(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Programų kontrolės planai

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM vykdomos iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų programų (priemonių) įgyvendinimo kontrolės tikslas – patikrinti, ar programų (priemonių) vykdytojai laikosi tvarkos aprašų reikalavimų ir tikslingai naudoja valstybės biudžeto lėšas įgyvendinami programas, priemones ir projektus.
Programų (priemonių) įgyvendinimo kontrolės uždaviniai:
– patikrinti ir įvertinti valstybės biudžeto lėšų naudojimo tikslingumą;
– įvertinti patvirtintų sąmatų, planuotų veiklų ir terminų laikymąsi;
– patikrinti teikiamų ataskaitų teisingumą;
– užtikrinti finansavimo sutartyse nustatytų įsipareigojimų, teisės norminių aktų ir vidaus tvarkų laikymąsi;
– tikrinti faktinių išlaidų tinkamumą ir atitikimą planuotoms;
– įvertinti materialiųjų, nematerialiųjų ir finansinių išteklių naudojimo teisėtumą ir tikslingumą;
– tikrinti ūkinių ir kitų operacijų, susijusių su projektų vykdymu, fiksavimo teisingumą;
– įvertinti planuotų rezultatų pasiekimą;
– įvertinti programų ir priemonių vykdytojų gautų valstybės biudžeto lėšų naudojimo ekonomiškumą (ar ištekliai naudojami taupiai, nepakenkiant veiklos rezultatų kokybei) ir efektyvumą (ar sunaudotais ištekliais pasiekiamas planuotas rezultatas);
– nustatyti pažeidimus, vykdyti pažeidimų prevenciją, teikti pastabas ir rekomendacijas, vykdyti rekomendacijų įvykdymo priežiūrą;
– įvertinti viešųjų pirkimų būdu įgyvendinamų priemonių sutarčių įvykdymą (pasiektą rezultatą/produktą).

Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 metų II pusmečio programų (priemonių) įgyvendinimo kontrolės grafikas

Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. II pusmečio – 2017 metų I pusmečio programų (priemonių) įgyvendinimo kontrolės grafikas

Spausdinti