(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Gestų kalbos priemonės

2018-2020 metais

Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų plano (toliau – Planas) paskirtis – užtikrinti asmenų, turinčių klausos negalią, socialinį dalyvavimą visuomenėje, savarankiškumą, plėtoti lietuvių gestų kalbos  vartojimą bei užtikrinti įgyvendinamų klausos negalią turinčių asmenų socialinės integracijos priemonių tęstinumą.

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 4 straipsnio, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencija) 2, 9, 21, 24 ir 30 straipsnių nuostatomis. Planas skirtas užtikrinti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013–2017 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-62 „Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013–2017 metų priemonių plano patvirtinimo“, bei Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2013–2017 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013–2017 metų priemonių plano patvirtinimo“ (toliau – 2013–2017 metų planas), tęstinumą, pradėti įgyvendinti naujas klausos negalią turinčių asmenų socialiniam dalyvavimui visuomenėje būtinas priemones ir veiksmus, siekti valstybės institucijų bendradarbiavimo su klausos negalią turinčių asmenų nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau – NVO).

Plano įgyvendinimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2013-2017 metais:

Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1408, nuostatas ir siekiant didinti viešųjų paslaugų prieinamumą neįgaliesiems 2013 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-62 „Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013–2017 metų priemonių plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013–2017 metų priemonių planas.

Plano parengimą lėmė būtinybė užtikrinti lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimą klausos negalią turintiems asmenims.

Plano tikslas – integruoti klausos negalią turinčius asmenis į visuomenę ir mažinti jų socialinę atskirtį.

Įgyvendinant plano priemones finansuotos įvairios priemonės, skirtos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų integracijai: teikiamos gestų kalbos vertėjų paslaugos; rengiamos lietuvių gestų kalbos mokymui, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimui skirtos programos bei metodinė medžiaga; rengiami lietuvių gestų kalbos mokymai įvairioms suaugusių vartotojų grupėms; organizuojamas ir plėtojamas gestų kalbos paslaugų teikimas nuotoliniu būdu; šviečiama visuomenė ir klausos negalią turintys asmenys gestų kalbos klausimais.

Plano priemonių finansavimui iš valstybės biudžeto buvo skirta: 2013 m. plano priemonėms finansuoti iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo panaudota 4277,1 tūkst. litų suma, 2014 m. panaudota – 4262 tūkst. litų suma, 2015 m. panaudota – 1357,09 tūkst. eurų suma, 2016 m. panaudota – 1498,05 tūkst. eurų suma, o  2017 m. plano priemonėms finansuoti skirta– 1522,77 tūkst. eurų suma.

Plano įgyvendinimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Spausdinti