(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Periodinių leidinių leidyba

2019 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-40 ,,Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

2018 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektai yra finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2.1.9 papunktį.

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2017–2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-674 „Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2017–2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Projektų finansavimo tikslas – remti neįgaliųjų socialiniam švietimui ir informavimui skirtų periodinių leidinių leidybą.

Projektuose remiamos periodinių leidinių (ne mažiau kaip keturi vieno leidinio numeriai per kalendorinius metus ir ne mažesnis kaip 500 egz. vieno numerio tiražas), susijusių su neįgaliųjų socialine integracija ir lygių galimybių neįgaliesiems sudarymu, leidyba reginčiųjų raštu, Brailio raštu, garsiniu formatu (audio plokštelėje).

 

Spausdinti