(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdyje aptarti nuveikti darbai ir nubrėžtos ateities gairės

Lapkričio 30 d. virtualiai vykusį Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdį laikinasis Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pradėjo Tarybos 2017–2020 metų veiklos apžvalga, išskirdamas 7 Tarybos veiklos sritis.

Pirmoji iš jų – NRT deleguotų narių atstovavimas ministerijų ir kitų institucijų darbo grupėse. Antroji – įvairių planų, strategijų, programų vykdymo aptarimai, svarstymai. Tarp jų – Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2020 metų veiksmų, mokytojų rengimo ir karjeros reglamentavimo, visos dienos mokyklos modelio, neįgaliųjų pavėžėjimo paslaugų savivaldybių teritorijose, kompleksinių paslaugų šeimai ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo teikiant paslaugas šeimai ir žmonėms su specialiaisiais poreikiais, viešojo sektoriaus interneto svetainių ir mobiliųjų  programų prieinamumo, neįgaliųjų dalyvavimo rinkimuose ir kt. planai ir programos. Be to, Taryboje pristatyti JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo šalyje ataskaitos projektai, įvairių tyrimų rezultatai, o šiais metais buvo intensyviai aptariami pagalbos neįgaliųjų organizacijoms karantino laikotarpiu klausimai.

Dar dvi sritys – Tarybos dalyvavimas vykdant Neįgaliųjų socialinės integracijos programą, taip pat įvairių įstatymų projektų (Socialinių įmonių ir Užimtumo įstatymų, Lygių galimybių įstatymo pataisų), neįgaliųjų socialinės integracijos projektų svarstymą. Penktoji sritis – nuolatiniai aptarimai ir diskusijos aktualiais paslaugų prieinamumo ir kt. klausimais. Šeštoji – Tarybos darbas savivaldybėse, susitikimai su merais ir jų komandomis. Septintoji sritis – Tarybos kreipimaisi su siūlymais neįgaliųjų integracijos klausimais į įvairias ministerijas, institucijas ir NVO.

Ministras apibendrino ketverių metų pasiekimus neįgaliųjų įtraukties srityje, prie kurių prisidėjo ir Taryba. Kaip vienas svarbiausių jis įvardijo negalios nustatymo reformos pradžią, neįgaliųjų specialiųjų poreikių reformą. Kiti pasiekimai: įkurta Neįgaliųjų teisių stebėsenos komisija, pakeisti rinkimų įstatymai didinant rinkimų prieinamumą, padarytas proveržis pertvarkant didžiąsias globos įstaigas, išbandyta asmeninio asistento paslauga, vaikų teisių pagrindų įstatyme įtvirtinta atvejo vadyba teikiant pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, sukurta ankstyvosios diagnostikos ir reabilitacijos bei kompleksinės pagalbos centrų regione priemonė, savivaldybėms neįgaliųjų reikmėms skirta 60 automobilių, pagerėjo būsto pritaikymas šeimoms, auginančioms sunkią negalią turinčius vaikus, padaryti Darbo kodekso pakeitimai neįgaliesiems įtvirtinant lankstesnes darbo sąlygas, priimtas ilgalaikių bedarbių įdarbinimo savivaldybėse projektas, priimtos Socialinių įmonių įstatymo pataisos, sukurtas nevyriausybinių organizacijų tiesioginio finansavimo modelis, Bendrajame pagalbos centre atsirado gestų kalbos vertėjų paslauga.


Kukuraitis pabrėžė, kad vienas didžiausių pasiekimų – sumažėjęs negalią turinčių žmonių skurdas. Mažinti skurdą padėjo padidėjusios šalpos išmokos, tikslinės kompensacijos, vaiko pinigai, dvigubai padidinta kompensacija įsigyjant automobilį ir kt. Ministras įvardijo ir nepadarytus bei tęstinus darbus. Tarp jų – paslaugų neįgaliesiems plėtra visoje šalyje, išmaniosios programėlės kurtiesiems sukūrimas ir kt. pradėti ir būtini tęsti darbai.


