(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų paraiškų teikimas

2019-11-19

Informuojame, kad buvo patikrinta Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursui pateiktos 1 paraiškos atitiktis formaliesiems kriterijams.

Formaliuosius kriterijus atitinka ir tolimesniam vertinimui perduota ši paraiška:

Eil. Nr. Registracijos numeris Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas
1. PR-I-1 Viešoji įstaiga „Bičiulystė“ „Aš Galiu“

2019-10-22

Informuojame, kad Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursui yra pateikta 1 pareiškėjo paraiška. Skelbiame konkursui pateiktų paraiškų sąrašą:

Eil.

Nr.

Registracijos Nr. Pareiškėjo pavadinimas
1. PR-I-1 Viešoji įstaiga „Bičiulystė“

2019-09-20

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-63 ,,Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. rugsėjo 20 d. iki 2019 m. spalio 21 d. 23.59 val.

Paraiška kartu su Nuostatų 19 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, adresu konkursai@ndt.lt, elektroninio laiško temoje nurodant konkurso pavadinimą „Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursui“.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų.

Paraiškos forma (1 priedas)

Detali projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas)

Deklaracija (4 priedas)

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu bei Departamentui pateikta .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistė Lina Drazdauskaitė, tel. (8 5) 239 4421, el. p. lina.drazdauskaite@ndt.lt, jos laikinai nesant – Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, tel. (8 5) 239 4427, el. p. jolanta.mikuleniene@ndt.lt.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.

2018-10-16

Informuojame, kad Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursui (toliau – konkursas) yra pateikta 1 pareiškėjo paraiška. Skelbiame konkursui pateiktų paraiškų sąrašą.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. V-47 ,,Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete 2019 metais projektų vertinimo komisijos sudėties patvirtinimo”

2018-09-14

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-42 ,,Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2018 m. rugsėjo 14 d. iki 2018 m. spalio 15 d. 23.59 val.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu bei Departamentui pateikta .pdf formatu.

Paraiška kartu su Nuostatų 19 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, adresu konkursai@ndt.lt, elektroninio laiško temoje nurodant konkurso pavadinimą „Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursui“.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų.

Paraiškos forma (1 priedas)

Detali projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas)

Deklaracija (4 priedas)

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistė Lina Drazdauskaitė, tel. (8 5) 239 4421, el. p. lina.drazdauskaite@ndt.lt, jos laikinai nesant – Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, tel. (8 5) 239 4427, el. p. jolanta.mikuleniene@ndt.lt.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.

2017-2018 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas 2016 m. gruodžio – 2017 m. sausio mėn. Vadovaujantis projektų finansavimo atrankos konkurso organizavimo nuostatais, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieneriems kalendoriniams metams – 2017 metams. Tinkamai įgyvendinus projektą 2017 metais, projekto finansavimas gali būti pratęstas kitiems kalendoriniams metams, bet ne ilgiau kaip iki kitų metų gruodžio 31 d. ir ne daugiau kaip 1 kartą, tomis pačiomis sąlygomis, neskelbiant naujo konkurso.

Finansavimas skirtas 2017 m. šiam pareiškėjui:

  1. Viešoji įstaiga „Bičiulystė“

Tinkamai įgyvendinus projektą 2017 metais, projekto finansavimas pratęstas 2018 metams.

2017-01-11

Iki šių metų sausio 6 d. vyko 2017-2018 m. Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų paraiškų teikimas.

Informacijos rengimo ir sklaidos internete projekto paraiškas konkursui pateikė dvi organizacijos:

  1. Viešoji įstaiga „Bičiulystė“ kartu su 7 partneriais: Lietuvos neįgaliųjų draugija, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Lietuvos kurčiųjų draugija, Lietuvos asociacija „Gyvastis“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.
  2. Viešoji įstaiga „Baltijos ugdymo centras“ kartu su partneriu Labdaros ir paramos fondu „Algojimas“.

 

2016-12-27

DĖMESIO!

KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2017–2018 metais konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-675 ,,Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).

Projektų paraiškos priimamos iki 2017 m. sausio 6 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius.

Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatai

Paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Pareiškėjo deklaracija (3 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraišką būtina pateikti:

  1. 1 (vieną) projekto paraiškos, kurią sudaro Nuostatų 22 punkte nurodyti dokumentai, originalą. Dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba ir kartu su visais reikalingais pateikti paraiškos priedais turi būti išspausdinta, lapai turi būti sunumeruoti, susegti į aplanką, paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant asmens vardą, pavardę, pareigas ir paraišką sudarančių lapų skaičių bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti.

