(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Projektų finansavimo tvarka

2017 metų projektai finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A1-587 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų atrankos 2016–2018 metais konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų atrankos 2016–2018 metais konkurso organizavimo nuostatais.

Projektų finansavimo tikslas – konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, užtikrinančius, kad nauji ir rekonstruojami statiniai būtų pritaikyti neįgaliesiems.

Finansuojant projektus remiamas:
1. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ esančių neįgaliesiems svarbių statinių projektų atitikties statybos techninių reglamentų reikalavimams tikrinimas ir dalyvavimas statybos užbaigimo komisijų darbe tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių atitiktį projekto sprendiniams, įgyvendinantiems neįgaliųjų reikalavimus;
2. projektuotojų konsultavimas rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus;
3. seminarų, mokymų, konferencijų aplinkos prieinamumo neįgaliesiems klausimais organizavimas;
4. aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tyrimų vykdymas;
5. aplinkos pritaikymo neįgaliesiems metodikų ir rekomendacijų rengimas.

Projekto paraiškas gali teikti skėtinės neįgaliųjų asociacijos, turinčios ne mažesnę kaip 5 metų patirtį aplinkos pritaikymo neįgaliesiems srityje, įrodančią pareiškėjo gebėjimus organizuoti statinių pritaikymo neįgaliųjų reikmėms priežiūrą ar kontrolę pagal STR 1.07.01:2010 reikalavimus bei dalyvauti statybos užbaigimo komisijų darbe pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus, tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių atitiktį STR 2.03.01:2001; pakankamai žmogiškųjų išteklių 1 punkte nurodytoms veikloms vykdyti (specialistai, vykdantys šias veiklas, turi turėti aukštąjį arba jam prilygintą architektūros ar statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 2 metų patirtį aplinkos pritaikymo neįgaliesiems srityje. Šie specialistai gali turėti padėjėjus, turinčius aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą architektūros ar statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą, neatsižvelgiant į turimą patirtį aplinkos pritaikymo neįgaliesiems srityje, arba turinčius aukštesnįjį architektūros ir statybos švietimo srities išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 5 metų patirtį aplinkos pritaikymo neįgaliesiems srityje); bei atitikti kitus nuostatuose nustatytus reikalavimus.

Projektų įgyvendinimo trukmė – 3 metai.
Projektai finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2015 metų projektai finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A1-125 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2014 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-643 redakcija):

Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašas

Projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Vadovaujantis projektų finansavimo tvarkos aprašu, projektai atrinkti 3 metų (2013-2015 metų) laikotarpiui.

2014-12-23

Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-643 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 26 d.įsakymo Nr. A1-125 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Ministro įsakymu pakeistas Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašo 1 priedas

2013–2015 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projekto paraiškos forma (1 priedas)

Tvarkos aprašas keičiamas dėl euro įvedimo. Visos nuorodos į „litus“ keičiamos nuorodomis į „eurus“. Įsakymas įsigalioja 2015-01-01. Norime atkreipti dėmesį, kad metinės ataskaitos už 2014 metus teikiamos pagal 2014 m. ataskaitų formas.

Spausdinti