Apie Tarybos veiklą ir perspektyvas posėdyje kalbėjo ir neįgaliųjų NVO atstovai. Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Kęstutis Vaišnora siūlė, kad Taryba veiktų ne prie SADM, o prie LR Vyriausybės. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Viltis“ vadovė Dana Migaliova atkreipė dėmesį į tai, kad lėšos neįgaliųjų socialinės integracijos projektams nesikeičia jau dešimtmetį ir kad Neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių plane turi būti numatytos papildomos lėšos veikloms, susijusioms su socialinių paslaugų įstatymo pakeitimais, būtina numatyti ir finansuoti papildomas veiklas ir priemones psichosocialinę negalią turintiems neįgaliesiems, jų tėvams ir globėjams ir kt. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis pasigedo ministerijų bendradarbiavimo sprendžiant neįgaliųjų problemas, siūlė sprendžiant neįgaliųjų bendrijų akreditavimo klausimus įtraukti nevyriausybinį sektorių, pabrėžė, kad didžiausia problema tebėra socialinė atskirtis ir skurdas – 60 proc. intelekto ir psichikos negalią turinčių žmonių gyvena žemiau skurdo ribos.


Kukuraitis pritarė, kad reikėtų naujajai vyriausybei siūlyti keisti neįgaliųjų Socialinės integracijos pataisas siekiant, kad NRT veiktų prie LR vyriausybės ir turėtų adekvačius, o ne tik patariamuosius įgaliojimus.


„Daug padarėm, dirbom nuoširdžiai, skyrėm daug laiko ir pastangų“, – sakė ministras, dėkodamas Tarybos nariams už ketverių metų darbą. Taip pat jis informavo, kad šiais metais aukščiausias SADM apdovanojimas – Gerumo žvaigždė skirtas dviems žmonėms, kurie susiję su Tarybos darbu. Viena iš jų – Aldona Milieškienė, 30 metų leidžiamo neįgaliesiems skirto laikraščio „Bičiulystė“, redaktorė. Gerumo žvaigžde už 25-erių metų darbą socialinės apsaugos ir darbo srityje įvertinta ir NRD direktoriaus pavaduotoja Jolanta Šliužienė.

Posėdžio nariai taip pat išklausė pranešimą apie valstybės ir savivaldybių interneto svetainių ir mobiliųjų programėlių prieinamumą žmonėms su negalia, kurį pristatė Informacinės visuomenės plėtros komiteto atstovas. Jis pranešė, kad š. m. rugsėjo mėn. visos viešųjų įstaigų svetainės turėjo atitikti prieinamumo reikalavimus, nes įsigaliojo Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų interneto svetainėms aprašas ir LR Teisės gauti informaciją įstatymo pakeitimai, kuriais buvo perkelta Europos Parlamento direktyva dėl informacijos prieinamumo. 2019 m. duomenimis tik maždaug 3,5 proc. svetainių atitinka prieinamumo reikalavimus. Šiuo metu testuojama apie 1200 svetainių, tikrinama, ar jos atitinka bendruosius reikalavimus, tyrimo rezultatai bus paskelbti iki sausio mėn. Dalis pagrindinių viešojo sektoriaus paslaugų portalų tiriama taikant išsamaus tyrimo metodą, šis tyrimas bus baigtas kitais metais. Rengiamasi paskelbti sąrašą priemonių, kurios įstaigoms padės pačioms testuoti savo svetaines.

Informacinės visuomenės plėtros komiteto atstovas taip pat pranešė, kad pradėtas projektas, pagal kurį į komiteto kuruojamą portalą „Mano vyriausybė“ bus integruota apie 250 vyriausybės valdymo srities interneto svetainių, be to, bus perkurta visa informacinė architektūra, dizainas siekiant užtikrinti visišką portalo prieinamumą.

Spausdinti