(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

NVO veiklos rėmimas

2023 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai yra finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 4.2.1 papunktį.

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-69 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Siektinas rezultatas – nenutrūkstamas neįgaliųjų teises ginančių asociacijų veiklos skatinimas, neįgaliųjų atstovavimas, ginant jų teises, telkiant bendroms veikloms, skatinant dalyvauti visuomeniniame gyvenime, didinant neįgaliųjų, jų šeimos narių ir visuomenės informuotumą negalios klausimais.

Projektus įgyvendina Juridinių asmenų registre ne trumpiau kaip dvejus metus įregistruotos neįgaliųjų asociacijos, dirbančios socialinės integracijos srityje, veikiančios nacionaliniu lygmeniu ir paraiškos pateikimo dieną vienijančios neįgaliuosius, jų šeimos narius ir (ar) neįgaliesiems atstovaujančias neįgaliųjų asociacijas ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių.

Projektų remiama veikla:

– neįgaliųjų teisių gynimas: nuolatinio pobūdžio atstovavimas (teikiant teisines konsultacijas, atstovaujant neįgaliuosius mediacijos procesuose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir (ar) valstybės, savivaldybių institucijose bei įstaigose, valstybės, savivaldybių institucijų bei įstaigų darbo grupėse ir pan., teikiant pasiūlymus teisės aktų projektams); švietėjiška veikla (paskaitos, kampanijos, akcijos, renginiai, įvairios priemonės, orientuotos į visuomenės ir viešąsias paslaugas teikiančių specialistų švietimą neįgaliųjų teisių klausimais), konferencijos, seminarai, mokymai ir kiti renginiai, susiję su neįgaliųjų teisių gynimu); metodinė pagalba neįgaliųjų asociacijos nariams (informavimas, konsultavimas, metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas teisės aktų reikalavimų taikymo, teisės aktų pakeitimų, projektų rašymo, įgyvendinimo ir pan. klausimais); tarptautinis bendradarbiavimas;

– prioritetinės veiklos:

· smurto, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos prieš neįgaliuosius prevencijos ir pagalbos nuo smurto, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos nukentėjusiems neįgaliesiems veikla (teisinės konsultacijos, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, mokymai, įvairios priemonės, skirtos kovoti su smurtu, neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba prieš neįgaliuosius, šviesti išnaudojimo ir smurto

atpažinimo, prevencijos ir šalinimo klausimais, didinti informuotumą ir sąmoningumą apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą);

· informacijos prieinamumo žmonėms su negalia skatinimo veikla (įvairios priemonės, orientuotos į informacijos prieinamumą, konferencijos, seminarai, mokymai ir kiti renginiai, susiję su negalią turintiems asmenims prieinama aplinka, galimybe gauti informaciją alternatyviais jos pateikimo formatais). Šiai veiklai nėra priskiriamos su Nuostatų 15.7 papunktyje nurodyta periodinių leidinių leidybos veikla susijusios veiklos ir išlaidos;

· neįgaliųjų dalyvavimo atviroje darbo rinkoje skatinimo veikla (įvairios priemonės, orientuotos į neįgaliųjų dalyvavimą atviroje darbo rinkoje, mokymai ir kiti renginiai, susiję su neįgaliųjų užimtumo atviroje darbo rinkoje skatinimu, darbdavių išankstinio požiūrio pokyčiu negalią turinčių žmonių atžvilgiu, sėkmingų negalią turinčių žmonių įdarbinimo pavyzdžių viešinimu, informacija apie darbo vietų steigimą ir pritaikymą, pagalbą įdarbinant ir pradėjus dirbti ir pan.);

· įtraukiojo ugdymo skatinimo veikla (įvairios priemonės, orientuotos į įtraukiojo ugdymo skatinimą (konsultacijos, viešinimas apie negalią turinčius vaikus bendrajame ugdyme, atstovavimas, tarpininkavimas ir pan.), mokymai ir kiti renginiai, susiję su įtraukiojo ugdymo skatinimu;

– specialistų kvalifikacijos tobulinimas (tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, paraišką teikiančios neįgaliųjų asociacijos, jos filialų, atstovybių ir (ar) vienijamų juridinių asmenų, partnerių (jei projektas vykdomas kartu su partneriu), kitų neįgaliųjų asociacijų darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas);

– neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose;

– pareiškėjo, projekto vykdytojo, organizuojami aktyvaus poilsio renginiai neįgaliesiems ir pareiškėjo, projekto vykdytojo, narių dalyvavimas kitų juridinių asmenų organizuojamuose aktyvaus poilsio renginiuose;

– pareiškėjo, projekto vykdytojo, organizuojami kultūros renginiai neįgaliesiems ir pareiškėjo, projekto vykdytojo, narių dalyvavimas kitų juridinių asmenų organizuojamuose kultūros renginiuose;

– periodinių leidinių, susijusių su neįgaliųjų socialine integracija ir lygių galimybių neįgaliesiems sudarymu, leidyba reginčiųjų raštu, Brailio raštu, elektroniniu formatu, garsiniu formatu, įskaitant ir QR kodus, kuriais pateikiama informacija lietuvių gestų kalba. Ne mažiau nei 40 procentų periodinio leidinio informacijos turi būti parengta lengvai suprantama kalba.

Spausdinti