(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Atsiskaitymo tvarka

2018 metais ataskaitos teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 8 įsakymu Nr. V-12 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų ataskaitų teikimo tvarkos aprašas

Finansinės ataskaitos:

Ketvirčiui pasibaigus organizacijos pateikia Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų finansavimo ir apskaitos skyriui:

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita Forma Nr. 2 (1 priedas) (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios) – iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos.

Kartu su metine biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitą Forma Nr. 2 pateikiamas banko išrašas apie biudžeto lėšų likučius gruodžio mėn. 31 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaita (3 priedas) – teikiama ketvirčiui pasibaigus iki 8 dienos

Neįgaliųjų asociacijos veiklos rėmimo projekto dokumentų, patvirtinančių faktines išlaidas, registras (2 priedas) – teikiamas už ataskaitinį ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos

Projekto vykdymo ataskaitos:

Neįgaliųjų asociacijos, vykdančios Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus, pateikia Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriui šias ataskaitas:

Ketvirčiui pasibaigus

iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos projekto pasiektų rezultatų ataskaitą 

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto pasiekti rezultatai (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios) (5 priedas).

Jeigu projekto vykdytojas nepasiekė planuoto metinio rezultato, nurodyto projekte, kartu su metine projekto pasiektų rezultatų ataskaita pateikia paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodo planuoto rezultato nepasiekimo priežastis.

– iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos projekto sąmatos vykdymo ataskaitą 

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto išlaidų apibendrinta sąmata (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios) (4 priedas)

Finansiniams metams pasibaigus (iki kitų metų sausio 15 d.) metinę aprašomojo pobūdžio ataskaitą 

Aprašomojo pobūdžio ataskaita apie Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto įgyvendinimą (6 priedas)

Kita teikiama informacija:

  1. Projektų vykdytojai parengia ir ne vėliau kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki projekte planuojamų veiklų pradžios pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui veiklų dalyvių atrankos tvarkas, kuriomis vadovaujantis bus vykdoma dalyvių atranka į ilgalaikes (trunkančias ilgiau nei 5 d.) projekto veiklas (plenerus, stovyklas, seminarus ir kt.). Dalyvių atrankos tvarkos turi būti viešai skelbiamos projektų vykdytojo internetiniame tinklapyje (jei turi), kitais projekto veiklų dalyviams prieinamais būdais ir priemonėmis.
  2. Projektų vykdytojai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po įvykusios 1 punkte nurodytos projekto veiklos pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui elektroniniu paštu centras@ndt.lt informacinį pranešimą su nuotraukomis ar kita vaizdine medžiaga, kuri gali būti skelbiama Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje. Rengdamas informacinį pranešimą projekto vykdytojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų, turi turėti teises naudoti skelbiamas nuotraukas ar kitą vaizdinę medžiagą. Projekto vykdytojas atsako už informacinio pranešimo turinį, garantuoja nuostolių atlyginimą Neįgaliųjų reikalų departamentui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, pavadinimų, ženklų ir kt. naudojimo. Informaciniame pranešime turi būti nurodytas renginio pavadinimas (jei turi), dalyvių skaičius, vieta, data, trumpas renginio aprašymas.
  3. Projektų vykdytojai parengia ir ne vėliau kaip likus 1 (vienai) savaitei iki bet kurio projekto metu organizuojamo renginio pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui elektroniniu paštu centras@ndt.lt išsamią informaciją apie būsimą renginį (data, vieta, laikas, finansavimo šaltinis, trumpas renginio aprašymas/darbotvarkė, dalyvių skaičius).

Spausdinti