(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Informacijos sklaida internete

2019 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-42 ,,Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso nuostatais.

2018 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektai yra finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 4.1.1 papunktį.

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-675 „Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Projektų finansavimo tikslas – remti informacijos, svarbios visuomenės informavimui neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais ir neįgaliųjų socialiniam švietimui, rengimą ir sklaidą.

Projektuose remiamas informacijos (tekstinės, vaizdo, garso) rengimas ir sklaida naujienų interneto svetainėje, kuri Neįgaliųjų reikalų departamento atrenkama viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Skelbiama informacija siekiama: šviesti ir informuoti visuomenę neįgaliųjų kasdienio gyvenimo, ekonominės, socialinės padėties klausimais ir skatinti gerbti neįgaliųjų teises ir orumą; visose gyvenimo srityse kovoti su stereotipais ir ydinga praktika, susijusia su neįgaliaisiais; didinti informuotumą apie negalios ypatumus, neįgaliųjų gebėjimus ir pasiekimus; inicijuoti diskusijas elektroninėje erdvėje visuomenei ir atskiroms tikslinėms grupėms aktualiais klausimais apie neįgaliųjų teises, socialinę, ekonominę padėtį ir t. t.

Įgyvendinant projektą parengta informacija publikuojama lrytas interneto naujienų svetainėje, skyrelyje „Aš galiu“ – http://asgaliu.lrytas.lt/.

Spausdinti