(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

NVO veiklos rėmimas

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkursą (toliau – Konkursas) ir priima projektų paraiškas.

Konkurso tikslas – skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų asociacijų veiklą, konkurso būdu finansuojant neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus, skirtus atstovauti neįgaliesiems, ginant jų teises, telkiant neįgaliuosius bendroms veikloms, skatinant neįgaliuosius dalyvauti visuomeniniame gyvenime, didinant neįgaliųjų, jų šeimos narių ir visuomenės informuotumą.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2020 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-74 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2021 m. rugsėjo 14 d. iki 2021 m. spalio 13 d. 23.59 val.

Paraiška pildoma pareiškėjo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinėje sistemoje (toliau – informacinė sistema) suformuotą informacijos apie projektą pateikimo formą užpildyta ir pateikta paraiškos forma. Informacinė sistema veikia adresu https://sopas.sppd.lt:8099.

Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Departamento ir SPPD interneto svetainėse, atitinkamai www.ndt.lt ir https://sppd.lrv.lt/. Konkursas laikomas įvykusiu, jei pateikiama bent viena paraiška.

 

Konkursui numatyta skirta valstybės biudžeto lėšų suma (iš viso A, B, C ir D pareiškėjų grupėms) – 1 582 600 (vienas milijonas penki šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai) eurų.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

 1. A pareiškėjų grupei (informacinėje sistemoje pildoma atskira A paraiška) – projektams, kurių pareiškėjai vienija nuo 30 iki 300 (imtinai) fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne daugiau nei 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų;
 2. B pareiškėjų grupei (informacinėje sistemoje pildoma atskira B paraiška) – projektams, kurių pareiškėjai vienija daugiau kaip 300 fizinių asmenų ir (ar) turi iki 6 (imtinai) neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų (išskyrus tas, kurių steigėjai yra valstybė ar savivaldybė), filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios vienija ne mažiau nei 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne daugiau nei 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų;
 3. C pareiškėjų grupei (informacinėje sistemoje pildoma atskira C paraiška) – projektams, kurių pareiškėjai vienija ar turi nuo 7 iki 14 (imtinai) neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų (išskyrus tas, kurių steigėjai yra valstybė ar savivaldybė), filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios vienija daugiau kaip 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne daugiau nei 120 000 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) eurų;
 4. D pareiškėjų grupei (informacinėje sistemoje pildoma atskira D paraiška) – projektams, kurių pareiškėjai vienija ar turi 15 ir daugiau neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų (išskyrus tas, kurių steigėjai yra valstybė ar savivaldybė), filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios vienija daugiau kaip 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne daugiau nei 160 000 (vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių) eurų.

 

Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką ir tik į jai skirtą pareiškėjų grupę.

 

Mažiausia vienam (visų pareiškėjų grupių) projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų.

 

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, nurodant vardą, pavardę ir pareigas) elektronines kopijas:

 1. projekto vadovo ir vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymus;
 2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 3. pareiškėjo parengto dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjas yra neįgaliųjų asociacija, dirbanti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, ir atitinka Nuostatų 15.1 papunktyje ir Nuostatų 6.2, 6.3, 6.4 ar 6.5 papunkčiuose nustatytus reikalavimus (pareiškėjo savivaldybėse arba apskrityse vienijamų ir (ar) turimų neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų (išskyrus, kurių steigėjai yra valstybė ar savivaldybė), filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, atstovų sąrašas, jame nurodant kiekvieno juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą (jei yra), teisinę formą, viešosios įstaigos steigėją, adresą, savivaldybę arba apskritį, kurioje veikia, vadovo, atstovo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą, vienijamų fizinių narių skaičių, iš jų neįgaliųjų ir (ar) neįgaliuosius atstovaujančių įstatyminių atstovų skaičių);
 4. dokumento (-ų), patvirtinančio (-čių) pareiškėjo iš kitų finansavimo šaltinių skiriamas lėšas, jeigu pareiškėjas sąmatoje planuoja išlaidas, nurodytas Nuostatų 28.1.4, 28.2.2.3, 2.2.5, 28.2.2.9.3.5 ir 28.2.2.9.3.6 papunkčiuose arba leidžiamame leidinyje planuoja išlaidas, nurodytas Nuostatų 9.3 papunktyje (banko išrašas, pareiškėjo ir rėmėjų garantiniai raštai dėl projekto veiklų finansavimo iš kitų finansavimo šaltinių);
 5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos likus ne daugiau kaip 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo Konkursui dienos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad pareiškėjas neturi skolų valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams (dokumentą pateikti privaloma, jei prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra 30 tūkst. eurų ar didesnė).
 6. dokumento (-ų) (sutartis, susitarimus), įrodančio (-ių) pareiškėjo bendradarbiavimą su partneriu (-iais) (jeigu projekto veiklos vykdomos kartu su partneriu);
 7. dokumento (-ų), įrodančio (-ių) pareiškėjo teisę naudoti suremontuotas patalpas ne trumpiau kaip 3 metus projektui pasibaigus, jeigu planuojamos išlaidos patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, paprastojo remonto darbams (teisę naudotis nekilnojamuoju turtu patvirtinantis dokumentas ir pan.);
 8. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos, užpildytos pagal Nuostatų priedą.

