(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

Gestų kalbos vertėjų centrai

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras (toliau – Centras) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimą. Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Centrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos. Centro savininkė yra Valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Centras veikia pagal Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr.V-39 „Dėl Lietuvos gestų kalbos vertimo centro nuostatų patvirtinimo“, patvirtintus nuostatus.

Pagrindiniai Centro tikslai:

  1. užtikrinti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimą siekiant gerinti informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims;
  2. sudaryti sąlygas visuomenei ir klausos negalią turintiems asmenims bendrauti lietuvių gestų kalba ir lietuvių kalba, plėtoti abipusį informacinės aplinkos prieinamumą visuomenei ir klausos negalią turintiems asmenims.

2019 m. Centro patvirtinti 105 gestų kalbos vertėjų etatai.

Lietuvių gestų kalbos vertimo centro administracijos struktūra:

Gestų kalbos vertėjų centro administracijos struktūros schema

Gestų kalbos vertėjų paslaugos yra teikiamos socialinėje, teisinėje, švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, informacinėje, kultūrinėje, verslo ir kitose srityse.

Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras – http://vertimaigestais.lt/

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras – http://www.gestuvertimocentras.lt/

Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras – http://paneveziogestucentras.lt/

Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centras – http://www.gestukalba.lt

Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras – http://www.gestuvertejai.lt/

Spausdinti