(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Atsiskaitymo tvarka

2018 metais ataskaitos teikiamos vadovaujantis Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-16 ,,Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-14 redakcija).

Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų ataskaitų teikimo tvarkos aprašas

Finansinės ataskaitos:

Ketvirčiui pasibaigus organizacijos pateikia Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų finansavimo ir apskaitos skyriui:

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita Forma Nr. 2 (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios) (1 priedas) – iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos

Kartu su metine biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2) pateikiamas banko išrašas apie biudžeto lėšų likučius gruodžio mėn. 31 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaita (3 priedas) – teikiama ketvirčiui pasibaigus iki 8 dienos

Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projekto dokumentų, patvirtinančių faktines išlaidas, registras (2 priedas) – teikiamas už ataskaitinį ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos

Projekto vykdymo ataskaitos:

Neįgaliųjų asociacijos, vykdančios Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektus, pateikia Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriui šias ataskaitas:

Ketvirčiui pasibaigus

iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos projekto pasiektų rezultatų ataskaitą 

Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projekto pasiekti rezultatai (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios) (5 priedas)

Jeigu neįgaliųjų asociacija nepasiekė planuoto metinio rezultato, nurodyto projekte, kartu su metine projekto pasiektų rezultatų ataskaita pateikia paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodo planuoto rezultato nepasiekimo priežastis.

– iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos projekto sąmatos vykdymo ataskaitą 

Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projekto išlaidų apibendrinta sąmata (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios) (4 priedas)

Finansiniams metams pasibaigus (iki kitų metų sausio 15 d.) metinę aprašomojo pobūdžio ataskaitą 

Aprašomojo pobūdžio ataskaita apie Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projekto įgyvendinimą (6 priedas)

Spausdinti