(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas) skelbia Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2017–2018 metais konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-350 ,,Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2017–2018 metais konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai).

Projektų finansavimo tikslas – finansuoti konkurso būdu atrinktus projektus, skirtus judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžiams ugdyti ir atkurti, mokant nurodytus asmenis vairuoti B kategorijos motorinę transporto priemonę ir ruošiant egzaminui vairuotojo teisėms gauti.

Finansuotinos veiklos – judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mokymas vairuoti, kuris gali būti vykdomas skirtinguose Lietuvos miestuose ar miesteliuose, ir ruošimas egzaminui vairuotojo teisėms gauti. Organizuojant šias veiklas, turi būti vykdomos visos šios priemonės:
1. judėjimo sutrikimų turinčių asmenų funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, vertinimas;
2. judėjimo sutrikimų turinčių asmenų funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, lavinimas;
3. B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymas.

Projektų tikslinė asmenų grupė – judėjimo sutrikimų turintys asmenys, kuriems nustatytas 0–45 procentų darbingumo lygis ir Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje (Forma Nr. 083-1/a) nurodytas transporto priemonės pritaikymo apribojimas (taikomų apribojimų kodai 10–51).

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo projekto finansavimo sutarties sudarymo iki 2017 m. gruodžio 31 d. Projektų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas 2018 metams Nuostatų VIII skyriuje nustatyta tvarka. Projektai, kuriems finansavimas bus pratęstas arba skirtas, turės būti įgyvendinti iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Projektų paraiškos priimamos iki 2017 m. liepos 17 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) Švitrigailos g. 10, Vilnius.

Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2017-2018 metais konkurso organizavimo nuostatai

Paraiškos forma (1 priedas)

Vertinimo anketos forma (2 priedas)

Pareiškėjo deklaracijos forma (3 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraišką būtina pateikti:

1. 1 (vieną) projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą, jeigu pareiškėjas privalo turėti antspaudą, Paraiškos formą ir Nuostatų 25 punkte nurodytus dokumentus) originalą.

Dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.
Kopija laikoma tinkamai patvirtinta, jei ji patvirtinta žyma „Kopija tikra“ ir pareiškėjo antspaudu, jeigu pareiškėjas antspaudą privalo turėti, bei asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, datą. Jei dokumentą sudaro daugiau nei vienas lapas, antro ir priešpaskutinio lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote nurodoma „Kopija tikra“ ir pasirašoma.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba ir kartu su visais reikalingais pateikti paraiškos priedais turi būti išspausdinta, lapai turi būti sunumeruoti, susegti į aplanką, paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant asmens vardą, pavardę, pareigas ir paraišką sudarančių lapų skaičių, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo antspaudą turėti. Jei projekto paraiška pateikiama registruotu laišku arba pašto kurjerio, tuomet visi teikiami dokumentai bei kompiuterinė laikmena su jų elektroninėmis versijomis turi būti sudėti į vieną voką, ant voko užrašytas pareiškėjo ir konkurso pavadinimas.

2. Elektroninę projekto paraiškos versiją, įrašytą į kompiuterinę laikmeną (ant kompiuterinės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo ir projekto pavadinimas).

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Jolita Jurgelevičiūtė, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius. Elektroninis pašto adresas pasiteirauti: jolita.jurgeleviciute@ndt.lt    Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2018-02-08

Spausdinti