(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

NVO veiklos rėmimas

2019 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-33 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais.

2018 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai yra finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 4.2.1 papunktį.

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016-2018 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016-2018 metais nuostatų patvirtinimo“.

Projektų finansavimo tikslas – skirti lėšų pareiškėjams, atstovaujantiems neįgaliesiems, ginantiems jų teises, telkiantiems neįgaliuosius bendroms veikloms, didinantiems jų savarankiškumą, ugdantiems neįgaliųjų gebėjimus, skatinantiems neįgaliuosius gyventi bendruomenėje.

Projektus įgyvendina skėtinės neįgaliųjų asociacijos, vienijančios neįgaliuosius ar neįgaliųjų asociacijas, vykdančios veiklas, skirtas neįgaliesiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių, ir (ar) atstovaujančios jiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių.

Projektų remiama veikla: neįgaliųjų teisių gynimas (atstovavimas, švietėjiška veikla, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena, metodinė pagalba asociacijos nariams, konferencijos, seminarai, mokymai, renginiai, tarptautinis bendradarbiavimas); specialistų kvalifikacijos tobulinimas (tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, neįgaliųjų asociacijos darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas); neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose; aktyvaus poilsio, kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose kultūros renginiuose; sporto renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose renginiuose.

 

Spausdinti