(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

PAGALBOS SULAUKS IR NEĮGALIEJI, IR DARBDAVIAI

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM įgyvendindamas institucinės globos įstaigų pertvarką Lietuvoje, planuoja ES lėšomis įgyvendinti projektą “Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“. Projekto metu konkurso būdu atrinkti projekto partneriai teiks bendruomenines paslaugas Vilniaus, Kauno, Tauragės, Marijampolės, Šiaulių, Telšių regionuose. Tarp planuojamų teikti bendruomeninių paslaugų yra ir įdarbinimo su pagalba paslauga.

Įdarbinimo su pagalba paslaugos tikslas – padėti darbingo amžiaus asmeniui, kuris nori ir gali dirbti atviroje darbo rinkoje, tačiau dėl savo negalios pobūdžio ir (ar) visuomenėje vyraujančios diskriminacijos negali rasti darbo ir (ar) įsitvirtinti atviroje darbo rinkoje, rasti tinkamą ir patinkantį darbą pagal savo gebėjimus ir rinkos galimybes bei suteikti jam tolimesnę pagalbą įsitvirtinant darbo vietoje. Paslaugos gavėjai – darbingo amžiaus asmenys turintys proto ir (ar) psichikos negalias, kurie nori ir gali dirbti atviroje darbo rinkoje, tačiau dėl savo negalios pobūdžio ir (ar) visuomenėje vyraujančios stigmos bei diskriminacijos negali savarankiškai įsitvirtinti atviroje darbo rinkoje.

2017 m. Lietuvoje atlikto tyrimo „Sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų užimtumo didinimo galimybių tobulinimas“ išvados rodo didelį poreikį paslaugoms, padedančioms sunkiai į darbo rinką integruojamiems žmonėms (tarp kurių yra ir asmenys su proto/psichikos negalia) išsilaikyti darbo vietoje. Būtent tokią palaikomąją pagalbą asmenis su negalia, dirbantiems laisvoje darbo rinkoje, ir gautų šie žmonės. Tas pats tyrimas pirmiausia konstatuoja, kad asmenims su negalia nepavyksta įsitraukti į atvirą darbo rinką dėl neigiamo visuomenės, darbdavių požiūrio, stigmatizacijos (diskriminacijos ir atstūmimo dėl tam tikro išskirtinio asmens požymio), žinių apie tam tikrą negalią trūkumo. Įdarbinimo su pagalba paslauga apima ne tik pagalbą asmenims su negalia ieškant, susirandant darbą bei įsidarbinant, bet ir siekia keisti bendruomenėje vyraujančias nuostatas ir požiūrius. Teikiant paslaugą siekiama darbdaviams pasiūlyti jiems reikalingą žmogiškąją bei aplinkos pritaikymo pagalbą, kad asmenys su negalia galėtų dirbti laisvoje darbo rinkoje.

Svarbu paminėti, kad pačios įdarbinimo su pagalba paslaugos yra nukreiptos dviem kryptimis, t.y. paslaugos, orientuotos į darbdavius ir bendruomenę bei paslaugos, orientuotos į individualų asmens įdarbinimą.
Paslaugos, orientuotos į darbdavius ir bendruomenę teikiamos kuriant socialiai atsakingų darbdavių tinklą, nuolat palaikant reguliarius bendradarbiavimu grįstus santykius su jais bei teikiant kitas su neįgalių asmenų įdarbinimu susijusias paslaugas.

Kokia paslaugos teikimo specifika?

Pati įdarbinimo su pagalba paslauga teikiama trimis etapais. Pirmasis etapas – pagalba ieškant darbo, antrasis – pagalba atliekant įdarbinimo procedūras, trečiasis – lydimoji pagalba įsidarbinus.

Pagalbos ieškant darbą etapo metu, ne rečiau kaip kartą per savaitę, vyksta įdarbinimo tarpininko ir asmens susitikimai/konsultacijos, trunkančios 60-90 min. (įskaitant ir būtinos dokumentacijos pildymą). Šis etapas trunka ne daugiau kaip 6 mėnesius. Konsultacijų metu asmeniui teikiamos šios paslaugos: įvertinami asmens darbiniai, socialiniai įgūdžiai, padedama asmeniui apsispręsti, kokio darbo asmuo nori, asmuo mokomas įvairiais būdais ieškoti norimo darbo, siekiant sėkmingo įsidarbinimo, pagal poreikį, asmeniui pasiūloma savanoriška praktika realiose darbo vietose.

