(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Kompleksinės paslaugos akliesiems

Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1.2 priemonę „teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems“, finansuojamos kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems asmenims (toliau – kompleksinės SRPA).

Kompleksinės SRPA teikiamos vadovaujantis Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-249 „Dėl Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kompleksinių SRPA tikslas – atsižvelgiant į individualius aklojo asmens poreikius, kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos teikiamomis specialiosiomis priemonėmis (paslaugomis) atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius jo savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

 Teisę į kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas turi bet kurioje savivaldybėje gyvenantys aklieji asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ir (ar) specialiųjų poreikių lygis. Prioritetas gauti kompleksines SRPA teikiamas dėl kompleksinių SRPA teikimo besikreipiantiems darbingo amžiaus akliesiems asmenims.

Su akluoju asmeniu viso kompleksinių SRPA teikimo metu dirba kvalifikuotų specialistų komanda (socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, specialusis pedagogas (tiflopedagogas), kompiuterinio raštingumo specialistas). Pagal specialistų komandos sudarytą individualų planą aklajam asmeniui teikiamos (individualiai ar grupėse 4–10 aklųjų asmenų) šios paslaugos:

 • orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo;
 • kasdienių įgūdžių ugdymo;
 • komunikacinių įgūdžių ugdymo;
 • medicinos psichologo pagalbos;
 • profesinio konsultavimo ir orientavimo.

Visos kompleksinės SRPA, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos teikiamos nemokamai. Maksimali kompleksinių SRPA teikimo trukmė – 30 kalendorinių dienų. Kompleksinės SRPA teikiamos akliesiems asmenims pritaikytose patalpose. Paslaugų teikimo laikotarpiu užtikrinamas aklojo asmens saugumas bei nepertraukiama priežiūra (pagalba).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą bei Neįgaliųjų reikalų departamento administruojamą paslaugą iki 2019 m. gruodžio 15 d. teikia Viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka atrinktas VšĮ „Vilties žiedas“, adresu A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas.

 Dėl išsamesnės informacijos, kaip galima registruotis dėl kompleksinių SRPA, papildomos informacijos apie teikiamas paslaugas, jų teikimo tvarką bei sąlygas, prašome kreiptis į VšĮ „Vilties žiedas“ tel. (8 37) 345564, arba el. paštu info@viltiesziedas.lt

Informacinis lankstinukas apie teikiamas kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems asmenims

2019 m. kompleksinėms SRPA teikti skirta 21 tūkst. Eur.

 2018 m. kompleksines SRPA teikė VšĮ „Vilties žiedas“, adresu A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas. Šioms paslaugoms teikti buvo skirta 21 tūkst. Eur. Kompleksines SRPA gavo 16 aklųjų asmenų. Viso suteikta 3564 val. kompleksinių SRPA, iš jų:

 • 1352 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo paslaugų;
 • 900 val. kasdienių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 904 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 356 val. medicinos psichologo pagalbos paslaugų;
 • 52 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugų.

 2017 m. kompleksines SRPA teikė VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Kauno skyrius, adresu A. Juozapavičiaus pr. 34, Kaunas. Šioms paslaugoms teikti buvo skirta 21 tūkst. Eur.

Kompleksines SRPA gavo 18 aklųjų asmenų. Viso suteikta 2361 val. kompleksinių SRPA, iš jų:

 • 749 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo;
 • 778 val. kasdienių įgūdžių ugdymo;
 • 455 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo;
 • 324 val. medicinos psichologo pagalbos;
 • 55 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo.

Spausdinti