Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

NVO veiklos rėmimas

2020 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-60 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatais.

2019 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai yra finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 4.2.1 papunktį.

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais, patvirtintais Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-33 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Projektų finansavimo tikslas – skatinti neįgaliųjų teises ginančių neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklą konkurso būdu finansuojant neįgaliųjų asociacijų veiklos projektus, skirtus atstovauti neįgaliesiems, ginant jų teises, telkiant neįgaliuosius bendroms veikloms, didinant jų savarankiškumą, ugdyti neįgaliųjų gebėjimus, skatinant neįgaliuosius dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Projektus įgyvendina neįgaliųjų asociacijos, veikiančios nacionaliniu lygmeniu ir atstovaujančios neįgaliųjų arba neįgaliųjų ir jų šeimos narių, arba neįgaliuosius atstovaujančių neįgaliųjų asociacijų, arba neįgaliųjų ir neįgaliesiems atstovaujančių neįgaliųjų asociacijų, arba neįgaliųjų, jų šeimos narių ir neįgaliesiems atstovaujančių neįgaliųjų asociacijų interesams ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių, ir (ar) jie gauna naudos.

Projektų remiama veikla:

– neįgaliųjų teisių gynimas (atstovavimas (teikiant teisines konsultacijas, atstovaujant posėdžiuose, darbo grupėse ir pan.), švietėjiška veikla, konferencijos, seminarai, mokymai ir kiti renginiai, susiję su neįgaliųjų teisių gynimu, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena, metodinė pagalba neįgaliųjų asociacijos nariams, tarptautinis bendradarbiavimas);

– specialistų kvalifikacijos tobulinimas (tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas; neįgaliųjų asociacijos, jos padalinių, skyrių, filialų ir (ar) vienijamų juridinių narių, partnerių (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu) darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas);

– neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose;

– aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose aktyvaus poilsio renginiuose;

– kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose kultūros renginiuose.

Spausdinti