(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų atrankos 2018 m. konkursą.

Projektų paraiškos turi būti rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatų patvirtinimo(2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-523 redakcija) patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatais.

Projektų paraiškos priimamos iki 2017 m. spalio 30 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu  Švitrigailos g. 10, Vilnius.

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatai (aktuali redakcija)

Paraiškos forma (1 priedas) (aktuali redakcija)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas) (aktuali redakcija)

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant projekto paraišką būtina pateikti:

  1. 1 (vieną) projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, atspausdinta, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti, ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti surašyti lietuvių kalba ir sunumeruoti eilės tvarka;

    Dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių
    , patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.Kopija laikoma tinkamai patvirtinta, jei ji patvirtinta žyma „Kopija tikra“ ir pareiškėjo antspaudu, jeigu pareiškėjas antspaudą privalo turėti, bei asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, datą. Jei dokumentą sudaro daugiau nei vienas lapas, antro ir priešpaskutinio lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote nurodoma „Kopija tikra“ ir pasirašoma.
  2. Elektroninę projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versiją, įrašytą į kompiuterinę laikmeną. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo ir projekto pavadinimas.

Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais teikia Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistė Jolita Jurgelevičiūtė, tel. (8 5) 239 4421 arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą (pagal išankstinę registraciją) adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius. Elektroninis pašto adresas pasiteirauti: jolita.jurgeleviciute@ndt.lt  Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2018-02-08

Spausdinti