(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų finansavimo tvarka

2019  ir 2020 metų projektams finansavimas skiriamas per savivaldybes vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo”.

 Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatai

Projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto sąmata (2 priedas)

Projekto vertinimo anketa (3 priedas)

Paraiškos dėl lėšų neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti skyrimo forma (4 priedas)

Projektų atrankos konkursai organizuojami kasmet. Konkursus organizuoja savivaldybių administracijos Lėšos projektams finansuoti skiriamos per savivaldybių administracijas vieniems kalendoriniams metams iš valstybės ir savivaldybių biudžeto.

Savivaldybių administracijos, Nuostatų nustatyta tvarka, iki 2019 ir 2020 m. spalio 5 d. savo interneto svetainėse skelbs 2020 ir 2021 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursus.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V–53 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtintas

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Aprašas reglamentuoja Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymą, darbo organizavimą ir projektų vertinimą, reikalavimus komisijos posėdžio protokolui ir kitas komisijos darbą reguliuojančias nuostatas.

Vadovaujantis aprašo 5 punktu, komisija sudaroma dvejiems metams iš ne mažiau kaip trijų specialistų (rekomenduojama iš savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių įstaigų, aukštųjų mokyklų specialistų, išskyrus darbuotojus, kuriems mokama už projektų administravimą).

Atkreipiame dėmesį, kad Į komisijos sudėtį privalo būti įtrauktas ne mažiau kaip vienas už sporto, laisvalaikio ar kūno kultūros veiklos ar šiai veiklai artimos veiklos organizavimą, įgyvendinimą ar koordinavimą savivaldybėje atsakingas specialistas, o jeigu tokių specialistų savivaldybėje nėra – kiti specialistai, kurių vykdomos funkcijos susijusios su sporto, laisvalaikio ar kūno kultūros veiklos organizavimu, įgyvendinimu ar koordinavimu.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V–2 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto finansavimo sutarties formos patvirtinimo“, patvirtinta

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto finansavimo sutarties forma

Vadovaudamosi šia sutarties forma savivaldybių administracijos sudaro sutartis su neįgaliųjų organizacijomis, kurioms yra skirtas finansavimas.

2017 ir 2018 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ (2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-522 redakcija) patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatais.

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatai (aktuali redakcija)

Projekto paraiškos forma (1 priedas) (aktuali redakcija)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas) (aktuali redakcija)

Paraiškos dėl lėšų neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti skyrimo forma (3 priedas)

Projektų atrankos konkursai organizuojami kasmet. Konkursus organizuoja savivaldybių administracijos Lėšos projektams finansuoti skiriamos per savivaldybių administracijas vieniems kalendoriniams metams iš valstybės ir savivaldybių biudžeto.

Atkreipiame dėmesį, kad iki 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-522 įsigaliojimo pradėti finansuoti Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai baigiami finansuoti pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatus, galiojusius iki šio įstatymo įsigaliojimo.

Savivaldybių administracijos, Nuostatų nustatyta tvarka, iki 2017 m. spalio 1 d. savo interneto svetainėse skelbs 2018 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursus.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. AK–132 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. AK-126 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo ir Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto finansavimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtinti:

  1. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas.

Aprašas reglamentuoja neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymą, darbo organizavimą, projektų vertinimą, sprendimų priėmimą ir kitas komisijos darbą reguliuojančias nuostatas.

Vadovaujantis aprašo 4 punktu, komisija sudaroma vieniems metams iš ne mažiau kaip trijų specialistų (rekomenduojama iš savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių įstaigų, aukštųjų mokyklų specialistų, išskyrus darbuotojus, kuriems mokama už projektų administravimą).

Atkreipiame dėmesį, kad į komisijos sudėtį privalo būti įtrauktas ne mažiau kaip vienas už sporto, laisvalaikio ar kultūros veiklos ar šiai veiklai artimos veiklos organizavimą, įgyvendinimą ar koordinavimą savivaldybėje atsakingas specialistas.

  1. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto finansavimo sutarties forma.

Vadovaudamosi šia sutarties forma savivaldybių administracijos sudaro sutartis su neįgaliųjų organizacijomis, kurioms yra skirtas finansavimas.

2016 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatai

Projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Paraiškos dėl lėšų neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti skyrimo forma (3 priedas)

Projektų atrankos konkursai organizuojami kasmet. Konkursus organizuoja savivaldybių administracijos ir kasmet iki spalio 1 d. savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie projektų paraiškų kitiems metams priėmimą. Lėšos projektams finansuoti skiriamos per savivaldybių administracijas vieniems kalendoriniams metams iš valstybės ir savivaldybių biudžeto.

2015-09-29

Vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1–506 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 31 ir 41 punktais, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. AK–126 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo ir neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto finansavimo sutarties formos patvirtinimo“, patvirtinti:

1. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas.
Aprašas reglamentuoja neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymą, darbo organizavimą, projektų vertinimą, sprendimų priėmimą ir kitas komisijos darbą reguliuojančias nuostatas.
Vadovaujantis aprašo 4 punktu, komisija sudaroma vieniems metams iš ne mažiau kaip trijų specialistų (rekomenduojama iš savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių įstaigų, aukštųjų mokyklų specialistų, išskyrus darbuotojus, kuriems mokama už projektų administravimą).
Atkreipiame dėmesį, kad į komisijos sudėtį privalo būti įtrauktas ne mažiau kaip vienas už sporto, laisvalaikio ar kultūros veiklos ar šiai veiklai artimos veiklos organizavimą, įgyvendinimą ar koordinavimą savivaldybėje atsakingas specialistas.

2. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto finansavimo sutarties forma.
Vadovaudamosi šia sutarties forma savivaldybių administracijos sudaro sutartis su neįgaliųjų organizacijomis, kurioms yra skirtas finansavimas.

Spausdinti