  1. Elektroninę projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versiją, įrašytą į kompiuterinę laikmeną. Ant kompiuterinės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

Jei projekto paraiška pateikiama registruotu laišku arba pašto kurjerio, tuomet visi teikiami dokumentai bei kompiuterinė laikmena su jų elektroninėmis versijomis turi būti sudėti į vieną voką, ant voko užrašytas pareiškėjo ir konkurso pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus darbuotojai, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius. Elektroninis pašto adresas pasiteirauti: jolita.jurgeleviciute@ndt.lt. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

 

2016 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas 2015 m. gruodžio mėnesį. Vadovaujantis projektų finansavimo konkurso nuostatais, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieneriems kalendoriniams metams (2016 metams).

Projekto paraišką konkursui pateikė viena organizacija – Viešoji įstaiga „Bičiulystė“ kartu su 7 partneriais, atstovaujančiais skirtingam negalios pobūdžiui: Lietuvos neįgaliųjų draugija, Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjunga, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Lietuvos kurčiųjų draugija, Lietuvos asociacija „Gyvastis“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

Finansavimas 2016 metais skirtas Viešajai įstaigai „Bičiulystė“, projektui finansuoti skirta 70 000 Eur suma.

2015-12-31

Iki šių metų gruodžio 23 d. vyko 2016 m. Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų paraiškų teikimas.

2016 m. Informacijos rengimo ir sklaidos internete projekto paraišką konkursui pateikė viena organizacija – Viešoji įstaiga „Bičiulystė“ kartu su 7 partneriais, atstovaujančiais skirtingam negalios pobūdžiui: Lietuvos neįgaliųjų draugija, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Lietuvos kurčiųjų draugija, Lietuvos asociacija „Gyvastis“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

2015-12-14

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2016 metais konkursą ir priima projektų paraiškas.
Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-743 ,,Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).
Projektų paraiškos priimamos iki 2015 m. gruodžio 23 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), gruodžio 23 d. – iki 16 val. adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).
Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatai

Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2016 metais konkurso paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Tiekėjo deklaracija (3 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraišką būtina pateikti:
1. 1 (vieną) projekto paraiškos, kurią sudaro Nuostatų 22 punkte nurodyti dokumentai, originalą. Dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.
Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba ir kartu su visais reikalingais pateikti paraiškos priedais turi būti išspausdinta, lapai turi būti sunumeruoti, susegti į aplanką, paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant asmens vardą, pavardę, pareigas ir paraišką sudarančių lapų skaičių.
2. Elektroninę projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versiją, įrašytą į kompiuterinę laikmeną. Ant kompiuterinės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

Jei projekto paraiška pateikiama registruotu laišku arba pašto kurjerio, tuomet visi teikiami dokumentai bei kompiuterinė laikmena su jų elektroninėmis versijomis turi būti sudėti į vieną voką, ant voko užrašant teikėjo ir konkurso pavadinimą.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus darbuotojai, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Elektroninis pašto adresas pasiteirauti: egidija.daunoriene@ndt.lt. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

2015 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas š. m. birželio mėnesį. Vadovaujantis projektų finansavimo konkurso nuostatais, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieniems kalendoriniams metams (2015 metams).

Projekto paraišką konkursui pateikė viena organizacija – Viešoji įstaiga „Bičiulystė“ kartu su 7 partneriais, atstovaujančiais skirtingam negalios pobūdžiui: Lietuvos neįgaliųjų draugija, VšĮ „Brailio spauda“, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, „Akiračio“ redakcija, Lietuvos asociacija „Gyvastis“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

Finansavimas 2015 metais skirtas Viešajai įstaigai „Bičiulystė“, projektui finansuoti skirta 43000 Eur suma.

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2015-05-21

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą Informacijos rengimo ir sklaidos internete 2015 m. projektams finansuoti ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-280 patvirtintais Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2015 metais konkurso nuostatais. Projektų paraiškos priimamos iki 2015 m. birželio 1 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2015 metais konkurso nuostatai

Informacijos rengimo ir sklaidos internete finansavimo 2015 metais projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraiškas būtina pateikti:

  1. 4 (keturis) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorius, t. y. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą ir 3 (tris) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas. Dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų. Paraiškos originalas (paraiška ir priedai) tituliniame lape turi būti pažymėtas įrašu „Originalas“, paraiškos kopijos (paraiška ir priedai) tituliniame lape turi būti pažymėtos įrašu „Kopija“. Kiekvienas paraiškos egzempliorius ir prie jo pridedami dokumentai turi būti susegti, puslapiai sunumeruoti;
  2. Elektroninę projekto paraiškos versiją (pridedamų dokumentų elektroninę versiją pateikti nebūtina). Ant kompiuterinės laikmenos turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistė Egidija Daunorienė tel.: (8 5) 239 4421, el.paštas: egidija.daunoriene@ndt.lt, arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Spausdinti