(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Atsiskaitymo tvarka

2018 metų ataskaitos teikiamos vadovaujantis Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-13 „Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų ataskaitų teikimo tvarkos aprašas

Finansinės ataskaitos:

Ketvirčiui pasibaigus  organizacijos pateikia Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų finansavimo ir apskaitos skyriui:

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita Forma Nr. 2 (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios) (1 priedas) – iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos.

Kartu su metine biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2) pateikiamas banko išrašas apie biudžeto lėšų likučius gruodžio mėn. 31 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaita (3 priedas) – teikiama ketvirčiui pasibaigus iki 8 dienos

Informacijos rengimo ir sklaidos internete projekto dokumentų, patvirtinančių faktines išlaidas, registras (2 priedas) – teikiamas už ataskaitinį ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos

Projekto vykdymo ataskaitos:

Organizacijos, vykdančios Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektus, pateikia Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriui šias ataskaitas:

Ketvirčiui pasibaigus

iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos projekto pasiektų rezultatų ataskaitą 

Informacijos rengimo ir sklaidos internete projekto pasiekti rezultatai (5 priedas) (pildoma nuo metų pradžios augančia tvarka)

Jeigu organizacija nepasiekė planuoto metinio rezultato, nurodyto projekte, kartu su metine projekto pasiektų rezultatų ataskaita pateikia paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodo planuoto rezultato nepasiekimo priežastis.

Parengtos ir publikuotos unikalios informacijos, surengtų interaktyvių akcijų sąrašas (6 priedas) ir kompiuterinė laikmena su įrašyta publikuota unikalia informacija, surengtomis interaktyviomis akcijomis (už ataskaitinį ketvirtį)

– iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos projekto sąmatos vykdymo ataskaitą 

Informacijos rengimo ir sklaidos internete projekto išlaidų apibendrinta sąmata (4 priedas) (pildoma nuo metų pradžios augančia tvarka)

Finansiniams metams pasibaigus (iki kitų metų sausio 15 d.) metinę aprašomojo pobūdžio ataskaitą 

Aprašomojo pobūdžio ataskaita apie Informacijos rengimo ir sklaidos internete projekto įgyvendinimą (7 priedas)

Spausdinti