(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Atsiskaitymo tvarka

2021 metais ataskaitos teikiamos pagal Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-13 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų ketvirtinių ir metinių veiklos ir finansinių ataskaitų formų patvirtinimo“ patvirtintas ataskaitų  formas.

Finansinės ataskaitos:

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administravimo ir išteklių valdymo skyriui teikiamos šios ataskaitos:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2)– patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 – teikiama kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o finansiniams metams pasibaigus iki 2022 m. sausio 5 d. (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios);

Kartu su metine biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2) teikiama  banko sąskaitos išrašo kopija ataskaitinių metų gruodžio 31-ai dienai – iki 2022 m. sausio 5 d. (teikiama pasibaigus kalendorinių metų ketvirtam ketvirčiui);

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaita– teikiama kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o finansiniams metams pasibaigus iki 2022 m. sausio 5 d.;

Projekto dokumentų, patvirtinančių faktines išlaidas, registras – teikiamas kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o finansiniams metams pasibaigus iki 2022 m. sausio 5 d. (teikiama už ataskaitinį ketvirtį).

Projekto veiklos ataskaitos:

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriui teikiamos šios ataskaitos:

Projekto įgyvendinimo sąmatos įvykdymo ataskaita– teikiama finansiniams metams pasibaigus iki 2022 m. sausio 5 d.;

Projekto pasiektų rezultatų ataskaita – teikiama kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o finansiniams metams pasibaigus iki 2022 m. sausio 5 d. (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios).

Kita teikiama informacija:

Ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki bet kurio projekto metu organizuojamo renginio, pateikti Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos elektroniniu paštu: centras@ndt.lt išsamią informaciją apie būsimą renginį (data, vieta, laikas, finansavimo šaltinis, trumpas renginio aprašymas/darbotvarkė, dalyvių skaičius).

Nedelsiant po periodinio leidinio išleidimo pateikti Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos po du išleisto leidinio egzempliorius ir elektroninę išleisto leidinio versiją.

Nedelsiant po parengimo perduoti Departamentui projekto metu pasiektus rezultatus (tyrimai, metodika, rekomendacijos ir kt.).

Spausdinti