(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų paraiškų teikimas

2018-10-12

Informuojame, kad Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkursui (toliau – konkursas) yra pateikta 1 pareiškėjo paraiška. Skelbiame konkursui pateiktų paraiškų sąrašą.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. V-45 ,,Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų vertinimo komisijos sudėties patvirtinimo”

2018-09-13

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-41 ,,Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. iki 2018 m. spalio 11 d. 23.59 val.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu bei Departamentui pateikta .pdf formatu.

Paraiška kartu su Nuostatų 15 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, adresu konkursai@ndt.lt, elektroninio laiško temoje nurodant konkurso pavadinimą „Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkursui“.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 24 200 (dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4 000 (keturi tūkstančiai) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 24 200 (dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai) eurų.

Paraiškos forma (1 priedas)

Detali projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas)

Deklaracija (4 priedas)

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistė Lina Drazdauskaitė, tel. (8 5) 239 4421, el. p. lina.drazdauskaite@ndt.lt, jos laikinai nesant – Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, tel. (8 5) 239 4427, el. p. jolanta.mikuleniene@ndt.lt.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.

2017-2018 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas 2017 m. liepos–rugsėjo mėn. Vadovaujantis projektų finansavimo konkurso organizavimo nuostatais, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieneriems kalendoriniams metams – 2017 metams. Tinkamai įgyvendinus projektą 2017 metais, projekto finansavimas gali būti pratęstas kitiems kalendoriniams metams, bet ne ilgiau kaip iki 2018 metų gruodžio 31 d. ir ne daugiau kaip 1 kartą tomis pačiomis Nuostatuose ir projekto finansavimo sutartyje nurodytomis sąlygomis, neskelbiant naujo konkurso.

Finansavimas 2017 metais skirtas 1 pareiškėjui – VšĮ Valakupių reabilitacijos centrui. Projekto finansavimo sutartis buvo pratęsta 2018 metams.

2017-07-21

Iki šių metų liepos 17 d. vyko 2017-2018 m. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų paraiškų teikimas.

2017-2018 m. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų paraiškas pateikė 2 pareiškėjai:

 1. Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras
 2. Viešoji įstaiga Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

2017-07-10

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas) skelbia Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2017–2018 metais konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-350 ,,Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai).

Projektų finansavimo tikslas – finansuoti konkurso būdu atrinktus projektus, skirtus judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžiams ugdyti ir atkurti, mokant nurodytus asmenis vairuoti B kategorijos motorinę transporto priemonę ir ruošiant egzaminui vairuotojo teisėms gauti.

Finansuotinos veiklos – judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mokymas vairuoti, kuris gali būti vykdomas skirtinguose Lietuvos miestuose ar miesteliuose, ir ruošimas egzaminui vairuotojo teisėms gauti. Organizuojant šias veiklas, turi būti vykdomos visos šios priemonės:
1. judėjimo sutrikimų turinčių asmenų funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, vertinimas;
2. judėjimo sutrikimų turinčių asmenų funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, lavinimas;
3. B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymas.

Projektų tikslinė asmenų grupė – judėjimo sutrikimų turintys asmenys, kuriems nustatytas 0–45 procentų darbingumo lygis ir Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje (Forma Nr. 083-1/a) nurodytas transporto priemonės pritaikymo apribojimas (taikomų apribojimų kodai 10–51).

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo projekto finansavimo sutarties sudarymo iki 2017 m. gruodžio 31 d. Projektų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas 2018 metams Nuostatų VIII skyriuje nustatyta tvarka. Projektai, kuriems finansavimas bus pratęstas arba skirtas, turės būti įgyvendinti iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Projektų paraiškos priimamos iki 2017 m. liepos 17 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) Švitrigailos g. 10, Vilnius.

Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2017-2018 metais konkurso organizavimo nuostatai

Paraiškos forma (1 priedas)

Vertinimo anketos forma (2 priedas)

Pareiškėjo deklaracijos forma (3 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraišką būtina pateikti:

1. 1 (vieną) projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą, jeigu pareiškėjas privalo turėti antspaudą, Paraiškos formą ir Nuostatų 25 punkte nurodytus dokumentus) originalą.

Dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.
Kopija laikoma tinkamai patvirtinta, jei ji patvirtinta žyma „Kopija tikra“ ir pareiškėjo antspaudu, jeigu pareiškėjas antspaudą privalo turėti, bei asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, datą. Jei dokumentą sudaro daugiau nei vienas lapas, antro ir priešpaskutinio lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote nurodoma „Kopija tikra“ ir pasirašoma.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba ir kartu su visais reikalingais pateikti paraiškos priedais turi būti išspausdinta, lapai turi būti sunumeruoti, susegti į aplanką, paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant asmens vardą, pavardę, pareigas ir paraišką sudarančių lapų skaičių, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo antspaudą turėti. Jei projekto paraiška pateikiama registruotu laišku arba pašto kurjerio, tuomet visi teikiami dokumentai bei kompiuterinė laikmena su jų elektroninėmis versijomis turi būti sudėti į vieną voką, ant voko užrašytas pareiškėjo ir konkurso pavadinimas.

2. Elektroninę projekto paraiškos versiją, įrašytą į kompiuterinę laikmeną (ant kompiuterinės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo ir projekto pavadinimas).

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Jolita Jurgelevičiūtė, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius. Elektroninis pašto adresas pasiteirauti: jolita.jurgeleviciute@ndt.lt. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

_________________________

2016 m. projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas 2016 m. birželio-liepos mėnesiais. Vadovaujantis Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatais (toliau – nuostatai), patvirtintais socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-270 „Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, lėšos skiriamos vieneriems kalendoriniams metams (2016 m.)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-349 „Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2016 metais konkurso finansuojamiems projektams“

2016 m. finansuojamų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų sąrašas

2016 m. rezervinių Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų sąrašas

Lėšos rezervinių projektų sąraše įrašytam projektui finansuoti gali būti skiriamos socialinės apsaugos ir darbo ministro sprendimu, vadovaujantis nuostatų 44 punktu, t. y. konkursą laimėjusiam pareiškėjui nesudarius valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties per nuostatų 43 punkte nurodytą terminą (per 15 darbo dienų), atsisakius skirtų lėšų ar nutraukus valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.

2016-06-08

Iki šių metų birželio 3 d. vyko 2016 m. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų paraiškų teikimas.

2016 m. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų paraiškas pateikė 3 pareiškėjai:

 1. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
 2. Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras
 3. Klaipėdos regiono moterų informacijos centras

2 pareiškėjai prašo lėšų aklųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklai vykdyti ir 1 pareiškėjai – judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo mokymo veiklai vykdyti.

 

2016-05-27

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų finansavimo 2016 metais konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-270 ,,Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatais.
Projektų finansavimo tikslas – projektuose numatytomis priemonėmis pagal aklųjų poreikį formuoti, atkurti, palaikyti jų savarankiškumą ir lavinti judėjimo sutrikimų turinčių asmenų transporto priemonių vairavimo įgūdžius, siekiant padėti neįgaliesiems greičiau socialiai adaptuotis visuomenėje ir dalyvauti aktyvioje veikloje.

Remiamos veiklos:

 • Aklųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas. Taikant kompleksines priemones, aklieji mokomi savarankiško apsitarnavimo kasdienėje veikloje įgūdžių. Ši veikla skirta asmenims, kuriems sveikatos priežiūros specialistai nustatė aklumą;
 • Judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo mokymas. Vykdant šią veiklą, vertinimas ir lavinimas asmenų, turinčių judėjimo sutrikimų, funkcinis pajėgumas, reikalingas saugiai vairuoti automobilį bei organizuojamas pirminis mokymas vairuoti B kategorijos transporto priemonę. Ši veikla skirta judėjimo sutrikimų turintiems asmenims, kuriems nustatytas 0‑45 proc. darbingumo lygis ir transporto priemonės pritaikymo apribojimas.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Projektų paraiškos priimamos iki 2016 m. birželio 3 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei atkūrimo projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatai

Paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Pareiškėjo deklaracija (3 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraišką būtina pateikti:

 1. 1 (vieną) projekto paraiškos, kurią sudaro nuostatų 22 punkte nurodyti dokumentai (jų tinkamai patvirtintos kopijos), originalą.

Kopija laikoma tinkamai patvirtinta, jei ji patvirtinta žyma „Kopija tikra“ ir pareiškėjo antspaudu, jeigu pareiškėjas antspaudą privalo turėti, bei asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, datą. Jei dokumentą sudaro daugiau nei vienas lapas, antro ir priešpaskutinio lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote nurodoma „Kopija tikra“ ir pasirašoma.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba ir kartu su priedais išspausdinta, lapai turi būti sunumeruoti vientisa tvarka, susegti į aplanką, paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant asmens vardą, pavardę, pareigas ir paraišką sudarančių lapų skaičių, ir antspaudu, jei pareiškėjas privalo jį turėti.

