(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Atsiskaitymo tvarka

Savivaldybių administracijos, finansuojančios 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šiuos dokumentus:

DOKUMENTŲ FORMOS

Programos sąmata (Forma BFP-1, patvirtinta Finansų ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1K-006 (pakeistas, remtis galiojančia suvestine teisės akto redakcija)) (teikiami 2 egzemplioriai).

Paraiška lėšų poreikiui (1 priedas) teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį iki pirmojo mėnesio 5 d

Informacija apie Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų laukiamus rezultatus ir lėšų paskirstymą pagal vykdomas veiklas (2 priedas) (teikiami 2 egzemplioriai iki einamųjų metų kovo 1 d.).

Savivaldybių administracijos, finansuojančios Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šias vykdymo ir finansines ataskaitas:

VYKDYMO ATASKAITŲ FORMOS 

I, II, III ketvirčių Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vykdymo ataskaita (4 priedas) teikiama ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios).

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vykdymo ataskaita (5 priedas) teikiama finansiniams metams pasibaigus iki kitų metų sausio 8 dienos. Jeigu projektų vykdytojas (vykdytojai) nepasiekė planuoto rezultato (pateikto 2 priede), kartu su šia ataskaita Savivaldybės administracija pateikia paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodo mažesnio nei planuoto rezultato pasiekimo priežastis ir prideda projektų vykdytojų raštiškų paaiškinimų kopijas.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų aprašomojo pobūdžio ataskaita (6 priedas) teikiama finansiniams metams pasibaigus iki kitų metų sausio 10 dienos.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ FORMOS 

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita Forma Nr. 2 (patvirtinta Finansų ministro 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1K-407 redakcija) teikiama ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios).

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaita (3 priedas) teikiama ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 4 dienos.

Banko sąskaitos išrašo kopija ataskaitinių metų gruodžio 31-ai dienai teikiama pasibaigus kalendorinių metų ketvirtam ketvirčiui.

 

Spausdinti