eurų;
 3. projektams, kurių pareiškėjai vienija (ar) turi 15 ir daugiau neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų (išskyrus, kurių steigėjai yra valstybė ar savivaldybė), filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne daugiau nei 160 000 (vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių) eurų.

Jeigu pareiškėjai numato leisti periodinį leidinį, galimos skirti papildomos valstybės biudžeto lėšos šiai veiklai vykdyti:

 1. projektams, kurių pareiškėjai per kalendorinius metus numato išleisti ne mažiau kaip 24 periodinio leidinio numerius reginčiųjų raštu arba ne mažiau kaip 12 periodinio leidinio numerių reginčiųjų ir Brailio raštu, didžiausia galima skirti papildoma valstybės biudžeto lėšų suma – ne didesnė nei 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) eurų;
 2. projektams, kurių pareiškėjai per kalendorinius metus numato išleisti ne mažiau kaip 12 periodinio leidinio numerių reginčiųjų raštu arba ne mažiau kaip 6 periodinio leidinio numerius reginčiųjų ir Brailio raštu, didžiausia galima skirti papildoma valstybės biudžeto lėšų suma – ne didesnė nei 48 000 (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai) eurų;
 3. projektams, kurių pareiškėjai per kalendorinius metus numato išleisti ne mažiau kaip 6 periodinio leidinio numerius reginčiųjų raštu arba ne mažiau kaip 4 periodinio leidinio numerius reginčiųjų ir Brailio raštu, didžiausia galima skirti papildoma valstybės biudžeto lėšų suma – ne didesnė nei 24 000 (dvidešimt keturi tūkstančiai) eurų;
 4. projektams, kurių pareiškėjai per kalendorinius metus numato išleisti ne mažiau kaip 4 periodinio leidinio numerius reginčiųjų raštu, didžiausia galima skirti papildoma valstybės biudžeto lėšų suma – ne didesnė nei 16 000 (šešiolika tūkstančių) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų, jeigu nėra numatoma leisti periodinio leidinio (t. y. 1-3 punktuose nurodytam projektui) arba – 18 000 (aštuoniolika tūkstančių) eurų, jeigu numatoma leisti periodinį leidinį.

Projektams galimų skirti didžiausių ir mažiausių valstybės biudžeto lėšų sumų lentelė
Paraiškos forma (1 priedas)

Detali projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas)
Deklaracija (4 priedas) 

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu bei Departamentui pateikta .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Agnė Kvetkovskytė, tel. (8 5) 239 4429, +370 667 43004, el. p. agne.kvetkovskyte@ndt.lt, jos laikinai nesant – Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, tel. 239 4427, el. p. jolanta.mikuleniene@ndt.lt.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.

2019-11-20

Informuojame, kad buvo patikrinta Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkursui pateiktų 29 paraiškų atitiktis formaliesiems kriterijams.

Formaliuosius kriterijus atitinka ir tolimesniam vertinimui bus perduotos šios paraiškos:

