(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Programų kontrolės planai

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM vykdomos iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų programų (priemonių) įgyvendinimo kontrolės tikslas – patikrinti, ar programų (priemonių) vykdytojai laikosi tvarkos aprašų reikalavimų ir tikslingai naudoja valstybės biudžeto lėšas įgyvendinami programas, priemones ir projektus.
Programų (priemonių) įgyvendinimo kontrolės uždaviniai:
– patikrinti ir įvertinti valstybės biudžeto lėšų naudojimo tikslingumą;
– įvertinti patvirtintų sąmatų, planuotų veiklų ir terminų laikymąsi;
– patikrinti teikiamų ataskaitų teisingumą;
– užtikrinti finansavimo sutartyse nustatytų įsipareigojimų, teisės norminių aktų ir vidaus tvarkų laikymąsi;
– tikrinti faktinių išlaidų tinkamumą ir atitikimą planuotoms;
– įvertinti materialiųjų, nematerialiųjų ir finansinių išteklių naudojimo teisėtumą ir tikslingumą;
– tikrinti ūkinių ir kitų operacijų, susijusių su projektų vykdymu, fiksavimo teisingumą;
– įvertinti planuotų rezultatų pasiekimą;
– įvertinti programų ir priemonių vykdytojų gautų valstybės biudžeto lėšų naudojimo ekonomiškumą (ar ištekliai naudojami taupiai, nepakenkiant veiklos rezultatų kokybei) ir efektyvumą (ar sunaudotais ištekliais pasiekiamas planuotas rezultatas);
– nustatyti pažeidimus, vykdyti pažeidimų prevenciją, teikti pastabas ir rekomendacijas, vykdyti rekomendacijų įvykdymo priežiūrą;
– įvertinti viešųjų pirkimų būdu įgyvendinamų priemonių sutarčių įvykdymą (pasiektą rezultatą/produktą).

Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 metų I pusmečio programų (priemonių) įgyvendinimo kontrolės grafikas (informacija rengiama)

 

Spausdinti