(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų atrankos stebėsena

Deleguotų neįgaliųjų asociacijų atstovų 2020 m. projektų vertinimo ir atrankos stebėsenai savivaldybėse sąrašas

2019-10-03

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsenos aprašas

 

PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS STEBĖSENOS TIKSLAS padėti savivaldybių administracijoms užtikrinti organizuojamų projektų vertinimo ir atrankos konkursų skaidrumą ir viešumą, sudarant pilietinės visuomenės – atstovams galimybes stebėti projektų vertinimo ir atrankos komisijų darbą ir teikti rekomendacijas dėl komisijų parengtų siūlymų projektams finansuoti.

PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS STEBĖSENĄ VYKDO

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas) deleguoti atstovai, kuriuos pasiūlo neįgaliųjų asociacijos, vykdančios neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektus, finansuojamus per Neįgaliųjų reikalų departamentą. Savivaldybių administracijos kviečia neįgaliųjų asociacijų atstovus projektų paraiškų vertinimo ir atrankos stebėsenai.

Neįgaliųjų reikalų departamentas į kiekvieną savivaldybę iki 2019 m. spalio 24 d. deleguoja ne daugiau kaip po 3 neįgaliųjų asociacijų atstovus

REIKALAVIMAI STEBĖSENAI DELEGUOTIEMS NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ ATSTOVAMS:
1. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį neįgaliųjų socialinės integracijos srityje;
2. atstovas negali būti:
2.1. projekto pareiškėjo vadovu ar jo įgaliotu asmeniu toje savivaldybėje, į kurią siūlomas projektų vertinimo ir atrankos stebėsenai;
2.2. projekto vykdytoju toje savivaldybėje, į kurią siūlomas projektų vertinimo ir atrankos stebėsenai;
2.3. tiesiogiai pavaldus projekto pareiškėjo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui toje savivaldybėje, į kurią siūlomas projektų vertinimo ir atrankos stebėsenai ir (ar) dirbti šio projekto pareiškėjo kituose projektuose;
3. privalumas – aukštasis išsilavinimas.

 STEBĖSENAI DELEGUOTŲ NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ ATSTOVŲ FUNKCIJOS:

  1. pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus užtikrinti informacijos apie projektų vertinimą ir atranką konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti informacijos, kaip tai numato Projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas konkrečios savivaldybės administracijos direktoriaus.
  2. stebėtojo teisėmis dalyvauja Projektų vertinimo ir atrankos komisijų (toliau – komisija) darbe ir stebi, kaip savivaldybių administracijos organizuoja ir vykdo projektų paraiškų atranką;
  3. komisijos posėdžio metu susipažįsta su savivaldybės administracijos sureitinguotoje projektų vertinimo suvestinėje pateiktais duomenimis;
  4. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po komisijos posėdžio, kuriame sprendžiamas klausimas dėl projektų finansavimo, parengia rekomendacijas dėl komisijos parengtų siūlymų finansuoti projektus ir elektroniniu paštu šias rekomendacijas pateikia savivaldybės administracijai, o jų kopijas Neįgaliųjų reikalų departamentui. Kiekvienas atstovas savo rekomendacijoje nurodo pritaria ar nepritaria komisijos parengtiems siūlymams dėl lėšų skyrimo. Jei atstovas nepritaria komisijos parengtiems siūlymams dėl lėšų skyrimo, rekomendacijoje turi būti argumentuotai nurodytos nepritarimo priežastys ir jų pagrindimas. Jeigu atstovas per nurodytą terminą nepateikia savivaldybės administracijai ir Neįgaliųjų reikalų departamentui rekomendacijos, laikoma, kad atstovas pritaria komisijos siūlomam projektų finansavimui;
  5. ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pakartotinio komisijos posėdžio, kuriame buvo nepritarta atstovo (-ų) rekomendacijai (-oms) dėl komisijos parengtų siūlymų finansuoti projektus, parengia pakartotinę rekomendaciją dėl komisijos parengtų siūlymų dėl lėšų projektams skyrimo. Šią rekomendaciją elektroniniu paštu ar kitu būdu pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui. Pakartotinėje rekomendacijoje turi būti nurodytos nepritarimo priežastys ir jų pagrindimas.

STEBĖSENAI DELEGUOTO NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ ATSTOVO ATŠAUKIMO PROCEDŪROS

  1. Paaiškėjus, kad Neįgaliųjų reikalų departamento  deleguotas atstovas yra projekto pareiškėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo toje savivaldybėje, į kurią siūlomas projektų vertinimo ir atrankos stebėsenai; ar yra projekto vykdytojas toje savivaldybėje, į kurią siūlomas projektų vertinimo ir atrankos stebėsenai; ar yra tiesiogiai pavaldus projekto pareiškėjo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui toje savivaldybėje, į kurią siūlomas projektų vertinimo ir atrankos stebėsenai ir (ar) dirba šio projekto pareiškėjo kituose projektuose, Neįgaliųjų reikalų departamentas jį išbraukia iš deleguojamų atstovų sąrašo ir per 2 darbo dienas nuo šio sąrašo pakeitimo dienos informuoja apie tai šį atstovą pasiūliusią neįgaliųjų asociaciją.
  2. Neįgaliųjų asociacija nedelsiant informuoja Neįgaliųjų reikalų departamentą, jeigu jos pasiūlytas atstovas dėl pasikeitusių aplinkybių nebegali atlikti atstovo funkcijų. Neįgaliųjų reikalų departamentas šį atstovą išbraukia iš deleguojamų atstovų sąrašo ir apie tai raštu informuoja savivaldybės administraciją.
    Šiais atvejais išbraukus atstovą iš deleguojamų atstovų sąrašo, Neįgaliųjų reikalų departamentas vietoje pastarojo į šį sąrašą įrašo kitą toje savivaldybėje daugiausiai balsų surinkusį atstovą ir apie tai raštu informuoja savivaldybės administraciją ir šį atstovą pasiūliusią neįgaliųjų asociaciją. Jei į savivaldybę buvo pasiūlyti 3 ir mažiau nei 3 atstovai, Neįgaliųjų reikalų departamentas vietoj išbrauktojo atstovo į deleguojamų atstovų sąrašą kito atstovo neskiria.

 

Spausdinti