Eil. Nr. Registracijos numeris Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas
1. PR-VR-3 Lietuvos sutrikus intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Sutrikusio intelekto asmenų, jų šeimos narių ir/ar globėjų socialinių ir pilietinių teisių užtikrinimas savarankiškam gyvenimui bendruomenėje 2020 metais
2. PR-VR-4 Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija Fizinio aktyvumo tarp neįgaliųjų skatinimas ir Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos vienijamų neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubų narių skaičiaus didinimas
3. PR-VR-5 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga Šiuolaikiškas požiūris į regėjimo neįgaliųjų teisių gynimą
4. PR-VR-6 Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija (LŽNOSTA) Lietuvos žmonių su negalia aktyvaus poilsio bei kultūrinių patirčių gerinimas, savarankiško gyvenimo ugdymas ir neįgaliųjų bendruomenės burimas šioms veikloms
5. PR-VR-7 LIETUVOS AKTYVIOS REABILITACIJOS ASOCIACIJA Aktyvi reabilitacija – socialinės įtraukties kelias neįgaliesiems (vaikams ir suaugusiems) su judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais
6. PR-VR-8 Lietuvos triračių sporto asociacija MOBILUMO, AKTYVAUS LAISVALAIKIO IR ĮTRAUKTIES Į VISUOMENINIUS RENGINIUS GALIMYBĖS PANAUDOJANT TRIRAČIUS
7. PR-VR-9 Asociacija „Kitoks vaikas“ Autizmo spektro turinčių asmenų teisių gynimas
8. PR-VR-10 Lietuvos diabeto asociacija LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJOS 2020 M. NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTAS
9. PR-VR-11 Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono asociacija Neįgaliųjų teisių gynimas ir gyvenimo bei poreikių pristatymas ir gerinimas, tai mūsų tikslas
10. PR-VR-12 Lietuvos neįgaliųjų draugija Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektas
11. PR-VR-13 Lietuvos paralimpinis komitetas Paralimpinio judėjimo stiprinimas ir plėtra
12. PR-VR-14 Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ UŽ TEISĘ KURTI IR BŪTI SAVIMI
13. PR-VR-15 Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija ASMENŲ, TURINČIŲ PSICHIKOS NEGALIĄ IR JŲ ARTIMŲJŲ INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ STIPRINIMAS IR PALAIKYMAS
14. PR-VR-16 Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA Kurčio vaiko šeima
15. PR-VR-17 Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir suaugusiųjų bei jų šeimos narių teisių gynimas ir įtrauktiems į visuomenę stiprinimas
16. PR-VR-19 Lietuvos kurčiųjų draugija Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2020 metais
17. PR-VR-21 Dirbančių neįgaliųjų asociacija DIRBANČIŲJŲ NEĮGALIŲJŲ ŠVIETIMO IR GYNIMO ATSTOVAUJANT JŲ TEISES DIDINIMAS „PRITAIKYTI DIRBTI“
18. PR-VR-22 Lietuvos paraplegikų asociacija 2020 m. Lietuvos paraplegikų asociacijos veiklų projektas
19. PR-VR-23 Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas Asmuo su klausos negalia teisinėje sistemoje bei jo aktyvus gyvenimas
20. PR-VR-24 Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga GYVENIMO IŠŠŪKIAI
21. PR-VR-25 „Lietuvos negalios organizacijų forumas“ Skėtinės asociacijos „Lietuvos negalios organizacijų forumas“ vaidmens ir įtakos stiprinimas atstovaujant ir užtikrinant žmonių su negalia teises Lietuvoje
22. PR-VR-26 Bechterevo liga sergančiųjų draugija „Judesys“ Bechterevo liga sergančiųjų neįgaliųjų atstovavimas, socialinės integracijos skatinimas
23. PR-VR-27 LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGA LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGOS 2020 M. VEIKLOS PROJEKTAS „NEGALIA – NE KLIŪTIS: KELIAS PAŽINIMO, ĮTRAUKTIES IR SAVARANKIŠKUMO LINK“
24. PR-VR-28 LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA APLINKOS PRITAIKYMO ASOCIACIJA NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA – GYVENIMO KOKYBĖS GARANTAS
25. PR-VR-29 Lietuvos asociacija „Gyvastis“ „Dializuojamų, laukiančiųjų organų transplantacijos ir gyvenančių po transplantacijos neįgaliųjų atstovavimas, užtikrinant jų geresnę gyvenimo kokybę bei visuomenės švietimą organų donorystės tema“

Formaliųjų kriterijų neatitiko ir buvo atmestos šios paraiškos:

Eil. Nr. Registracijos numeris Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas
1. PR-VR-1 Bendrija ATGAIVA ESAME DRAUGE
2. PR-VR-2 Lietuvos neįgaliųjų draugija Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektas
3. PR-VR-18 Lietuvos artrito asociacija SAUGOKIME SĄNARIUS ŠIANDIENA
4. PR-VR-20 Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“ Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrijos „Giedra“ ir partnerių (Kauno klubo „Bičiulės“, „Klubo 13 ir KO“, VO „Kūlgrindos klubas“ ir Asociacija „Telšių atjauta“) neįgaliųjų asociacijos rėmimo projektas

2019-10-17

Informuojame, kad Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkursui (toliau – konkursas) yra pateiktos 29 paraiškos. Skelbiame konkursui pateiktų paraiškų sąrašą:

Eil.

 

Nr.

