(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Profesinės reabilitacijos metodinis centras

2016 m. profesinės reabilitacijos metodinio centro atliktos analizės:

2011-2016 m. profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo efektyvumo analizė

Esamos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo institucinės sandaros Lietuvoje analizė

Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2015 metais priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. A1-43 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2015 metais priemonių plano patvirtinimo“, 3.1.1 priemonę „Plėtoti profesinės reabilitacijos neįgaliesiems metodinę bazę pasitelkiant atrinktus profesinės reabilitacijos metodinius centrus ir teikti metodinę pagalbą įstaigoms, kurios teikia profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems“ finansuojama Profesinės reabilitacijos metodinio centro veikla.
Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkursas buvo suorganizuotas 2014 m. Profesinės reabilitacijos metodinio centro statusas 5 metų laikotarpiui suteiktas VšĮ Valakupių reabilitacijos centrui.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. V-25 „Dėl Profesinės reabilitacijos metodinių centrų sąrašo patvirtinimo“  (sąrašas)

Metodinio centro tikslas – tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems sistemą šalyje ir gerinti šių paslaugų kokybę.

Metodinio centro veiklos uždaviniai:
– kurti ir tobulinti bendrą šalies mastu profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodinę bazę;
– tobulinti specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, kvalifikaciją;
– skleisti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems gerąją patirtį.

Pagrindinės metodinio centro funkcijos:
– analizuoti kitų šalių patirtį, taikomus pažangius profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodus, kaupti gerosios patirties pavyzdžius, apibendrinti rezultatus;
– rengti ir diegti naujus, pažangius profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodus, metodikas, standartus, paslaugų kokybės vertinimo sistemas;
– vertinti teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems kokybę;
– konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems klausimais kitoms įstaigoms ir organizacijoms, specialistams;
– rengti ir leisti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodinius leidinius ir medžiagą;
– rengti profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas, jas registruoti teisės aktų nustatyta tvarka;
– vykdyti profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančių specialistų mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą;
– teikti siūlymus ir rekomendacijas rengiant teisės aktus, reglamentuojančius profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems sistemą;
– organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus, skleidžiant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems gerąją patirtį;
– bendradarbiauti su vietos ir užsienio partneriais, kuriant šiuolaikinį, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems reikalavimus atitinkantį profesinės reabilitacijos paslaugų įstaigų tinklą;
– viešinti informaciją apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės gerinimą ir sistemos tobulinimą internetu, spaudoje, masinės informacijos priemonėmis;
– prie metodinio centro veikia ekspertų komisija, sudaryta iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbo biržos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, neįgaliųjų asociacijų atstovų. Ekspertų komisija teikia metodiniam centrui pasiūlymus dėl profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems sistemos tobulinimo priemonių ir krypčių.

Spausdinti