(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Gestų kalbos priemonės

 

Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1408, nuostatas ir siekiant didinti viešųjų paslaugų prieinamumą neįgaliesiems 2013 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-62 „Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013–2017 metų priemonių plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013–2017 metų priemonių planas.

Plano parengimą lėmė būtinybė užtikrinti lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimą klausos negalią turintiems asmenims.

Plano tikslas – integruoti klausos negalią turinčius asmenis į visuomenę ir mažinti jų socialinę atskirtį.

Įgyvendinant plano priemones finansuojamos įvairios priemonės, skirtos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų integracijai: teikiamos gestų kalbos vertėjų paslaugos; rengiamos lietuvių gestų kalbos mokymui, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimui skirtos programos bei metodinė medžiaga; rengiami lietuvių gestų kalbos mokymai įvairioms suaugusių vartotojų grupėms; organizuojamas ir plėtojamas gestų kalbos paslaugų teikimas nuotoliniu būdu; šviečiama visuomenė ir klausos negalią turintys asmenys gestų kalbos klausimais.

Plano priemonių finansavimui iš valstybės biudžeto buvo skirta: 2013 m. plano priemonėms finansuoti iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo panaudota 4277,1 tūkst. litų suma, 2014 m. panaudota – 4262 tūkst. litų suma, 2015 m. panaudota – 1357,09 tūkst. eurų suma, 2016 m. panaudota – 1498,05 tūkst. eurų suma, o  2017 m. plano priemonėms finansuoti skirta– 1522,77 tūkst. eurų suma.

Įgyvendinus plane nustatytą tikslą ir uždavinius, bus plėtojamos gestų kalbos vertėjų paslaugos ir gerinama jų kokybė, didinamas šių paslaugų ir informacijos prieinamumas klausos negalią turintiems asmenims, teikiant gestų kalbos vertėjų paslaugas ne tik individualiai, bet ir nuotoliniu būdu, panaudojant šiuolaikines informacines bei ryšių technologijas, vykdant gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimą ir atestaciją, mokant gestų kalbos įvairias vartotojų grupes (įskaitant viešąsias paslaugas teikiančius specialistus bei klausos negalią turinčius asmenis ir jų šeimų narius), tobulinant gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo teisinį reglamentavimą ir verčiant į gestų kalbą LRT informacines bei kitas laidas.

Plano įgyvendinimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Spausdinti