Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

INFORMACIJA DĖL TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad nuo 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojus Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymui, negalią turintiems asmenims invalidumo grupės nebenustatomos. Vaikams nustatomas neįgalumo lygis, darbingo amžiaus asmenims – darbingumo lygis, pensinio amžiaus asmenims – specialiųjų poreikių lygis. Terminai invalidumo grupė – teisės aktuose nebevartojami. Visiems asmenims gali būti nustatomi įvairūs specialieji poreikiai: techninei pagalbai, socialinėms paslaugoms, slaugai, priežiūrai (pagalbai), specialiam transportui ir kiti. Siekiant patenkinti asmenų specialiuosius poreikius transporto išlaidoms, slaugai, priežiūrai (pagalbai) ar specialiai pritaikytam automobiliui mokamos tikslinės kompensacijos.

Siekiant efektyviau panaudoti valstybės biudžeto lėšas bei tobulinti Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarką, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-335/V-401 buvo pakeistas Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašas, tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 63-2513, įsigaliojo 2009 m. gegužės 30 d.).

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2009 m. gegužės 31 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisirašęs, gydytojų konsultacinė komisija (GKK) ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) gali vienam asmeniui nustatyti tik vieną specialųjį poreikį. Išskyrus tuos atvejus, kai asmeniui nustatomas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tokiu atveju, jeigu asmuo atitinka specialiųjų poreikių nustatymo kriterijus, jam dar gali būti specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis. Taigi ir mokėjimas gali būti tik pagal vieną specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (išskyrus priežiūra (pagalba) + lengvasis automobilis).

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 12 d. įsakyme Nr. A1-387 ,,Dėl Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo pakeitimo“ (toliau vadinama – įsakymas) nustatyta, kad:

1) transporto išlaidų kompensacija, kuri yra 0,25 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio, sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims skiriama, jeigu jiems nėra paskirta ir mokama slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinė kompensacija ir nuo paskutinio sprendimo dėl lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimo dienos praėjo 6 metai. Kitais atvejais minėta kompensacija neskiriama.

2) asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, kartą per 6 metus mokama iki 32 BSI dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija, jeigu jiems nėra paskirta ir mokama slaugos tikslinė kompensacija ar transporto išlaidų kompensacija ir jeigu šie asmenys patys gali vairuoti šiuos lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže automobilius.

Asmeniui, kuriam buvo paskirta ir mokama transporto išlaidų kompensacija, yra paskiriama slaugos, priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija ar lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų tikslinė kompensacija arba pratęsiamas šių kompensacijų mokėjimas, transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį savivaldybių administracijos šiam asmeniui paskyrė slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją, priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją ar lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų tikslinę kompensaciją arba pratęsė šių kompensacijų mokėjimą, pirmos dienos be atskiro asmens prašymo.
Norime atkreipti dėmesį į aplinkybę, kad vienam asmeniui gali būti mokamos kompensacijos tiek savivaldybės Socialinės paramos skyriuje, tiek ir SODROS teritoriniame skyriuje. Tokiu atveju, šios institucijos turi pasikeisti turima informacija ir siekti, kas asmeniui būtų mokamos kompensacijos laikantis minėtų įsakymų punktų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Spausdinti