Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Projektų įgyvendinimas

2019 metais įgyvendinant periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektus leidžiami periodiniai leidiniai reginčiųjų raštu, Brailio raštu, garsiniu formatu (kompaktiniuose diskuose). Leidiniuose spausdinamų straipsnių turinys susijęs su neįgaliųjų socialine integracija ir lygių galimybių neįgaliesiems sudarymu:

– temos pagal visuomenės veiklos sritis: neįgaliųjų ugdymas, sveikatos apsauga, švietimas, mokslas, socialinė apsauga, socialinė politika, socialinės atskirties mažinimas, kultūra, sportas, aplinkos prieinamumas neįgaliesiems, neįgaliųjų užimtumas, profesinis rengimas, profesinė reabilitacija, įdarbinimas, laisvalaikis;

– temos pagal veiklos pobūdį: politika ir jos įgyvendinimo priemonės, neįgaliųjų teisės, su neįgaliaisiais susiję projektai, populiarių mokslo pasiekimų, įvairių tyrimų pristatymai, analitiniai straipsniai, geroji patirtis Lietuvoje ir užsienio šalyse, nevyriausybinių organizacijų ir jų vienijamų narių veikla neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, neįgaliųjų saviraiška, kultūrinės programos ir aktualijos.

2019 metais finansuojama 8 periodinių leidinių leidyba:

  • laikraštis „Bičiulystė“ (savaitinis) – vienintelis tokio periodiškumo neįgaliesiems skirtas leidinys, nušviečiantis neįgaliųjų socialinės integracijos ir lygių galimybių klausimais;
  • žurnalas „Mūsų žodis“ (mėnesinis, leidžiamas reginčiųjų raštu, Brailio raštu ir įgarsintas), kurio misija – pasakoti visuomenei apie neregius, o neregiams apie visuomenėje vykstančius procesus taip, kad vieni kitus išgirstų, ir kad mažėtų takoskyra tarp neregių ir reginčiųjų pasaulio. Žurnalas leidžiamas su priedu „Pasaulis į namus“ (Brailio raštu);
  • žurnalas „Akiratis“ (mėnesinis), skirtas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenei, klausos negalios asmenų ugdymo įstaigoms, gestų kalbos vertėjų centrams, kitoms įstaigoms ir visuomenei, besidominčiai neįgaliųjų problemomis;
  • žurnalas „Viltis“ (ketvirtinis), kurio paskirtis – nuosekliai ir visapusiškai supažindinti su sutrikusio intelekto žmonių gyvenimo aktualijomis, pristatyti valdžios ir savivaldos veiksmus įgyvendinant Neįgaliųjų teisių konvenciją, kaip pagrindinę sąlygą sėkmingam neįgaliųjų socialinės integracijos proceso vykdymui. Žurnalas skaitytojams pateikiamas lengvai suprantama, adaptuota kalba (ang. Easy – to – read);
  • žurnalas „Globa“ (ketvirtinis), skirtas visuomenei, specialistams, dirbantiems su psichikos neįgaliaisiais, neįgaliesiems, jų globėjams ir šeimos nariams;
  • informacinis biuletenis (žurnalas) „Nefro Info“ (ketvirtinis), skirtas šviesti dializuojamus ir transplantuotus asmenis, nefrologinius ligonius, neįgaliuosius, visuomenę;
  • žurnalas „Diabetas“ (ketvirtinis) – specialus, mokomasis, informacinis leidinys diabetu sergantiesiems ir visai visuomenei. Žurnalas skirtas cukriniu diabetu sergantiems žmonėms, jų šeimos nariams, slaugytojams – diabetologams, gydytojams, kitiems specialistams ir visuomenei;
  • žurnalas „Lietaus vaikai“ (ketvirtinis), skirtas supažindinti visuomenę apie neįgalių vaikų su įvairiapusiais raidos sutrikimais problemas ir poreikius, viešinti šias problemas, skleisti naujausias mokslines žinias ir moksliškai pagrįstą gerąją ugdymo, lavinimo ir sveikatos priežiūros praktiką.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2018 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2017 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2016 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2015 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2014 m.

Spausdinti