(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Teisė į būsto pritaikymą, eilių sudarymas ir poreikio vertinimas

1. Neįgaliam 21 m. asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis dėl F73.1 diagnozės. Asmens atstovas kreipėsi dėl asmens higienos patalpos pritaikymo, įrengiant dušą. Šiuo metu yra vonia, bet neįgalus asmuo negali saugiai ja naudotis, nes yra čiurnų pažeidimai (nešioja specialią avalynę). Ar galima atlikti minėtus būsto pritaikymo darbus?

Techninės pagalbos priemones įsigydavo savarankiškai. Nei savivaldybės administracija, nei Techninės pagalbos neįgaliesiems centras nėra išdavęs jokių priemonių.

Neįgalus asmuo, turintis diagnozę su F kodu, turi teisę į būsto pritaikymą (Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 3.3. papunktis). Papildomų dokumentų, įrodančių kitas asmens negalias, teikti nereikia.

 

2. Dėl būsto pritaikymo kreipėsi jaunuolis, gimęs 2001 m. Darbingumo neteko dėl traumos (nustatytas 20 proc. darbingumas). Vaikinas iki traumos studijavo profesinio mokymo įstaigoje. Studijas teko stabdyti, išleistas akademinių atostogų. Ar šiam jaunuoliui gali būti suteiktas prioritetas pagal Būsto pritaikymo neįgaliesiems aprašo 4.3 punktą?

Taip. Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 4.3 punkte numatytą prioritetą galima taikyti. Studentai ar mokiniai, kuriems suteikiamos akademinės atostogos, nėra išbraukiami iš studentų (mokinių) registro.

 

3. Dėl būsto pritaikymo kreipėsi asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir paskirtos dializės procedūros. Ar šiam asmeniui gali būti suteiktas prioritetas pagal Būsto pritaikymo neįgaliesiems aprašo 4.2 punktą?

Ne. Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 4.2 punkte numatytą prioritetą galima taikyti asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir paskirtos dializės procedūros (asmuo turi atitikti abi sąlygas).

 

4. Dėl būsto pritaikymo kreipėsi darbingo amžiaus neįgalus asmuo, turintis judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį. Kokius dokumentus būtiną pateikti įrodant turimas negalias?

Pačiam asmeniui dokumentų, įrodančių negalias, pateikti nereikia. Remiantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 25 punktu, savivaldybės administracija, gavusi prašymui nagrinėti reikalingus dokumentus, nurodytus Aprašo 18 punkte, papildomai prie prašymo prideda:

1. išrašą iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;

2. Formos Nr. 027/a iš savivaldybės administracijos ar Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie nustatytą judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį kopiją arba galiojančios asmens aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis sutarties kopiją.

 

5. Ar turi teisę į būsto pritaikymą sukakęs senatvės pensijos amžių asmuo, turintis judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį?

Remiantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 3 punktu teisę į būsto pritaikymą turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo (taikoma vaikams su negalia) ar darbingumo (taikoma darbingo amžiaus asmenims), ar specialiųjų poreikių (taikoma sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims) lygis ir:

3.1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir asmuo turi judėjimo sutrikimų arba

3.2. judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba

3.3. specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar proto negalios (dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos (Australijos modifikacijos sistema) F kodas).

Taigi, pretenduojančiam į būsto pritaikymą sukakusiam senatvės pensijos amžių asmeniui turi būti nustatytas specialiųjų poreikių lygis ir vienas iš 3.1-3.3 papunkčiuose išvardintų poreikių.

 

6. Dėl būsto pritaikymo kreipėsi 94 metų asmuo. Jam yra teikiama dienos socialinė globa namuose. Taip pat yra siūloma asmens maudymo paslauga su mobilia vonia, bet asmens artimieji atsisako ir nori, kad būtų vykdomi vonios kambario pritaikymo darbai. Tolimesnėje būsto pritaikymo eilėje yra asmenų, kurie neturi galimybės gauti dienos socialinės globos paslaugų namuose, yra ženkliai jaunesnio amžiaus, bet nėra aplinkybių, kurios būtų laikomos prioritetinėmis, pagal Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 4 punktą. Ar komisija gali savo sprendimu keisti asmenų eilę, kuriems jos manymu būsto pritaikymas būtų kur kas reikalingesnis?

Ne. Asmenys į eilę įrašomi pagal prašymų pateikimo datą ir vieta eilėje gali keistis tik tuo atveju, jei jie įgyja prioritetą. Keisti eilės tvarkos dėl amžiaus ir gaunamų paslaugų negalima.

 

7. Kaip turi būti atliktas būsto pritaikymo poreikio vertinimas? Ar turi būti vertinama tik tai, kas nurodyta asmens ar jo atstovo prašyme ar vertinamas visas poreikis atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir būstą, kuriame asmuo gyvena?

Remiantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 29 punktu, vertindami būsto pritaikymo poreikį, apžiūroje dalyvaujantys Komisijos nariai ir statybos darbų specialistas, atsižvelgdami į asmens sveikatos būklę, paprašo asmens ar atstovo atsakyti į vertinimo akto III dalyje pateiktus būsto pritaikymo poreikio nustatymo klausimus. Jei asmuo ar atstovas į vertinimo akto III dalyje pateiktą būsto pritaikymo poreikio nustatymo klausimą atsako „Taip“, vertinimo akte prie šio klausimo pažymima, kokios yra fizinės aplinkos kliūtys ir kokie būsto pritaikymo darbai ir (ar) įranga reikalingi. Jei vertinimo akto III dalyje į visus pateiktus klausimus atsakoma „Ne“, akte nurodoma, kad asmeniui būsto pritaikymo poreikio nėra, ir asmens ar asmens atstovo prašymą Komisija atmeta. Taigi vertinamas visas poreikis, o ne tik tai, ko asmuo ar jo atstovas prašo.

Spausdinti