 

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Jolita Karvelienė, tel. (8 5) 239 4421, +370 659 73543, el. p. jolita.karveliene@ndt.lt, jos laikinai nesant – Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, tel. 239 4427, el. p. jolanta.mikuleniene@ndt.lt.  

Konsultacijas pareiškėjams su paraiškos pildymu susijusiais klausimais teikia SPPD Projektų atrankos skyriaus vyr. specialistė Aistė Švažaitė, tel. +370 658 82154.

Sekite informaciją dėl planuojamų mokymų paraiškos pildymo klausimais www.ndt.lt

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Finansuojamų veiklų sąrašas

Prisijungimo instrukcija

 

 

 

2021 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai yra finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1-817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 4.2.1 papunktį.

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatais, patvirtintais Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-60 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų  patvirtinimo“.

Projektų finansavimo tikslas – skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų asociacijų veiklą konkurso būdu finansuojant neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus, skirtus atstovauti neįgaliesiems, ginant jų teises, telkiant neįgaliuosius bendroms veikloms, skatinant neįgaliuosius dalyvauti visuomeniniame gyvenime, didinant neįgaliųjų ir visuomenės informuotumą.

Projektus įgyvendina neįgaliųjų asociacijos, veikiančios nacionaliniu lygmeniu ir paraiškos pateikimo dieną vienijančios neįgaliuosius, jų šeimos narius ir (ar) neįgaliesiems atstovaujančias neįgaliųjų asociacijas ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių.

Projektų remiama veikla:

neįgaliųjų teisių gynimas: nuolatinio pobūdžio atstovavimas (teikiant teisines konsultacijas, atstovaujant neįgaliuosius valstybės, savivaldybių institucijose bei įstaigose, valstybės, savivaldybių institucijų bei įstaigų darbo grupėse ir pan. (išskyrus fizinių asmenų atstovavimas teismuose); švietėjiška veikla (paskaitos, kampanijos, akcijos, renginiai, įvairios priemonės, orientuotos į visuomenės ir viešąsias paslaugas teikiančių specialistų švietimą neįgaliųjų teisių klausimais), konferencijos, seminarai, mokymai ir kiti renginiai, susiję su neįgaliųjų teisių gynimu; metodinė pagalba neįgaliųjų asociacijos nariams (informavimas, konsultavimas, metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas teisės aktų reikalavimų taikymo, teisės aktų pakeitimų, projektų rašymo, įgyvendinimo ir pan. klausimais); tarptautinis bendradarbiavimas;

smurto prieš neįgalias moteris ir mergaites prevencija ir pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusioms neįgalioms moterims ir mergaitėms (teisinės konsultacijos, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, mokymai, įvairios priemonės, skirtos kovoti su smurtu prieš neįgalias moteris ir mergaites, šviesti išnaudojimo ir smurto atpažinimo, prevencijos ir šalinimo klausimais);

specialistų kvalifikacijos tobulinimas (tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas; neįgaliųjų asociacijos, jos filialų, atstovybių ir (ar) vienijamų juridinių asmenų, partnerių (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu) darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas);

neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose;

aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose aktyvaus poilsio renginiuose;

kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose kultūros renginiuose;

periodinių leidinių, susijusių su neįgaliųjų socialine integracija ir lygių galimybių neįgaliesiems sudarymu, leidyba reginčiųjų raštu, Brailio raštu, garsiniu formatu, įskaitant ir QR kodus, kuriais pateikiama informacija lietuvių gestų kalba.

Spausdinti