Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Archyvas

2015 metų projektai finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A1-533; 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. A1-651 redakcija):

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašas

Projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo bendrasis aprašas ir priedai (3 priedas)

Paraiškos dėl lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skyrimo forma (4 priedas)

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto finansavimo sutarties forma ir priedai (5 priedas)

Projektai finansuojami per savivaldybių administracijas. Lėšos projektams finansuoti skiriamos vieniems kalendoriniams metams iš valstybės ir savivaldybių biudžeto. Projektų atrankos konkursai organizuojami kasmet. Konkursus organizuoja savivaldybių administracijos.

2014 m. gruodžio 17 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-651 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Tvarkos aprašas keičiamas dėl euro įvedimo. Visos nuorodos į „litus“ keičiamos nuorodomis į „eurus“.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija):

Projekto paraiškos forma (1 priedas)

Paraiškos dėl lėšų projektams finansuoti skyrimo forma (4 priedas)

Sutarties tarp savivaldybės administracijos ir projektą vykdančios organizacijos dėl lėšų pervedimo ir naudojimo forma (5 priedas)

Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinė (1 sutarties priedas)

Projekto vykdymo ataskaita (pasiekti rezultatai ir lėšų panaudojimas pagal veiklas) (2 sutarties priedas)

Projekto aprašomojo pobūdžio ataskaita (3 sutarties priedas)

 

2013 m. projektai finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ .

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašas

Projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo aprašas (3 priedas)

Komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimas ir nešališkumo deklaracija

Savivaldybės administracijos darbuotojo konfidencialumo pasižadėjimas

Deleguoto neįgaliųjų skėtinės asociacijos atstovo stebėsenai konfidencialumo pasižadėjimas

Paraiškos dėl lėšų projektams finansuoti skyrimo forma (4 priedas)

Sutarties tarp savivaldybės administracijos ir projektą vykdančios organizacijos dėl lėšų pervedimo ir naudojimo forma (5 priedas)

Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinė (1 sutarties priedas)

Projekto vykdymo ataskaita (pasiekti rezultatai ir lėšų panaudojimas pagal veiklas) (2 sutarties priedas)

Projekto aprašomojo pobūdžio ataskaita (3 sutarties priedas)

Projektai finansuojami per savivaldybių administracijas. Lėšos projektams finansuoti skiriamos iš valstybės ir savivaldybių biudžeto. Konkursus organizuoja savivaldybių administracijos.

2012 m. projektai finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašas

Projekto paraiškos forma (1 priedas)
Projekto vertinimo anketa (2 priedas)
Projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo aprašas (3 priedas)

Komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimas ir nešališkumo deklaracija

Savivaldybės administracijos darbuotojo konfidencialumo pasižadėjimas

Deleguoto neįgaliųjų skėtinės asociacijos atstovo stebėsenai konfidencialumo pasižadėjimas
Paraiškos dėl lėšų projektams finansuoti skyrimo forma (4 priedas)
Sutarties tarp savivaldybės administracijos ir projektą vykdančios organizacijos dėl lėšų pervedimo ir naudojimo forma (5 priedas)
Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinė (sutarties 1 priedas)

Projekto vykdymo ataskaita (pasiekti rezultatai ir lėšų panaudojimas pagal veiklas) (sutarties 2 priedas)

Projekto aprašomojo pobūdžio ataskaita (sutarties 3 priedas)

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (Forma Nr. 2 patvirtinta Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Žin., 2008, Nr. 3-60; 2011, Nr. 40-1930)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaita

Projektai finansuojami per savivaldybių administracijas. Lėšos projektams finansuoti skiriamos iš valstybės ir savivaldybių biudžeto. Konkursus organizuoja savivaldybių administracijos.

Spausdinti