(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia 2016 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.
Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A1-728 „Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų atrankos 2016 metais konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų atrankos 2016 metais konkurso organizavimo nuostatais.
Projektų paraiškos priimamos iki 2015 m. gruodžio 23 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), gruodžio 23 d. – iki 16 val. adresu A. Vivulskio g. 13, Vilnius (206 kab., II aukštas).

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų atrankos 2016 metais konkurso organizavimo nuostatai

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto paraiškos vertinimo anketa (2 priedas)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraišką būtina pateikti:
1. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą, jeigu pareiškėjas privalo turėti antspaudą, paraiškos formą ir priedus). Dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.
Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta, visus paraiškos lapus numeruojant vientisa tvarka.

2. Elektroninę projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versiją, įrašytą į kompiuterinę laikmeną. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo ir projekto pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus darbuotojai, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu A.Vivulskio g. 13, Vilnius (107 kab., I aukštas). Elektroninis pašto adresas pasiteirauti: egidija.daunoriene@ndt.lt. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Spausdinti