 1. Elektroninę projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versiją, įrašytą į kompiuterinę laikmeną. Ant kompiuterinės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus darbuotojai, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Elektroninis pašto adresas pasiteirauti: jolita.jurgeleviciute@ndt.lt. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

 

2015 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas 2013 metais. Vadovaujantis projektų finansavimo tvarkos aprašu, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieniems kalendoriniams metams (2013 metams), sutartyse numatant galimybę, tinkamai įgyvendinus projektą, pratęsti sutartį dar dvejiems metams (2014 ir 2015 metams) neskelbiant naujo konkurso. Finansavimas skirtas 2 organizacijoms.

2013-07-30

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. A1-453

„Dėl 2013 metų žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

(lėšų paskirstymas)

Finansavimas neskirtas šiems pareiškėjams:

 1. Viešajai įstaigai Šiaulių darbo rinkos mokymo centrui;
 2. Viešajai įstaigai Socioedukacijos ir kultūros centrui „Ateik“.

Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 15 darbo dienų informuos visas konkursui paraiškas pateikusias organizacijas dėl projektų finansavimo.

2013-07-05

Iki šių metų liepos 1 d. vyko 2013-2015 m. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų paraiškų teikimas.

2013-2015 m. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų paraiškas pateikė 4 pareiškėjai:

1. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

2. Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras

3. Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras

4. Viešoji įstaiga Socioedukacijos ir kultūros centras „Ateik“

2 pareiškėjai prašo lėšų aklųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklai vykdyti ir 2 pareiškėjai – judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo mokymo veiklai vykdyti.

2013-06-14

DĖMESIO!

KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą 2013-2015 m. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. A1-239 (Žin., 2013, Nr. 63-3140) patvirtintu Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo tvarkos aprašu. Projektų paraiškos priimamos iki liepos 1 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo tvarkos aprašas

Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto paraiškos forma (1 priedas)

Žmonių, turinčių fizinę negalią mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant projekto paraišką būtina pateikti:

 1. 4 (keturis) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorius, t.y. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą, tituliniame lape pažymėtą įrašu „Originalas“, ir 3 (tris) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas, tituliniame lape pažymėtas įrašu „Kopija“. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinta antspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka;
 2. Elektroninę projekto paraiškos versiją, ant kurios turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus darbuotojai, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (106 kab., I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

2012-05-03

Iki šių metų balandžio 25 d. vyko 2012 m. Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų paraiškų teikimas.

2012 m. Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:

1. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
2. Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras
3. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija
4. Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras

Vienas pareiškėjas prašo lėšų aklųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklai vykdyti, trys pareiškėjai – judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo mokymo veiklai vykdyti.

2012-03-30

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą 2012 m. Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. A1-241 (Žin., 2011, Nr. 61-2930) patvirtintu Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo tvarkos aprašu. Projektų paraiškos priimamos iki balandžio 25 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo tvarkos aprašas

Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto paraiškos forma (1 priedas)

Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant projekto paraišką būtina pateikti:
1. 4 (keturis) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorius, t.y. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą, tituliniame lape pažymėtą įrašu „Originalas“, ir 3 (tris) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas, tituliniame lape pažymėtas įrašu „Kopija“. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinta antspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka;
2. Elektroninę projekto paraiškos versiją, ant kurios turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus darbuotojai, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

2011-06-14

Iki šių metų birželio 7 d. vyko 2011 m. Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų paraiškų teikimas.

2011 m. Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų paraiškas pateikė 3 pareiškėjai:

1. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
2. Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras
3. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija

Vienas pareiškėjas prašo lėšų aklųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklai vykdyti, du pareiškėjai – judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo mokymo veiklai vykdyti.

2011-05-23

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą 2011 m. Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. A1-241 (Žin., 2011, Nr. 61-2930) patvirtintu Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo tvarkos aprašu. Projektų paraiškos priimamos iki birželio 7 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo tvarkos aprašas

Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto paraiškos forma (1 priedas)

Žmonių su fizine negalia mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant projekto paraišką būtina pateikti:

1. 4 (keturis) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorius, t.y. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą, tituliniame lape pažymėtą įrašu „Originalas“, ir 3 (tris) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas, tituliniame lape pažymėtas įrašu „Kopija“. Projekto paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinta antspaudu, kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka;
2. Elektroninę projekto paraiškos versiją, ant kurios turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, tel. (8 5) 239 4427 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (106 kab., I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

 

Spausdinti