(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų paraiškų teikimas

2019 metų projektams finansavimas skiriamas per savivaldybes vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo”.

Savivaldybių administracijos, Nuostatų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 5 d. savo interneto svetainėse skelbs 2020 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursus projektams iš valstybės biudžeto lėšų finansuoti ir priims paraiškas. Neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos projektų paraiškas per skelbime nustatytą projektų priėmimo terminą turi pateikti savivaldybių administracijoms.

Projekto paraišką gali teikti:

– neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus;

– neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir asociacijas, atstovaujančias neįgaliesiems, gyvenantiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė) ir vykdančios sporto veiklas neįgaliesiems;

Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjo steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas vykdo arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą. O kūno kultūros ir sporto užsiėmimus neįgaliesiems organizuos ir ves sporto pedagogo, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turintis darbuotojas (-ai).

2017 ir 2018 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ (2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-522 redakcija) patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatais.

Savivaldybių administracijos, Nuostatų nustatyta tvarka, iki 2017 m. spalio 1 d. savo interneto svetainėse skelbs 2018 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursus projektams iš valstybės biudžeto lėšų finansuoti ir priims paraiškas. Neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos projektų paraiškas iki 2017 m. lapkričio 1 d. turi pateikti savivaldybių administracijoms.

Projekto paraišką gali teikti:

– neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus;

– neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, vykdančios sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos.

Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjo (ir partnerio) steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas (ir partneris) plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą. O kūno kultūros ir sporto užsiėmimus neįgaliesiems organizuoti ir vesti turi sporto pedagogikos, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turintis darbuotojas (-ai).

2016 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursai vykdomi 2015 m. spalio mėn. – gruodžio mėn.
Vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1–506 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, savivaldybių administracijos iki 2015 m. spalio 1 d. savo interneto svetainėje skelbia konkursus 2016 metų neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.
Paraiškos 2016 metų neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti savivaldybės administracijai teikiamos iki 2015 m. lapkričio 1 d.

 

Spausdinti