(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2016 metais konkursą ir priima projektų paraiškas.
Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-743 ,,Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).
Projektų paraiškos priimamos iki 2015 m. gruodžio 23 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), gruodžio 23 d. – iki 16 val. adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).
Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2016 metais konkurso nuostatai

Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2016 metais konkurso paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Tiekėjo deklaracija (3 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraišką būtina pateikti:
1. 1 (vieną) projekto paraiškos, kurią sudaro Nuostatų 22 punkte nurodyti dokumentai, originalą. Dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.
Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba ir kartu su visais reikalingais pateikti paraiškos priedais turi būti išspausdinta, lapai turi būti sunumeruoti, susegti į aplanką, paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant asmens vardą, pavardę, pareigas ir paraišką sudarančių lapų skaičių.
2. Elektroninę projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versiją, įrašytą į kompiuterinę laikmeną. Ant kompiuterinės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

Jei projekto paraiška pateikiama registruotu laišku arba pašto kurjerio, tuomet visi teikiami dokumentai bei kompiuterinė laikmena su jų elektroninėmis versijomis turi būti sudėti į vieną voką, ant voko užrašant teikėjo ir konkurso pavadinimą.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus darbuotojai, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Elektroninis pašto adresas pasiteirauti: egidija.daunoriene@ndt.lt. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Spausdinti