(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS SKELBIA PROJEKTO „NUO GLOBOS LINK GALIMYBIŲ: BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ PARTNERIŲ ATRANKOS KONKURSĄ

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM įgyvendindamas institucinės globos įstaigų pertvarką Lietuvoje, planuoja ES lėšomis įgyvendinti projektą “Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra “ kurio tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia, savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugas.

Projekto “Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra “ įgyvendinimui skelbiamas partnerių atrankos konkursas, kurie Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Vilniaus, Kauno, Tauragės, Marijampolės, Šiaulių, Telšių regionuose teiks šias paslaugas:

–              apsaugoto būsto paslauga;

–              socialinių dirbtuvių paslauga;

–              įdarbinimo su pagalba paslauga;

–              pagalbos priimant sprendimus paslauga.

Konkursas vykdomas vadovaujantis:

  1. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-54 patvirtintu Projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra “ partnerių atrankos tvarkos aprašu;
  2. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 3.

Konkurso paskelbimo pradžia 2019-08-27 8:00 val. Paraiškos ir jų priedai teikiami iki 2019-09-24 17:00 val.

Pareiškėjas viename užklijuotame voke turi pateikti du paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorius bei elektroninį paraiškos ir pridedamų dokumentų variantą kompiuterinėje laikmenoje. Ant voko turi būti užrašyta ,,Projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ partnerių atrankos konkursui‟, pareiškėjo pavadinimas, planuojamos teikti paslaugos pavadinimas, regiono, kuriame ketinama teikti paslaugą, pavadinimas. Vokai gali būti siunčiami registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius, LT-03223.  Jeigu paraiškos teikiamos registruotu paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta laiško išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, kaip kvietime dalyvauti atrankos konkurse nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Po nustatytos datos gautos paraiškos nevertinamos. Atrankos dalyviui apie tai pranešama raštu per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo.

Kontaktinis asmuo teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusias klausimais: Lina Gulbinė, tel.: 852394424, el.paštas: lina.gulbine@ndt.lt, arba ją pavaduojantis asmuo – Asta Girkantė, tel.  8 618 81488, el. paštas: asta@pasikonsultuok.lt. Laikas pasiteirauti nuo 8:00 iki 17:00 val.

Partnerių atrankos tvarkos aprašas;

Paraiškos formos:

Apsaugoto busto paraiška;

Socialinių dirbtuvių paraiška;

Pagalbos priimant sprendimus paraiška;

Įdarbinimo su pagalba paraiška.

Priedai:

1 Priedas: Pagalbos priimant sprendimus pretendentų į partnerius  atrankos vertinimo kriterijai;

2 Priedas: Apsaugoto būsto pretendentų į partnerius atrankos vertinimo kriterijai;

3 Priedas: Socialinių dirbtuvių pretendentų į partnerius atrankos vertinimo kriterijai;

4 Priedas: Įdarbinimo su pagalba partnerių atrankos vertinimo kriterijai;

9 Priedas: Deklaracija dėl atitikimo aprašo 11.2 – 11.9 punkto nuostatoms;

10 Priedas: Nevyriausybinės organizacijos deklaracija.

Paslaugų aprašai:

Apgyvendinimo su parama suaugusiems asmenims su psichikos ir/ar proto negalia paslaugų teikimo metodikos aprašas (žr. III tipo apgyvendinimo su parama paslaugą)

Socialinių dirbtuvių asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, veiklos modelio aprašas

Socialinių dirbtuvių veiklos modelio 1 priedas; Socialinių dirbtuvių veiklos modelio 2 predas;

Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikimo asmenims su negalia tvarkos aprašas

Pagalbos priimant kasdienius sprendimus paslaugų teikimo aprašas

Spausdinti