(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Projektų paraiškų teikimas

2016-2018 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas 2015 m. spalio–gruodžio mėn. Vadovaujantis projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieneriems kalendoriniams metams – 2016 metams. Tinkamai įgyvendinus projektą 2016 metais, sutartis gali būti pratęsta 2017 metais, vėliau ir 2018 metais tomis pačiomis sąlygomis, neskelbiant naujo konkurso.

Finansavimas skirtas 1 neįgaliųjų asociacijai – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijai. Finansavimo sutartis pratęsta 2017 metams, o po to ir 2018 metams.

2015-11-20

Iki šių metų lapkričio 13 d. vyko 2016–2018 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų paraiškų teikimas.

2016–2018 m. Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projekto paraišką pateikė vienas pareiškėjas – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija.

2015-10-20

DĖMESIO!

KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia 2016–2018 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų atrankos konkursą.

Projektų paraiškos turi būti rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A1-587 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų atrankos 2016–2018 metais konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų atrankos 2016–2018 metais konkurso organizavimo nuostatais.

Projektų paraiškos priimamos iki lapkričio 13 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų atrankos 2016–2018 metais konkurso organizavimo nuostatai

Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projekto paraiškos forma (1 priedas)

Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projekto vertinimo anketos forma (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant projekto paraišką būtina pateikti:

  1. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinta antspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka;
  2. Elektroninę projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versiją, įrašytą į kompiuterinę laikmeną. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo ir projekto pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus darbuotojai, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

2015 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas 2013 metais. Vadovaujantis projektų finansavimo tvarkos aprašu, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieniems kalendoriniams metams (2013 metams), sutartyse numatant galimybę, tinkamai įgyvendinus projektą, pratęsti sutartį dar dvejiems metams (2014 ir 2015 metams) neskelbiant naujo konkurso. Finansavimas skirtas 1 neįgaliųjų asociacijai.

2015 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui patvirtinus 2015 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymą buvo pratęstas projekto finansavimas 2015 metams.

2013-05-27

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. A1-220 ,,Dėl 2013 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ patvirtintas 2013 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymas (lėšų paskirstymas)

Finansavimas neskirtas šiam pareiškėjui:
1. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga.

2013-04-22

Iki šių metų balandžio 16 d. vyko 2013–2015 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų paraiškų teikimas.

2013 – 2015 m. Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:

  1. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga;
  2. Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija.

2013-04-02

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą 2013–2015 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas.
Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A1-125 (Žin., 2013, Nr. 33-1605) patvirtintu Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašu.
Projektų paraiškos priimamos iki balandžio 16 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašas

2013–2015 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projekto paraiškos forma (1 priedas)

2013–2015 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant projekto paraišką būtina pateikti:

  1. 4 (keturis) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorius, t.y. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą, tituliniame lape pažymėtą įrašu „Originalas“, ir 3 (tris) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas, tituliniame lape pažymėtas įrašu „Kopija“. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinta antspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka;
  2. Elektroninę projekto paraiškos versiją, ant kurios turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus darbuotojai, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Spausdinti