(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Atsiskaitymo tvarka

2018 metais ataskaitos teikiamos vadovaujantis Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-35 ,,Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų ataskaitų teikimo tvarkos aprašas

Organizacijos, vykdančios Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektus, pateikia Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriui šias ataskaitas:

Ketvirčiui pasibaigus

– iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitą

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita Nr. 2 (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios).

Kartu su metine biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo apyskaita forma Nr. 2 pateikiamas banko sąskaitos išrašo apie biudžeto lėšų likučius kopiją gruodžio mėnesio 31 dienai.

– iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos dokumentų, patvirtinančių faktines išlaidas, registrą

Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto dokumentų, patvirtinančių faktines išlaidas, registras (2 priedas).

– ketvirčiui pasibaigus iki 8 dienos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaitą

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaita (3 priedas) .

Projekto vykdymo ataskaitos:

Organizacijos, vykdančios Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektus, pateikia Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriui šias ataskaitas:

Ketvirčiui pasibaigus

– iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos informaciją apie vykdomo projekto pasiektus rezultatus

Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto pasiekti rezultatai (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios) (5 priedas).

Jeigu projekto vykdytojas nepasiekė planuoto metinio rezultato, nurodyto projekte, kartu su metine projekto pasiektų rezultatų ataskaita pateikia paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodo planuoto rezultato nepasiekimo priežastis.

– iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos projekto sąmatos vykdymo ataskaitą 

Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto išlaidų apibendrinta sąmata (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios) (4 priedas)

– Finansiniams metams pasibaigus (iki kitų metų sausio 15 d.) metinę aprašomojo pobūdžio ataskaitą 

Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projekto išlaidų apibendrinta sąmata (6 priedas)

– Finansiniams metams pasibaigus (iki kitų metų sausio 15 d.) registracijos žurnalo, kuriame projekto vykdytojas registruoja mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veikloje dalyvavusius asmenis, kopiją.

Spausdinti