Registracijos Nr. Pareiškėjo pavadinimas
1. PR-VR-1 Bendrija „Atgaiva“
2. PR-VR-2 Lietuvos neįgaliųjų draugija
3. PR-VR-3 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
4. PR-VR-4 Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija
5. PR-VR-5 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
6. PR-VR-6 Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija (LŽNOSTA)
7. PR-VR-7 LIETUVOS AKTYVIOS REABILITACIJOS ASOCIACIJA
8. PR-VR-8 Lietuvos triračių sporto asociacija
9. PR-VR-9 Asociacija „Kitoks vaikas“
10. PR-VR-10 Lietuvos diabeto asociacija
11. PR-VR-11 Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono asociacija
12. PR-VR-12 Lietuvos neįgaliųjų draugija
13. PR-VR-13 Lietuvos paralimpinis komitetas
14. PR-VR-14 Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“
15. PR-VR-15 Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
16. PR-VR-16 Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
17. PR-VR-17 Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“
18. PR-VR-18 Lietuvos artrito asociacija
19. PR-VR-19 Lietuvos kurčiųjų draugija
20. PR-VR-20 Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“
21. PR-VR-21 Dirbančių neįgaliųjų asociacija
22. PR-VR-22 Lietuvos paraplegikų asociacija
23. PR-VR-23 Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas
24. PR-VR-24 Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga
25. PR-VR-25 Lietuvos negalios organizacijų forumas
26. PR-VR-26 Bechterevo liga sergančiųjų draugija „Judesys“
27. PR-VR-27 LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGA
28. PR-VR-28 LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA APLINKOS PRITAIKYMO ASOCIACIJA
29. PR-VR-29 Lietuvos asociacija „Gyvastis“

2019-09-17

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-60 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. rugsėjo 17 d. iki 2019 m. spalio 16 d. 23.59 val.

Paraiška kartu su Nuostatų 16 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, adresu konkursai@ndt.lt, elektroninio laiško temoje nurodant konkurso pavadinimą „Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkursui“.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 1 415 700 (vienas milijonas keturi šimtai penkiolika tūkstančių septyni šimtai) eurų.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

 1. Projektams, kurių pareiškėjai yra neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, vienijanti fizinius asmenis ir (arba) turinti iki 9 (imtinai) asociacijų, padalinių, skyrių, filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne daugiau nei 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų.
 2. Projektams, kurių pareiškėjai yra neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, turinti nuo 10 iki 14 (imtinai) asociacijų, padalinių, skyrių, filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne daugiau nei 120 000 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) eurų.
 3. Projektams, kurių pareiškėjai yra neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, turinti 15 ir daugiau asociacijų, padalinių, skyrių, filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne daugiau nei 160 000 (vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių) eurų.
 4. Mažiausia vienam projektui, nurodytam 1-3 punktuose galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų.

Paraiškos forma (1 priedas)

Detali projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas)

Deklaracija (4 priedas)

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu bei Departamentui pateikta .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistė Lina Drazdauskaitė, tel. (8 5) 239 4421, el. p. lina.drazdauskaite@ndt.lt, jos laikinai nesant – Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, tel. 239 4427, el. p. jolanta.mikuleniene@ndt.lt.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.


2018-10-02

Informuojame, kad vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-33 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“, 18 punktu, buvo patikslintas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkursui (toliau – konkursas) pateiktų paraiškų sąrašas. Viso yra užregistruotos 23 pareiškėjų paraiškos. Skelbiame patikslintą konkursui pateiktų paraiškų sąrašą.

2018-10-01

Informuojame, kad Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkursui (toliau – konkursas) yra pateiktos 22 pareiškėjų paraiškos. Skelbiame konkursui pateiktų paraiškų sąrašą.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. V-44 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų vertinimo komisijos sudėties patvirtinimo”

2018-08-31

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-33 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d. iki 2018 m. rugsėjo 28 d. 23.59 val.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu bei Departamentui pateikta .pdf formatu.

Paraiška kartu su Nuostatų 16 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, adresu konkursai@ndt.lt, elektroninio laiško temoje nurodant konkurso pavadinimą „Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkursui“.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 1 415 700 (vienas milijonas keturi šimtai penkiolika tūkstančių septyni šimtai) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 170 000 (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių) eurų.

