(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Kiti klausimai

1. Ar galima už būsto pritaikymo neįgaliesiems darbus apmokėti iš valstybės biudžeto lėšų, jeigu darbų užbaigimas yra įvykdytas tik 80 procentų, ir kaip tai įforminti pagal teisės aktus?

Taip. Remiantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 88 punktu, jeigu einamaisiais metais atlikti ne visi būsto pritaikymo darbai, Komisija gali priimti sprendimą pasirašyti darbų perdavimo–priėmimo aktą, už baigtus būsto pritaikymo darbus sumokėti iš einamųjų metų asignavimų (naudojant valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšas atitinkamai 60/40 proc.), o likusius darbus perkelti į kitus metus ir už juos sumokėti iš kitais metais valstybės ir savivaldybės biudžetų skirtų asignavimų.

 

2. Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 18.2 punkte numatytas reikalavimas kartu su prašymu pateikti pažymą iš darbdavio, kad asmuo dirba. Ištraukus iš Sodros duomenų bazės išrašą matome, kad asmuo įdarbintas nuo 2016 metų, gauna atlyginimą, ar tokiu atveju galima nereikalauti minėtos pažymos? Ar ji būtina visais atvejais?

Remiantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 20 punktu, jeigu Aprašo 18 punkte nurodyti dokumentai (18.2 papunktyje įvardinta pažyma iš darbdavio, patvirtinanti, kad asmuo dirba) ir informacija yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmuo ar atstovas šių dokumentų ir informacijos pateikti neprivalo.

 

3. Asmenys planuoja būstą pritaikyti savarankiškai (planuojama įsirengti vandentiekį ir nuotekas). Kas turi pasirūpinti vandentiekio bei nuotekų įrengimo projektu?

Jeigu pritaikymas savarankiškas, vandentiekio ir nuotekų projektu pasirūpina pats pareiškėjas.

 

4. Savivaldybė pirko preliminarių sąmatų ir darbų aprašų rengimo paslaugą. Ar galima vadovaujantis Tvarkos aprašo 44 punktu už preliminarių sąmatų rengimą apmokėti iš programos lėšų?

Remiantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 44 punktu, savivaldybės administracijos rengiamoje išlaidų sąmatoje, kurią rekomenduojama rengti pagal Formą B-1, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų patvirtinimo“, nurodomos visos tinkamos finansuoti išlaidos, susijusios su būsto pritaikymu (įskaitant projektų ir sąmatų rengimo išlaidas). Atkreiptinas dėmesys, kad šiame punkte kalbama apie sąmatą (jos formą), kuri pateikiama Neįgaliųjų reikalų departamentui.

Jeigu savivaldybė neturi sąmatininko ir perka paslaugą, šios lėšos gali būti apmokamos iš administravimui skirtų lėšų (kaip ir Komisijos darbas, taip ir sąmatų ir darbų aprašų parengimas yra savivaldybei deleguota funkcija, todėl iš būsto pritaikymo lėšų, skirtų konkrečiam būstui, negali būti apmokamos).

Iš būsto pritaikymo lėšų gali būti apmokami projektai, kai jie privalo būti rengiami pagal įstatymą, nes be jų negali būti pradėti būsto pritaikymo darbai (pvz. keltuvo lauke įrengimas).

 

5. Nuo metų vidurio keičiasi bazinės socialinės išmokos dydis. Ar reikia perskaičiuoti vieno būsto pritaikymo išlaidas?

Ne. Remiantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 48 punktu, vieno būsto pritaikymo faktinėms išlaidoms padengti galimos skirti valstybės biudžeto lėšų ir savivaldybės biudžeto lėšų dalis nurodyta Sąraše. Sąraše nurodytos lėšos apskaičiuojamos vadovaujantis bazinių socialinių išmokų dydžiu (BSI), galiojusiu Komisijos sprendimo tenkinti būsto pritaikymo poreikį priėmimo dieną. Pasikeitus BSI dydžiui, Komisijos sprendimo tenkinti būsto pritaikymo poreikį priėmimo dieną apskaičiuota maksimali būsto pritaikymo suma neperskaičiuojama.

Spausdinti