(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Informacijos sklaida internete

Nuo 2021 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų atrankos konkursas nebevykdomas.

2020 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektai yra finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. A1-446 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 4.2.4 papunktį.

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatais, patvirtintais Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-63 ,,Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Konkurso tikslas – remti informacijos, svarbios visuomenei informuoti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais ir neįgaliųjų socialiniam švietimui, rengimą ir sklaidą.

Projektuose remiamas informacijos (tekstinės, vaizdo (fotografijos, filmuota medžiaga ir kt.) rengimas ir sklaida naujienų interneto svetainėje, kuri Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atrenkama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Skelbiama informacija siekiama: šviesti ir informuoti visuomenę neįgaliųjų kasdienio gyvenimo, ekonominės, socialinės padėties klausimais ir skatinti gerbti neįgaliųjų teises ir orumą; visose gyvenimo srityse kovoti su stereotipais ir ydinga praktika, susijusia su neįgaliaisiais; didinti informuotumą apie negalios ypatumus, neįgaliųjų gebėjimus ir pasiekimus; inicijuoti diskusijas elektroninėje erdvėje visuomenei ir atskiroms tikslinėms grupėms aktualiais klausimais apie neįgaliųjų teises, socialinę, ekonominę padėtį ir t. t.

Įgyvendinant projektą parengta informacija publikuojama tv3.lt interneto naujienų svetainėje, skyrelyje „Aš galiu“.

Spausdinti