(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais konkursą (toliau – Konkursas) ir priima projektų paraiškas.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus skatinti neįgaliųjų teises ginančių asociacijų veiklą, atstovauti neįgaliesiems, ginant jų teises, telkiant neįgaliuosius bendroms veikloms, skatinant neįgaliuosius dalyvauti visuomeniniame gyvenime, didinant neįgaliųjų, jų šeimos narių ir visuomenės informuotumą negalios klausimais.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-69 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2022 m. rugsėjo 8 d. iki 2022 m. spalio 7 d. 23.59 val.

Paraiška pildoma pareiškėjo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinėje sistemoje (toliau – informacinė sistema) suformuotą informacijos apie projektą pateikimo formą. Informacinė sistema veikia adresu https://sopas.sppd.lt:8099.

Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Departamento ir SPPD interneto svetainėse, atitinkamai www.ndt.lt ir https://sppd.lrv.lt/. Konkursas laikomas įvykusiu, jei pateikiama bent viena paraiška.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma (iš viso A, B, C ir D pareiškėjų grupėms) – 1 678 000 (vienas milijonas šeši šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai) eurų.

Mažiausia vienam (visų pareiškėjų grupių) projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

A pareiškėjų grupė (informacinėje sistemoje pildoma atskira A paraiška) – projektai kurių pareiškėjai vienija nuo 30 iki 300 (imtinai) fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų;

B pareiškėjų grupė (informacinėje sistemoje pildoma atskira B paraiška) – projektai, kurių pareiškėjai vienija daugiau kaip 300 fizinių asmenų ir (ar) apima iki 6 (imtinai) neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų, turinčių nevyriausybinės organizacijos žymą, filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios iš viso vienija ne mažiau nei 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų;

C pareiškėjų grupė (informacinėje sistemoje pildoma atskira C paraiška) – projektai, kurių pareiškėjai vienija ar apima nuo 7 iki 14 (imtinai) neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų, turinčių nevyriausybinės organizacijos žymą, filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios iš viso vienija ne mažiau nei 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 120 000 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) eurų;

D pareiškėjų grupė (informacinėje sistemoje pildoma atskira D paraiška) – projektai, kurių pareiškėjai vienija ar apima 15 ir daugiau neįgaliųjų asociacijų, pareiškėjo įsteigtų viešųjų įstaigų, kitų viešųjų įstaigų, turinčių nevyriausybinės organizacijos žymą, filialų ar atstovybių, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kurios iš viso vienija ne mažiau nei 300 fizinių asmenų, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 160 000 (vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių) eurų.

Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką ir tik į jai skirtą pareiškėjų grupę.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Jolita Karvelienė, tel. +370 659 73543, el. p. jolita.karveliene@ndt.lt, jos laikinai nesant – Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, tel. +370 658 88407, el. p. jolanta.mikuleniene@ndt.lt.

Konsultacijas pareiškėjams su paraiškos pildymu susijusiais klausimais teikia SPPD Projektų atrankos skyriaus vyr. specialistė Aistė Švažaitė, tel. +370 658 82154. Sekite informaciją dėl planuojamų mokymų paraiškos pildymo klausimais www.ndt.lt

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Finansuojamų veiklų sąrašas

Prisijungimo instrukcija

Pareiškėjo deklaracija

Spausdinti