Paraiškos forma (1 priedas)

Detali projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas)

Deklaracija (4 priedas)

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistė Lina Drazdauskaitė, tel. (8 5) 239 4421, el. p. lina.drazdauskaite@ndt.lt, jos laikinai nesant – Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, tel. 239 4427, el. p. jolanta.mikuleniene@ndt.lt.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.

2017-11-07

Iki šių metų spalio 30 d. vyko Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškų teikimas.

2018 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:

 1. Lietuvos neįgaliųjų draugija
 2. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
 3. Lietuvos kurčiųjų draugija
 4. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
 5. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
 6. Lietuvos parolimpinis komitetas
 7. Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija
 8. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“
 9. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
 10. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“
 11. Lietuvos artrito asociacija
 12. Lietuvos asociacija „Gyvastis“
 13. Bendrija „Atgaiva“
 14. Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas
 15. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
 16. Asociacija „Kraujas“
 17. Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga
 18. Lietuvos diabeto asociacija
 19. Lietuvos paraplegikų asociacija
 20. Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija (LŽNOSTA)
 21. Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“
 22. Lietuvos aklųjų sporto federacija
 23. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija
 24. Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas
 25. Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija
 26. Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija
 27. Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“
 28. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių medikų draugija
 29. Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono asociacija

2017-10-03

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų atrankos 2018 m. konkursą.

Projektų paraiškos turi būti rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatų patvirtinimo(2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-523 redakcija) patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatais.

Projektų paraiškos priimamos iki 2017 m. spalio 30 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu  Švitrigailos g. 10, Vilnius.

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatai (aktuali redakcija)

Paraiškos forma (1 priedas) (aktuali redakcija)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas) (aktuali redakcija)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant projekto paraišką būtina pateikti:

 1. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, atspausdinta, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti, ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti surašyti lietuvių kalba ir sunumeruoti eilės tvarka;

  Dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių
  , patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.Kopija laikoma tinkamai patvirtinta, jei ji patvirtinta žyma „Kopija tikra“ ir pareiškėjo antspaudu, jeigu pareiškėjas antspaudą privalo turėti, bei asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, datą. Jei dokumentą sudaro daugiau nei vienas lapas, antro ir priešpaskutinio lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote nurodoma „Kopija tikra“ ir pasirašoma.
 2. Elektroninę projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versiją, įrašytą į kompiuterinę laikmeną. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo ir projekto pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistė Jolita Jurgelevičiūtė, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius. Elektroninis pašto adresas pasiteirauti: jolita.jurgeleviciute@ndt.lt  Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

2017 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas 2016 metų spalio–gruodžio mėn. Vadovaujantis projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo nuostatais, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieneriems kalendoriniams metams (2017 m.).

2017-02-08

Informuojame, kad 2017 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas 2017 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymas:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. A1-73

„Dėl 2017 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Finansavimas skirtas visiems pareiškėjams.

2016-11-09

Iki šių metų spalio 30 d. vyko Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškų teikimas.

2017 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:

1. Lietuvos neįgaliųjų draugija
2. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
3. Lietuvos kurčiųjų draugija
4. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
5. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
6. Lietuvos parolimpinis komitetas
7. Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija
8. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“
9. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
10. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“
11. Lietuvos artrito asociacija
12. Lietuvos asociacija „Gyvastis“
13. Bendrija „Atgaiva“
14. Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas
15. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
16. OHLB „Kraujas“
17. Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga
18. Lietuvos diabeto asociacija
19. Lietuvos paraplegikų asociacija
20. Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija (LŽNOSTA)
21. Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“
22. Lietuvos aklųjų sporto federacija
23. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija
24. Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas
25. Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija
26. Huntingtono ligos asociacija
27. Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija

2017 metų projektai atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatų patvirtinimo“ (2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-523 redakcija) patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatais.

Neįgaliųjų reikalų departamentas iki spalio 5 d. skelbs konkursą projektams finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų ir priims projektų paraiškas. Konkursas skelbiamas Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje adresu www.ndt.lt. Pareiškėjai Neįgaliųjų reikalų departamentui projektų paraiškas teiks iki spalio 30 d.

2016 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas 2015 metų spalio–gruodžio mėn. Vadovaujantis projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo nuostatais, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieneriems kalendoriniams metams (2016 m.).

