(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Projektų atrankos stebėsena

Deleguotų neįgaliųjų skėtinių asociacijų atstovų 2018 m. projektų vertinimo ir atrankos stebėsenai savivaldybėse sąrašas

Projektų vertinimo ir atrankos stebėsenos tikslas – padėti savivaldybių administracijoms užtikrinti organizuojamų projektų vertinimo ir atrankos konkursų skaidrumą ir viešumą, sudarant pilietinės visuomenės – skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovams galimybes stebėti projektų vertinimo ir atrankos komisijų darbą.

Projektų vertinimo ir atrankos stebėseną vykdo Neįgaliųjų reikalų departamento deleguoti skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovai.

Departamentas į kiekvieną savivaldybę iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. deleguoja ne daugiau trijų skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovų.
Projektų vertinimo ir atrankos stebėseną neįgaliųjų asociacijos vykdo, įgyvendinant Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektuose neįgaliųjų teisių gynimo ir atstovavimo veiklą.
Savivaldybių administracijos kviečia neįgaliųjų skėtinių asociacijų atstovus projektų paraiškų vertinimo ir atrankos stebėsenai.

REIKALAVIMAI STBĖSENAI DELEGUOTIEMS NEĮGALIŲJŲ SKĖTINIŲ ASOCIACIJŲ ATSTOVAMS:

1. turėti darbo patirties neįgaliųjų socialinės integracijos srityje;
2. atstovas stebėsenai negali būti projekto paraiškos teikėjas ar projekto vykdytojas savivaldybėje, kurioje vykdo projektų vertinimo ir atrankos stebėseną;
3. privalumas – aukštasis išsilavinimas.

STEBĖSENAI DELEGUOTŲ NEĮGALIŲJŲ SKĖTINIŲ ASOCIACIJŲ ATSTOVŲ FUNKCIJOS:

1. iki projektų paraiškų pateikimo dalyvauja savivaldybės administracijos organizuojamame pasitarime, kuriame skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų asociacijų atstovams arba savivaldybėje veikiančios neįgaliųjų klausimams spręsti nuolatinės komisijos nariams ir deleguotiems skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovams pristatomos ir aptariamos prioritetinės projektuose remiamos veiklos (paslaugos) ir kiti aktualūs projektų finansavimo bei įgyvendinimo savivaldybėje klausimai ir teikia rekomendacijas;
2. stebėtojo teisėmis dalyvauja Projektų vertinimo ir atrankos komisijos (toliau vadinama – Komisija) darbe (stebi, kaip savivaldybių administracijos organizuoja ir vykdo projektų atranką, lankosi posėdžiuose, nagrinėja gautą informaciją, teikia rekomendacijas);
3. pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą, kad dalyvaudami Komisijos darbe ir stebėdami, kaip savivaldybės administracija organizuoja ir vykdo projektų paraiškų atranką bei teikdami rekomendacijas Komisijai dėl lėšų paskirstymo projektams ir susipažinę su visa iki to momento prieinama informacija apie projektų paraiškų teikimą, vertinimą ir atranką, pasižada išlaikyti paslaptyje visą su konkurso organizavimu, Komisijos darbu bei projektų paraiškų atranka susijusią informaciją bei dokumentus (konfidencialią informaciją), taip pat dokumentus, kurie bus parengti Komisijos posėdžių metu. Užtikrina, kad minėta informacija bus naudojama tik konkurso organizavimo, Komisijos darbo bei projektų paraiškų atrankos stebėjimo bei rekomendacijų dėl lėšų paskirstymo projektams teikimo tikslais ir nebus atskleista jokiai trečiajai šaliai. Taip pat pasižada neplatinti jokių pateiktų rašytinės informacijos kopijų ir originalų;
4. gali susipažinti su pateiktų projektų paraiškomis;
5. susipažįsta su Komisijos parengtu projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo projektu ir per sutartą laiką raštu pateikia Komisijai savo rekomendacijas, pritarimą arba nepritarimą parengtam lėšų paskirstymo projektui nurodydami motyvus;
6. pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui Komisijai pateiktų rekomendacijų dėl lėšų paskirstymo projektams kopiją.

STEBĖTOJO ATŠAUKIMO PROCEDŪROS

Paaiškėjus, kad Departamento deleguotas neįgaliųjų skėtinės asociacijos atstovas pateikė savivaldybei, į kurią jis yra deleguotas, projekto paraišką ar pateiktoje projekto paraiškoje yra nurodytas kaip projekto vykdytojas, Departamentas minėtą atstovą išbraukia iš deleguojamų skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovų sąrašo ir apie tai raštu informuoja savivaldybės administraciją.

Neįgaliųjų skėtinė asociacija nedelsiant informuoja Departamentą, jeigu deleguotas atstovas dėl pasikeitusių aplinkybių nebegali atlikti stebėtojo funkcijų. Departamentas minėtą atstovą išbraukia iš deleguojamų skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovų sąrašo ir apie tai raštu informuoja savivaldybės administraciją.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsenos aprašas

Spausdinti