(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Periodinių leidinių leidyba

Nuo 2021 metų  Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų atrankos konkursas nebevykdomas.

2020 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektai yra finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. A1-446 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2.1.19 papunktį.

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatais, patvirtintais Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-61 ,,Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Projektų finansavimo tikslas – remti neįgaliųjų socialiniam švietimui ir informavimui skirtų periodinių leidinių leidybą ir platinimą.

Projektuose finansuojama periodinių leidinių (ne mažiau kaip keturi vieno leidinio numeriai per kalendorinius metus ir ne mažesnis kaip 500 egzempliorių vieno numerio tiražas, susijusių su neįgaliųjų socialine integracija ir lygių galimybių neįgaliesiems sudarymu, leidyba reginčiųjų raštu, Brailio raštu, garsiniu formatu.

Spausdinti