2016-02-05

Informuojame, kad 2016 m. vasario 4 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė patvirtino valstybės biudžeto lėšų paskirstymą 2016 m. konkurso būdu atrinktiems Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams vykdyti:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. A1-68„Dėl 2016 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Finansavimas neskirtas šiam pareiškėjui:

 1. Asociacijai „Teisėtvarka“.

2015-11-06

Iki šių metų spalio 30 d. vyko Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškų teikimas.
2016 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:

1. Lietuvos neįgaliųjų draugija
2. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
3. Lietuvos kurčiųjų draugija
4. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
5. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
6. Lietuvos parolimpinis komitetas
7. Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija
8. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“
9. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
10. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“
11. Lietuvos artrito asociacija
12. Lietuvos asociacija „Gyvastis“
13. Bendrija „Atgaiva“
14. Lietuvos epilepsija sergančių integracijos asociacija (LESIA)
15. Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas
16. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
17. OHLB „Kraujas“
18. Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga
19. Lietuvos diabeto asociacija
20. Lietuvos paraplegikų asociacija
21. Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija (LŽNOSTA)
22. Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas”
23. Lietuvos aklųjų sporto federacija
24. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija
25. Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas
26. Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija
27. Huntingtono ligos asociacija
28. Asociacija „Teisėtvarka“

2015-10-02

DĖMESIO!

KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų atrankos 2016 m. konkursą.

Projektų paraiškos turi būti rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1 – 560 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatų patvirtinimo” patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatais.

Projektų paraiškos priimamos iki spalio 30 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatai

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto paraiškos forma (1 priedas)

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto vertinimo anketos forma (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant projekto paraišką būtina pateikti:

 1. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinta antspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka;
 2. Elektroninę projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versiją, įrašytą į kompiuterinę laikmeną. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo ir projekto pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistai, tel.: (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

2015 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas 2012 metų pabaigoje. Vadovaujantis projektų finansavimo tvarkos aprašu, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieniems kalendoriniams metams (2013 metams), sutartyse numatant galimybę, tinkamai įgyvendinus projektą, pratęsti sutartį dar dvejiems metams (2014 ir 2015 metams) neskelbiant naujo konkurso. Finansavimas skirtas 26 neįgaliųjų asociacijoms.

2015 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui patvirtinus 2015 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymą, buvo pratęstas projektų finansavimas 2015 metams. Projektų finansavimo sutartys pratęstos su visomis 26 neįgaliųjų asociacijomis.

2013-03-05

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. A1-96 ,,Dėl 2013 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ patvirtintas 2013 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymas (lėšų paskirstymas)

Finansavimas neskirtas šiems pareiškėjams:
1. Lietuvos žmonių su negalia tinklinio asociacijai;
2. Cistinės fibrozės asociacijai.

2012-10-05

Iki šių metų spalio 1 d. vyko Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškų teikimas.
2013-2015 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:

1. Lietuvos neįgaliųjų draugija
2. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
3. Lietuvos kurčiųjų draugija
4. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
5. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
6. Lietuvos parolimpinis komitetas
7. Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija
8. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“
9. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
10. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“
11. Lietuvos artrito asociacija
12. Lietuvos asociacija „Gyvastis“
13. Bendrija „Atgaiva“
14. Lietuvos epilepsija sergančių integracijos asociacija (LESIA)
15. Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas
16. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
17. OHLB „Kraujas“
18. Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga
19. Lietuvos diabeto asociacija
20. Lietuvos paraplegikų asociacija
21. Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija (LŽNOSTA)
22. Lietuvos žmonių su negalia tinklinio asociacija
23. Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas”
24. Lietuvos aklųjų sporto federacija
25. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija
26. Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas
27. Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija
28. Cistinės fibrozės asociacija

2012-08-31

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą 2013-2015 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-346 (Žin., 2012, Nr. 89-4662) patvirtintu Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašu. Projektų paraiškos priimamos iki spalio 1 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašas

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto paraiškos forma (1 priedas)

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant projekto paraišką būtina pateikti:
1. 4 (keturis) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorius, t.y. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą, tituliniame lape pažymėtą įrašu „Originalas“, ir 3 (tris) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas, tituliniame lape pažymėtas įrašu „Kopija“. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinta antspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka;
2. Elektroninę projekto paraiškos versiją, ant kurios turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistai, tel.: (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