Antras etapas – pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras. Šis paslaugos etapas yra vienkartinė pagalba asmeniui, teikiama pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienas. Įdarbinimo tarpininkas padeda asmeniui susitvarkyti įdarbinimui reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbo vietos vidaus tvarkos taisykles ir kt. svarbius dokumentus, gauti kitus svarbius įsidarbinimui reikalingus mokymus, pavyzdžiui, užtikrinti, kad asmuo išklausys privalomus pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ir (ar) kt. ir gaus reikiamą sveikatos pažymą bei pagal poreikį, apmoko asmenį darbo vietoje (nekvalifikuotų darbų).

Teikiant lydimąją pagalbą įsidarbinus, asmeniui susiduriant su sunkumais išlaikant darbą, įdarbinimo tarpininkas susitinka su asmeniu konsultacijoms, aptaria sunkumus, su kuriais asmuo susiduria stengdamasis išlaikyti darbo vietą. Lydimosios pagalbos įsidarbinus paslauga pirmą mėnesį gali būti teikiama pagal asmens ir (ar) darbdavio poreikį. Nuo antro mėnesio paslauga teikiama ne mažiau kaip 2 val. per mėnesį, bet nedaugiau kaip 4 val. per savaitę. Lydimoji pagalba įsidarbinus teikiama pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 12 mėn. Taip pat lydimosios pagalbos įsidarbinus etapo metu asmeniui gali būti teikiama darbo asistento pagalba.

Paslaugos teikimo pradžioje įdarbinimo tarpininkas sudaro individualų įdarbinimo su pagalba paslaugų teikimo planą, kuris turi būti peržiūrimas kartu su asmeniu ir tikslinamas ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Siekiant padėti asmeniui įgyti realios darbo patirties, įdarbinimo tarpininkas gali organizuoti neatlygintinas, savanoriškas praktikas realiose darbo vietose.

Kokie reikalavimai taikomi specialistams?

Įdarbinimo tarpininkai turi turėti aukštąjį išsilavinimą, tuo tarpu darbo asistentu gali dirbti ne tik socialinio darbo išsilavinimą turintys, bet ir mažiau kvalifikuoti asmenys, baigę įvadinius socialinių darbuotojų padėjėjų kursus arba baigę specializuotą profesinės kompetencijos programą neįgaliųjų užimtumo srityje, kuri patvirtinta Socialinių paslaugų priežiūros departamento. Darbo asistentais gali būti ir savanoriai.
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje teigiama, kad šalys turi skatinti neįgaliųjų įdarbinimą privačiame sektoriuje, nustatant atitinkamas politikos kryptis ir priemones, kurios gali apimti pozityvių veiksmų programas, paskatinimą ir kitokias priemones, užtikrinti, kad neįgaliesiems darbo vietoje būtų tinkamai pritaikytos sąlygos, skatinamas neįgaliųjų darbo patirties įgijimas atviros darbo rinkos sąlygomis.

Neįgaliųjų reikalų departamento planuojama įdarbinimo su pagalba paslauga būtent ir užtikrina konvencijoje įvardijamus aspektus. Tikime, kad laipsniškai atsisakant tik neįgaliuosius įdarbinančių įmonių skatinimo, sėkmingai galima mažinti ir neįgaliųjų tikslinės grupės koncentracijos vienoje vietoje laipsnį (kur dominuoja „neįgalaus“ socialinio vaidmens stiprinimas) bei didinti jų dalyvavimą veiklose, kur dirba dauguma piliečių. Tai turėtų sumažinti šios tikslinės grupės atskirtį.

Daugiau informacijos apie kvietimą teikti partnerių atrankos paraiškas bendruomeninių paslaugų (tame tarpe ir įdarbinimo su pagalba paslaugą) galima rasti Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM internetiniame tinklalapyje paspaudus šią nuorodą: https://www.ndt.lt/neigaliuju-reikalu-departamentas-skelbia-projekto-nuo-globos-link-galimybiu-bendruomeniniu-paslaugu-pletra-partneriu-atrankos-konkursa/

Spausdinti