(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Atsiskaitymo tvarka

2022 metais ataskaitos teikiamos pagal SPPD Socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinėje sistemoje (toliau – informacinė sistema) suformuotas ataskaitų formas. Informacinė sistema veikia adresu https://sopas.sppd.lt:8099.

Projekto vykdytojas kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d., informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų finansines ataskaitas, taip pat jei projektui skirta mažiau nei 30 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų – pasibaigus metams, iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d., ir jei projektui skirta 30 tūkst. eurų ar daugiau valstybės biudžeto lėšų – pirmajam pusmečiui pasibaigus, iki kito pusmečio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų veiklų įvykdymo ataskaitas.

Teikiamos šios ataskaitos:

1. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį);

2. išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį);

3. buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, suvestinė, kurioje turi būti nurodoma valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą projekto vykdymo laikotarpį);

4. veiklų įvykdymo ataskaita (jei projektui skirta mažiau nei 30 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų – teikiama pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį, ir jei projektui skirta 30 tūkst. eurų ar daugiau valstybės biudžeto lėšų – teikiama pirmajam ataskaitiniam pusmečiui pasibaigus, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį), kurioje turi būti nurodyta:

· informacija apie projekto metu įgyvendintas veiklas (pildoma vadovaujantis su paraiška pateiktu projekto veiklų planu, jame pateiktomis formuluotėmis) pagal Nuostatų 8 punkto papunkčiuose nurodytas finansuotinas veiklas, nurodant renginių, veiklų, konsultacijų, iniciatyvų ir pan. skaičių, jų dalyvių skaičių, iš jų neįgalių asmenų skaičių bei neįgalių vaikų skaičių;

· informacija apie Nuostatų 18-20 punktuose išvardytų esminių kiekybinių (Nuostatų 18.1 ir 18.2 papunkčiuose nurodytus esminius kiekybinius rodiklius pateikiant pagal Nuostatų 8 punkte ir jo papunkčiuose nurodytas veiklas), kiekybinių ir kokybinių rodiklių pasiekimą ir Nuostatų 12 punkte nustatytų pasirinktų prioritetų išlaikymą;

· informacija apie Nuostatų 8 punkto papunkčiuose nurodytoms veikloms skirtą finansavimą;

· informacija apie tiesioginę naudą (paslaugas) gavusių asmenų (pagal bendrą nesikartojantį tiesioginių naudos (paslaugų) gavėjų sąrašą) skaičių, nurodant, kiek iš jų yra neįgaliųjų asmenų ir kiek iš jų – neįgalių vaikų.

Spausdinti