2011-08-16

Iki š. m. rugpjūčio 5 d. vyko Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškų teikimas.
2012 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškas pateikė šios neįgaliųjų asociacijos:

1. Lietuvos neįgaliųjų draugija
2. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
3. Lietuvos kurčiųjų draugija
4. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
5. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
6. Lietuvos parolimpinis komitetas
7. Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija
8. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“
9. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
10. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“
11. Lietuvos artrito asociacija
12. Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija „Gyvastis“
13. Bendrija „Atgaiva“
14. Lietuvos epilepsija sergančių integracijos asociacija (LESIA)
15. Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas
16. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
17. OHLB „Kraujas“
18. Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga
19. Lietuvos diabeto asociacija
20. Lietuvos paraplegikų asociacija
21. Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija (LŽNOSTA)
22. Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“
23. Lietuvos aklųjų sporto federacija
24. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija
25. Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškų skaičius viso 25.

2010-08-17

Iki šių metų rugpjūčio 5 d. vyko Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškų teikimas.
2011 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:

1. Lietuvos neįgaliųjų draugija
2. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
3. Lietuvos kurčiųjų draugija
4. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
5. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
6. Lietuvos parolimpinis komitetas
7. Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija
8. Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“
9. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
10. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“
11. Lietuvos artrito asociacija
12. Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija „Gyvastis“
13. Lietuvos epilepsija sergančių integracijos asociacija (LESIA)
14. Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas
15. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
16. Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga
17. Lietuvos diabeto asociacija
18. Lietuvos žmonių su negalia tinklinio asociacija (LŽNTA)
19. Lietuvos paraplegikų asociacija
20. Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija (LŽNOSTA)
21. Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas”
22. Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija
23. Lietuvos aklųjų sporto federacija
24. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija
25. Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas

2010-07-12 

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursus 2011 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-287 (Žin., 2010, Nr. 75-3841) patvirtintu Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašu. Projektų paraiškos teikiamos iki rugpjūčio 5 d.

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašas

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto paraiškos forma (1 priedas)

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistai tel.: (8 5) 239 44 21  arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., 1 aukšte). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

2010-02-09

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. A1-47 patvirtintas Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2010 metams perduotų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų neįgaliųjų socialinės integracijos programoms vykdyti paskirstymas (lėšų paskirstymo lentelė).

Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 15 darbo dienų informuos pareiškėjus dėl projektų finansavimo ir sutarčių sudarymo. Dėl projektų, kuriems neskirtas finansavimas, Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 30 darbo dienų apie šį sprendimą informuos pareiškėjus, nurodydamas motyvus.

2010-01-11

Baigtas 2010 m. finansavimui pateiktų projektų paraiškų kokybės vertinimo etapas, kurį atliko Projektų vertinimo ir atrankos komisija (toliau vadinama – komisija). Šią komisiją sudarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos deleguoti valstybės tarnautojai (viso 16 narių). Projektų kokybės vertinimui buvo perduotos 20 pareiškėjų Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškos, kurias sudarė 271 projektas, ir 21 pareiškėjo Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto paraiškos, kurias sudarė 21 projektas.
Vyriausybei patvirtinus valstybės biudžeto lėšų paskirstymą pagal programas ir Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Neįgaliųjų reikalų departamentas) gavus iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų patvirtinimą pagal įgyvendinamas priemones, Neįgaliųjų reikalų departamentas, pateiks projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo projektą, parengtą vadovaujantis komisijos rekomendacijomis, svarstyti Neįgaliųjų reikalų tarybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Taryba) ir kartu su Tarybos rekomendacijomis teiks tvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministrui.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrui patvirtinus neįgaliųjų socialinės integracijos projektams skirtų lėšų paskirstymą, Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 15 darbo dienų informuos pareiškėjus dėl projektų finansavimo ir sutarčių sudarymo. Socialinės apsaugos ir darbo ministrui priėmus sprendimą dėl projektų, kuriems neskirta finansavimo, Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 30 darbo dienų apie šį sprendimą informuos pareiškėjus, nurodydamas motyvus.

2009 m. paraiškų teikimas

2009 m. Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje ir Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškų, praėjusių administracinės atitikties vertinimą, sąrašas

2008 m. paraiškų teikimas

Spausdinti