(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Statinių pritaikymo priežiūra

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikrina žmonėms su negalia svarbių statinių projektus bei dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe. Šiai funkcijai atlikti Departamentas pasitelkia neįgaliesiems atstovaujančias asociacijas.

2017 metais šią funkciją atlieka konkurso būdu atrinkta organizacija – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija (Žemaitės g. 21, Vilnius, el. paštas aplinka-visiems@takas.lt, tel. Nr. 865506328, 8 5 2333576).

Žemiau pateikti Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos atstovai apskrityse ir savivaldybėse, kurie tikrina informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus projektus bei dalyvauja statybos užbaigimo komisijų darbe:

Tikrina informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus projektus, konsultuoja užsakovus, projektuotojus bei kitus suinteresuotus asmenis rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus (specialistų sąrašas)

Statybos užbaigimo komisijų darbe dalyvauja (specialistų sąrašas)

Statinių pritaikymo priežiūrą Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“.

         

         2016 m. vykdant statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūrą:

 • tikrintas informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtų neįgaliesiems svarbių statinių projektų atitikimas  statybos techninių reglamentų reikalavimams – patikrinti (suderinti) 1537 neįgaliesiems svarbių statinių projektai;
 • dalyvauta statybos užbaigimo komisijų darbe tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių atitiktį projekto sprendiniams, įgyvendinantiems neįgaliųjų reikalavimus – patikrinti (priimti) 486 statiniai);
 • konsultuoti 635 projektuotojai rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus.

         2015 m. vykdant statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūrą:

 • tikrintas informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtų neįgaliesiems svarbių statinių projektų atitikimas  statybos techninių reglamentų reikalavimams – patikrinti (suderinti) 1280 neįgaliesiems svarbių statinių projektai;
 • dalyvauta statybos užbaigimo komisijų darbe tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių atitiktį projekto sprendiniams, įgyvendinantiems neįgaliųjų reikalavimus – patikrintas (priimtas) 726 statinys);
 • konsultuoti 948 projektuotojai rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus.

         2014 m. vykdant statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūrą:

 • tikrintas informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtų neįgaliesiems svarbių statinių projektų atitikimas  statybos techninių reglamentų reikalavimams – patikrinti (suderinti) 1126 neįgaliesiems svarbių statinių projektai;
 • dalyvauta statybos užbaigimo komisijų darbe tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių atitiktį projekto sprendiniams, įgyvendinantiems neįgaliųjų reikalavimus – patikrintas (priimtas) 531 statinys);
 • konsultuoti 609 projektuotojai rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus.

  2013 m.
  vykdant statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūrą:
 • tikrintas informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtų neįgaliesiems svarbių statinių projektų atitikimas statybos techninių reglamentų reikalavimams – patikrinti (suderinti) 978 neįgaliesiems svarbių statinių projektai;
 • dalyvauta statybos užbaigimo komisijų darbe tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių atitiktį projekto sprendiniams, įgyvendinantiems neįgaliųjų reikalavimus – patikrinta (priimta) 500 statinių;
 • konsultuoti 496 projektuotojai rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus.

Spausdinti